โรงเรียนปากช่อง :: Pakchong School.


ระบบยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2565


จำนวนทั้งสิ้น 388 คน
ยืนยันสิทธิ์ 335 คน
สละสิทธิ์ 45 คน
ยังไม่ดำเนินการ 7 คน

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลชั้นแผนการเรียนสถานะ
132797นางสาวธนพร คล่องดี3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
232530นายผุ ลุงคำ3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
332801นางสาวปัณฑิตา ต้นคำ3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
432547นายณัฐรัช พรหมศร3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
532820นางสาวนันท์นภัส อนันต์บัณฑิตกุล3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
632826นางสาวอินทิรา มุกเมธีเสถียร3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
732783นางสาวพิชญธิดา สมัยมาก3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
832823นางสาวภูริฎา วิริยะวงษ์3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
932815นางสาวกรรนญพรรธ ยาคำ3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
1032825นางสาววรภรณ์ วงค์พิลา3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
1132532นายพรภวิษย์ พอนรอด3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
1232807นางสาวภัทรธิดา ธนานนท์นิวาส3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
1332552นายศุภกิจ ดอนหงษ์ไพร3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป
1432819นางสาวนวพร กิจสำราญ3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
1532824นางสาวรัญชิดา อนิวัตกูลชัย3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
1632796นางสาวณัฐวดี ศรีอภัย3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1732830นางสาวจีรนันท์ รัชตจิระโยธิน3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
1832782นางสาวพิชชาภัค ลิ้มโฆษิต3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1932793นางสาวญาดาพร เหล็กคำ3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2032795นางสาวณัฐณิชา จิวะราพงศ์3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2132817นางสาวฐิตินันท์ ดีแสน3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2232822นางสาวพลอยชมพู วิสุธิธารากร3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
2332808นางสาวมิ่งกมล เล้าเจริญ3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2432541นายกัณฑ์พจน์ คะเนสุข3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
2532554นายสิปปภาส เมฆแสงอรุณรุ่ง3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
2632836นางสาวภัทราพร ผลอนุรักษ์วงศ์3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
2732835นางสาวพีรดา พุ่มขจร3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป
2832548นายธนากร ศักดิ์เจริญเกียรติ3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป
2932769นางสาวกมลชนก ทองศรี3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
3032821นางสาวปริยากร เชยสูงเนิน3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
3132623นางสาวนฤภร มุ่งรวยกลาง3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3232806นางสาวพิชญาภัค อรุณะวงศา3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
3332357นายรหัท อยู่ทวี3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3432814นางสาวอัยลดา จงจุลกลาง3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3532840นางสาวสิริกานต์ โชว์สูงเนิน3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
3632555นายอธิษฐ์ นาทอง3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
3732566นายภูวิศ อินรุ่งเรือง3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
3832798นางสาวเบญญาภา แสนยอด3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
3932832นางสาวณัฐกานต์ ดอนชัย3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4032785นางสาวภาคินี ศรีวิไลฤทธิ์3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
4132805นางสาวพัทธ์ธีรา อิ่มแสง3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
4232771นางสาวจิราพร เจือจันทร์3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4332772นางสาวชลณิชา ธูปสาลี3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4432804นางสาวพัชรพร ดุษฎีพงษ์3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
4532556นายอนุชา ฉ่ำกลิ่น3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
4632582นางสาวพาณิภัค ขอนพุดทรา3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4732784นางสาวพิมพ์ลภัส อ่อนสุวรรณ์3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4832788นางสาวศศิธร อินอ่อน3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4932546นายณัฐพล ชมทะเล3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
5032561นายจีรนพัฒน์ ฐานวิเศษ3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์

Total 388 Record : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

เกี่ยวกับระบบ

ติดต่อ-สอบถาม

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th

ออกแบบและพัฒนาระบบ