โรงเรียนปากช่อง :: Pakchong School.


ระบบยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2567


จำนวนทั้งสิ้น 394 คน
ยืนยันสิทธิ์ 318 คน
สละสิทธิ์ 75 คน
ยังไม่ดำเนินการ 0 คน

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลชั้นแผนการเรียนสถานะ
133686นายกิตติธัช เรืองศรี3/1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
233695นายภูวนาถ แสนซ้ง3/1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
333696นายรัชชวนนท์ ตังวรกุล3/1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
433836นายวัชรากร จันพุทรา3/1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
533883นางสาวขวัญศิวัณชนก ติถา3/1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
633885นางสาวฑิตยา ยุรชาติ3/1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สละสิทธิ์
733890นางสาวปาณิสรา พันแป๊ะ3/1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
833895นางสาววิชญาดา อำภาพันธ์3/1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
934118นางสาวมทิตา จันทร์หอม3/1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
1034124นางสาวหทัยชนก อามาตย์เมืองบัง3/1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
1134125นางสาวอัญชิสา โชติสาร3/1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สละสิทธิ์
1234347นายธนภณ สถิตมั่น3/1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
1333704นายณัฐนันท์ อรัญกุล3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
1433911นางสาวณัฐชิชา โพธิ์วงค์3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
1533916นางสาวพลอยชมพู ชาวโพธิ์สระ3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
1633923นางสาวสลัลพร พลอยงาม3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
1733992นางสาวศิรินทิพย์ มังตะคุ3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
1834041นางสาวรุจิกานต์ ประภาวนัง3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สละสิทธิ์
1934117นางสาวพัชรวลัย พิขุนทด3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
2034137นางสาวณัฐณิชา โสสุด3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
2133719นายคีตภัทร บุญวิจิตร3/3วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
2233928นางสาวกมลปวีณ์ กิจมณีเศรษฐ์3/3วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
2333940นางสาวธัญภรณ์ แก้วจันทร์ทึก3/3วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
2433941นางสาวนภัสภรณ์ จุฑาทิพย์ชาติกุล3/3วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
2533945นางสาวพิมพลอย ศรีชะโร3/3วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
2633952นางสาวศศิภัคนันท์ ปะทะเก3/3วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
2734107นางสาวชนิดาภา ศรีสุทธิ์3/3วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
2833747นายศุภกร โพธิ์ทอง3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สละสิทธิ์
2933958นางสาวกุลชญา สาจันทึก3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
3033962นางสาวนัชฌา วิริยาสุวรรณ์3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
3133963นางสาวประภัสสร เอี่ยมสุกใส3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สละสิทธิ์
3233965นางสาวพรพิมล เฉยขุนทด3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
3333972นางสาวอภิรตา แววโคกสูง3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
3433974นางสาวไอวริณ วงษ์พิทักษ์3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
3534109นางสาวณัฐจิราภา เหมิ3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
3634110นางสาวณิชากร มณีใหญ่3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
3734112นางสาวนภัสประภา คำพลกรัง3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
3834122นางสาวศุภิสรา สุขพลาย3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
3933751นายกานต์ติพัทธ์ แจ้สูงเนิน3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
4033753นายกุลธวัช คชรัตน์3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
4133755นายตรีภพ อัครเทวี3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
4233757นายเทพหัสดี ขอสินกลาง3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
4333976นางสาวกัญจน์จิรา สาดใหม่3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
4433983นางสาวประกายฉัตร ทอนสูงเนิน3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
4533984นางสาวพัชรพร ศิริกระจาย3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
4633985นางสาวภวิภา อินทร์วงค์3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
4733987นางสาวมัลลิกา ศิริเวช3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
4833988นางสาวรุ่งนภา ชาดี3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
4933994นางสาวสุพรรษา เบ้าทอง3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์
5033995นางสาวสุรางค์พิมล โชคราศรี3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สละสิทธิ์

Total 394 Record : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

เกี่ยวกับระบบ

ติดต่อ-สอบถาม

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th

ออกแบบและพัฒนาระบบ