ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2565


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภทสถานะวันที่สมัคร
114001เด็กชายเตชสิทธิ์ เขียวเนตรโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 07:39
214002เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์เกลี้ยงบุญเจริญวิทยาคม สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 07:39
314003เด็กชายพววิวัฒน์ ไกรสิทธิ์นามมะโรงเรียนบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 07:40
414546เด็กชายสุภกิณห์ พุทธสอนเพชรพินิตศึกษา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 07:42
514004เด็กชายเกรียงไกร เกตุแก้วโรงบ้านเขานมนาง สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 07:44
614005เด็กชายศิลา พลขุนทดรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 07:45
714019เด็กหญิงธิดาพร หลักชัยรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 07:45
814006เด็กหญิงมนัสนันท์ ผิวพรรณงามบ้านคลองยาง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 07:50
914023เด็กชายอนุวัฒน์ พชสิทธิ์โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 07:51
1014007เด็กหญิงชนากานต์ อยู่ภักดีโรงเรียนวัฒนวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 07:55
1114008เด็กหญิงพิชญาภา สมัยมากโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 07:59
1214021เด็กชายนวพล เมืองเดชโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:01
1314020เด็กหญิงชนั​ญ​ชิ​ตา​ โสภา​โรงเรียน​รุ่งอรุณ​วิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:03
1414009เด็กหญิงกิ่งกนก กิ่งใบสมบูรณ์บุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:04
1514010เด็กหญิงภัทรวดี จงรุ่งกลางโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:06
1614011เด็กหญิงเพียงฝัน วัสสะนันโรงเรียนแสงสุริยาวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:06
1714012เด็กชายพุฒิพัทธ์ แคกระโทกโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:06
1814013เด็กหญิงจุฑาทิพย์สินี ฐิติญาณโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:06
1914014เด็กชายบุญพิทักษ์ ปานแสงโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:07
2014015เด็กหญิงนภัสสร สีเงินเสนารัฐวิทยาคาร สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:07
2114016เด็กหญิงสาริศา คุ้มสูงเนินโรงเรียนวัฒนวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:08
2214022เด็กหญิงตะวันฉาย กลืนกระโทกร.ร.นิคมสร้างตนเองลำตะคอง4 สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:11
2314246เด็กหญิงเปรมปวีณ์ ธรรมวัตรขนงพระใต้ สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:14
2414017เด็กหญิงอภิชญา บรรพชาติโรงเรียนบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:15
2514018เด็กชายณัฐวรรธน์ ลาภานิกรณ์โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:16
2614026เด็กหญิงนิรชา พิลึกรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:16
2714027เด็กหญิงภาวิดา วิชาเพียรโรงเรียนเทศบาล1(บ้านหนองสาหร่าย) สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:16
2814028เด็กชายธีทัต เหมประยูรรุ่งอรุวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:17
2914029เด็กหญิงกัญญาภัค หิตายะโสโรงเรียนบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:21
3014030เด็กชายธนวัต อินกลิ่นพันธุ์โรงเรียนบ้านหินเพิง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:22
3114049เด็กชายอัครชัย วงศ์พายัพชัยโรงเรียนแสงสุริยาวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:23
3214031เด็กชายพลภัทร จำปาโคกกรวดโรงเรียนบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:26
3314032เด็กหญิงภัทธีนันท์ บุญเรืองโรงเรียนเทศบาล1 (บ้านหนองสาหร่าย) สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:26
3414033เด็กชายณัฐกรณ์ โสดกลางโรงเรียนเทศบาล1(บ้านหนองสาหร่าย) สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:26
3514034เด็กหญิงอรัชพร รชตวรพงศ์โรงเรียนกีรติศึกษา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:26
3614035เด็กหญิงณัฏฐธิดา เจียมแพโรงเรียนวัฒนวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:29
3714036เด็กชายธีรพรรดิ์ อัครพงษ์วรกุลโรงเรียนบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:30
3814045เด็กชายณุปภณ รุ่งวิทยาโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:32
3914037เด็กชายพิรุณชัย มาทะพฤกษาวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:32
4014038เด็กหญิงชลลดา ทับประเทืองเบทาโกรวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:32
4114039เด็กหญิงชญานิศ รชปัญญานนท์โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:33
4214040เด็กชายธัณย์ศรุต ธนเศรษฐวงศ์บุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:34
4314046เด็กหญิงญาดาณิศา สุขแพทย์โรงเรียนวัฒนวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:34
4414041เด็กชายพิชญุตม์ อุทธากีรติศึกษา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:34
4514047เด็กชายก้องภพ มุตตามระโรงเรียนบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:34
4614624เด็กชายพงศกร ปรางค์นอก สอบคัดเลือกทั่วไป

คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล
9 มี.ค. 2565 08:36
4714042เด็กชายคมกฤช จวงวิเศษโรงเรียนกีรติศึกษา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:36
4814043เด็กหญิงณพิชญา ฟื้นชมภูบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
9 มี.ค. 2565 08:38
4914048เด็กหญิงปุญญิสา ทับเปียเทศบาล1บ้านหนองส่าหร่าย สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:39
5014044เด็กหญิงสุนันทา ตรงจันทึกโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 08:40

Total 628 Record : 13 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 044-311098
3. 044-313588
หรือหากสมัครไม่ได้ให้ติดต่อที่โรงเรียน

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th