ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2565


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภทสถานะวันที่สมัคร
114255เด็กหญิงชฎาวรรณ เขียวรัมย์โรงเรียนบ้านคลองเสือ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 14:22
214256เด็กชายชยพล คำภิรานนท์กีรติศึกษา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 14:22
314257เด็กชายธนกฤต ผิวสุขโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4 สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 14:26
414259เด็กหญิงพลอยณิสา หล่อดำรงเกียรติโรงเรียนแสงสุริยาวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 14:35
514260เด็กชายนิตย์ติญา แจ่มเจริญโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 14:37
614261เด็กชายจักรพันธ์ บุญจันทึกบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 14:40
714262เด็กหญิงโชษิตา รักษาสุวรรณเรืองศรีวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 14:44
814263เด็กหญิงพิมพ์มาดา พวงสำเภาบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
9 มี.ค. 2565 14:44
914264เด็กหญิงทวิกาญ แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านคลองเสือ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 14:45
1014265เด็กชายเตชินท์ นออินทร์รุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 14:47
1114266เด็กชายปัญญาพล สมภักดีโรงเรียนบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 14:59
1214267เด็กชายณัฐธิชาญ เทียวประสงค์โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 15:01
1314268เด็กหญิง ไอลิน โ​มราบุตรโรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 15:03
1414269เด็กชายวรชัย บำรุงจิตรโรงเรียนปากช่อง (คุุรุสามัคคี 1) สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 15:05
1514270เด็กหญิงอริยา สำเภาทองโรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 15:17
1614271เด็กหญิงกชพร เพียรขุนทดโรงเรียนบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 15:20
1714272เด็กชายสรนันท์ เบ้าทองแสงสรุริยาวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 15:20
1814273เด็กชายอณัฐภิวัฒน์ ศิริมาลัยรักษ์รุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 15:38
1914274เด็กหญิงนิรัชพร แม้นรัมย์บ้านเขาจันทน์หอม สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 15:44
2014275เด็กชายนราธิป แสวขุนทดบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 15:58
2114276เด็กชายพันเลิศ ปรุงเรือนสกุลศึกษา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 16:01
2214423เด็กหญิงกัลยา สุวรรณโนโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 16:11
2314609เด็กหญิงอนุธิดา ลานอกเทศบาล1(บ้านหนองนาหร่าย) สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 16:14
2414279เด็กชายนันทภัทร เสนจันตะบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 16:25
2514280เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปรางอยู่โรงเรียนบ้านระเริง สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 16:26
2614281เด็กหญิงเพชราภร ตรีศักดิ์โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 16:27
2714282เด็กหญิงอภิญญา หาญชนะโรงเรียนนิยมมิตรวสิทยาคาร สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 16:27
2814571เด็กหญิงธาราริน โตจันทึกโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 16:32
2914284เด็กหญิงธวัลรัตน์ อ่อนคำบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
9 มี.ค. 2565 16:36
3014285เด็กหญิงทิฆัมพร บัวอุไรบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:41
3114286เด็กชายกฤษณกัณฑ์ ถ่ายสูงเนินบ้านหนองสาหร่าย สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
10 มี.ค. 2565 08:41
3214287เด็กหญิงสุดาพากร กวดขุนทดรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:41
3314288เด็กหญิงอชิรญา ตระกูลผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:41
3414289เด็กหญิงวริษรา มณีศรี สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:43
3514290เด็กชายกันต์นภัทร พวงแก้วบ้านเขาวง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:44
3614291เด็กหญิงนันทรัตน์ สันทาลุนัยโรงเรียนบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:44
3714292เด็กหญิงจิระนัฎฐ์ พงศาชำนาญกิจโรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์ วิทยาคาร) สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:44
3814125เด็กหญิงกัลยาณี พานทอง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:45
3914601เด็กหญิงพรวรัญ จันทร์หอมบ้านหนองสาหร่าย สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
10 มี.ค. 2565 08:45
4014295เด็กชายอลงกรณ์ ชมภูประเภทโรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:49
4114562เด็กชายนพรัตน์ ทิพย์วรรณเทศบาล2 สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:51
4214297เด็กหญิงจุฑารัตน์ เจ๊กแตงพะเนาโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:52
4314298เด็กชายนวัชธร ต่วนชะเอมวัดวชิราลงกรณ์ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:52
4414299เด็กหญิงจิตตินันท์ สวัสดีสันเทียะโรงเรียนบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:54
4514300เด็กหญิงพีชญา อึ่งสูงเนินโรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:55
4614301เด็กหญิงทิพย์รดา ไชยทวีวิวัฒน์กุลโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:56
4714566เด็กหญิงพิรญา ยวนเมืองโรงเรียนถนอมศิษวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:57
4814303เด็กหญิงจรณินทร์ คำมีบ้านหนองกุงเต่า สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 08:59
4914304เด็กชายคุณากร จันทร์สุขโรงเรียนบ้านหนองคุ้ม สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:02
5014305เด็กหญิงปวริศา ชมภูพื้นบ้านคลองใบพัด สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
10 มี.ค. 2565 09:02

Total 628 Record : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 044-311098
3. 044-313588
หรือหากสมัครไม่ได้ให้ติดต่อที่โรงเรียน

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th