ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2565


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนประเภทสถานะวันที่สมัคร
114517เด็กหญิงธัญชนก ศรีจันทร์โรงเรียนหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 12:42
214509เด็กหญิงตวงพร จาบจันทึกโรงเรียนบ้านบู่งเตย สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 12:43
314512เด็กหญิงธวัลฤทัย บุญด้วยลานสายสัมพันธ์ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 12:49
414258เด็กหญิงพรกนก แก่นบำรุงโรงเรียนบ้านหินเพิง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
11 มี.ค. 2565 12:54
514506เด็กชายพชรพล เชื้ออะภัยโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 12:58
614395เด็กชายปริยากร กองทองนอกโรงเรียนหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 13:10
714505เด็กหญิงปิยะธิดา ญาติกลางโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 13:11
814507เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วังชมภูบ้านคลองใบพัด สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 13:18
914533เด็กชายธนพล แน่ประโคนรร.รุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
11 มี.ค. 2565 13:25
1014540เด็กหญิงเก็จกานต์ พงษ์ศิริรักษ์สกุลศึกษา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
11 มี.ค. 2565 13:51
1114508เด็กหญิงพิมพ์ชนก เปลื้องกระโทกโรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 13:53
1214523เด็กชายวัชรินทร์ โชจอหอโรงเรียนบ้านท่าช้าง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 13:55
1314510เด็กหญิงณัชชา จอสูงเนินนิคมสร้างตนเองลำตะคอง1 สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 14:09
1414520เด็กหญิงอิษฎาอร เเสนพันธ์บ้านหนองผักหนอก สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 14:11
1514511เด็กหญิงฟ้าสิริน ศรีวิสรณ์โรงเรียนบ้านบุ่งเตย สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 14:15
1614518เด็กหญิงปาณิสรา กอมะณีวัฒนวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 14:22
1714449เด็กหญิงกัญญา​ภัค อินทรกำแหงโรงเรียนสกุลศึกษา​ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 14:27
1814519เด็กหญิงวัชราภา ชื่่่นโคกกรวดโรงเรียนบ้านกุดโง้ง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 14:27
1914513เด็กหญิงภัครมัย เทียมรัตน์โรงเรียนบ้านบุ่งเตย สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 14:44
2014514เด็กชายกิตติภพ ไพกระโทกโรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 14:44
2114524เด็กหญิงมิ่งขวัญ บุญใบโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
11 มี.ค. 2565 14:45
2214515เด็กหญิงสุพรรษา แก้วคงโรงเรียนบ้านบุ่งเตย สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 14:48
2314516เด็กหญิงณัฐณิชา ขนานแข็งโรงเรียนบ้านกุดโง้ง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 14:56
2414522เด็กหญิงสุพัตร์พิมล ฤทธิศาสตร์บ้านท่าช้าง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 14:59
2514417เด็กชายพีรพัฒน์ บุญลือพันธ์โรงเรียนบ้านท่าช้าง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 15:03
2614534เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญมีบ้านปากช่องคุรุสามัคคี 1 สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 15:16
2714521เด็กชายอลงกรณ์ หริ่งสำโรงโรงเรียนบ้านกุดโง้ง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 15:24
2814278เด็กหญิงภคพร รักพรมราชรุุ่งอรุณวิทยาคม สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 15:30
2914603เด็กชายปุณยวัจน์ เกตุแก้วอนุบาลนครราชสีมา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 15:33
3014424เด็กหญิงอนุธิดา ตินานพโรงเรียนบ้านบุ่งเตย สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 15:47
3114425เด็กชายณัฐปคัลภ์ อินทรสุวรรณ์ชลประทานวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 15:54
3214537เด็กชายธนวัฒน์ เหล่าทะนนท์โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 15:55
3314394เด็กชาย เดชาวัฒน์ เฟื่องฟูกีรติศึกษา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 15:57
3414396เด็กหญิงวรัญญา ควรแย้มโรงเรียนบ้านซับน้อย สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
11 มี.ค. 2565 16:09
3514450เด็กหญิงธนพร เชาว์กลางบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
11 มี.ค. 2565 16:31
3614283เด็กชายศิรภัส สังข์ศิริโรงเรียนบ้านหินเพิง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
12 มี.ค. 2565 08:29
3714397เด็กหญิงพินชาญา ศรีหมื่นไวยมารดาดรุณีรักษ์ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
12 มี.ค. 2565 08:33
3814538เด็กหญิงรุ่งนภา แสงสว่างโรงเรียนบ้านท่าช้าง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
12 มี.ค. 2565 08:35
3914398เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา คงดีบ้านลำทองหลาง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
12 มี.ค. 2565 08:35
4014399เด็กชายภูมินันท์ อ่องเภาโรงเรียนรุ่งอรุ่ณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
12 มี.ค. 2565 08:36
4114539เด็กชายธนกฤต ต่อยกระโทกประชานุสรณ์ สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
12 มี.ค. 2565 08:39
4214499เด็กชายพงศกร บุญมีรุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
12 มี.ค. 2565 08:39
4314400เด็กหญิงอัญชิสา บิลรัมย์รุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
12 มี.ค. 2565 08:40
4414528เด็กหญิงกรองแก้ว อรุณโรจน์วานิชโรงเรียนบ้านลำทองหลาง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
12 มี.ค. 2565 08:41
4514527เด็กหญิงธัญพิชชา น้อยพุทธาบุญเจริญวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
12 มี.ค. 2565 08:42
4614541เด็กหญิงเพชราภรณ์ สุขม่วงเทศบาล1(บ้านหนองษาหร่าย) สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
12 มี.ค. 2565 08:42
4714526เด็กหญิงณัฐณิชา ถํ้ากลางโรงเรียนบ้านลำทองหลาง สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
12 มี.ค. 2565 08:52
4814178เด็กหญิงตะวัน แปลกพรมราชโรงเรียนบ้านวังหมี สอบคัดเลือกทั่วไป ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
12 มี.ค. 2565 08:55
4914556เด็กหญิงชวัลลักษณ์ มูลพงษ์รุ่งอรุณวิทยา สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
สมัครสำเร็จ
12 มี.ค. 2565 09:07
5014182เด็กชายคุณธรรม ปราบงูเหลือมโรงเรียนบ้านเขาแก้ว สอบคัดเลือกทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ
ผ่านการตรวจสอบ
คลิกเพื่อยืนยันข้อมูล
12 มี.ค. 2565 09:10

Total 628 Record : 13 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ] Next>>

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 044-311098
3. 044-313588
หรือหากสมัครไม่ได้ให้ติดต่อที่โรงเรียน

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th