รายชื่อกิจกรรม "ชุมนุมวิชาการ"
ปีการศึกษา 2567

คำชี้แจง

นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ  ในเมนูด้านบนขวามือก่อน
กิจกรรม- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่
รหัส
ชื่อกิจกรรม
ครูผู้สอน
ข้อตกลง
คำอธิบาย
ระดับชั้น
สถานที่
จำนวนรับ
เหลือ
1 A67-101 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 หมวด 3 นายวิทวัช เหมือดขุนทด - เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น ม.ปลาย สนามฟุตบอล 0 -27
2 A67-102 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 หมวด 1 นางสาวอมรรัตน์ ประทุมชาติ - เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น ม.ปลาย สนามฟุตบอล 30 -5
3 A67-103 อาหารคาวหวานที่รัก นางสาวอณัฐภิชา เสงี่ยมศรี นักเรียนมีพื้นฐานในการทำอาหารหรือชอบทำอาหารและขนม ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรียมประกอบอาหารคาวหวาน ส่วนผสม วิธีการประกอบอาหาร เทคนิคต่างๆ ในการประกอบอาหารคาวหวาน การเก็บรักษาอาหารที่ปรุงแล้วอย่างปลอดภัย ปฏิบัติการประกอบอาหารจคาวหวานและจัดตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ ม.ปลาย อาคารการงานอาชีพ3 25 0
4 A67-107 ไม้ดอกไม้ประดับเพื่ออาชีพ นางสาวอัญชลี พักจอหอ เป็นคนรักการปลูกต้นไม้ ชุมนุมนี้เป็นชุมนุมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างอาชีพ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 25 0
5 A67-108 พับกระดาษพาเพลิน นางยุภาพร ศรีพิมาย 1. นักเรียนมีพื้นฐานในการพับกระดาษ 2. นักเรียนที่มีควสามคิดสร้างสรรค์ 3. นักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 นำกระดาษมาพับเป็นรูปร่างต่างๆทำให้เกิดความสนุกสนานและสามารถนำมาตกแต่งบ้านได้ สามารถนำกระดาษที่ไม่ได้ใช้งานมาทำให้เกิดประโยชน์ได้ ทำให้มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เสริมสร้างความคิดสรรค์ของเด็ก ฝึกสมาธิของเด็กๆให้ดีขึ้น ม.ต้น การงาน2 25 2
6 A67-109 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 หมวด 2 นายจิรวัฒณ์ รักปัญญาสุทธิกุล - เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น ม.ปลาย สนามฟุตบอล 0 -31
7 A67-201 เพื่อนช่วยเพื่อน 2 YC (Youth Counselor) นางบุษราพร กิจสุวรรณ 1. ใจกว้างยอมรับความคิดเห็น 2. เก็บความลับได้ 3. มีจิตใจในการช่วยเหลือ 4. ใช้คำพูดเหมาะสม เนื่องจากการงานของครูที่ปรึกษาค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีเวลที่จะดูแลนักเรียนหรือให้คำปรึกษาได้อย่างทั่วถึง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสามารถจะช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนๆ ในห้องเรียนได้และสามารถรายงานให้ครูที่ปรึกษาทราบได้ทันท่วงที ว่าเพื่อนในห้องคนใดกำลังประสบปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง ม.ต้น ห้องแนะแนว 30 0
8 A67-202 ประดิดประดอย นางภาวศุทธิ์ วัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพศหญิง เพื่อพัฒนาทักษะงานฝีมือด้านงานประดิษฐ์ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องการงาน6 25 1
9 A67-203 ปิงปอง นางศิรินิภา วณิชชากร -ให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นเทเบิลเทนนิส -ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ -นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น อาคาร 5 ชั้น 1 (ห้อง504) 30 0
10 A67-204 เพื่อนช่วยเพื่อน 2 YC (Youth Counselor) นางสาวสมหวัง หมั่นนอก 1. ใจกว้างยอมรับความคิดเห็น 2. เก็บความลับได้ 3. มีจิตใจในการช่วยเหลือ 4. ใช้คำพูดเหมาะสม 5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนช่วยเพื่อน เนื่องจากการงานของครูที่ปรึกษาค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลนักเรียนหรือให้คำปรึกษาได้อย่างทั่วถึง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสามารถช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนๆ ในห้องเรียนได้และสามารถรายงานให้ครูที่ปรึกษาทราบได้ทันท่วงที ว่าเพื่อนในห้องคนใดกำลังประสบปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง ม.ปลาย - 25 2
11 A67-206 เพื่อนช่วยเพื่อน 3 (Youth Counselor) นายเจริญ เผือกพันธ์ เนื่องจากงานของครูที่ปรึกษาค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนหรือให้คำปรึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสามารถช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนๆในห้องเรียนได้และสามารถรายงานให้ครูที่ปรึกษา ทราบได้ทันท่วงที ว่าเพื่อนในห้องเรียนคนใดกำลังประสบปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง ม.ต้น ห้องแนะแนว 30 1
12 A67-207 ประดิดประดอย นางสุภัทชา ศิริเกรียงไกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพศหญิง เพื่อพัฒนาทักษะงานฝีมือด้านงานประดิษฐ์ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องการงาน 6 25 0
13 A67-301 เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH นางสาวนฤมล เคียดธฤมาร นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH จะต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 ต่อภาคเรียน เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ A-MATH เป็นเกมต่อเลขคำนวณ ทักษะของการเล่นนั้นคือการต่อตัวเลขตามหลักการคำนวณคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการบวก ลบ คูณ หาร ลงบนช่องตารางให้เกิดผลดีที่สุด เมื่อจบการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ คะแนนจะเกิดจากค่าประจำตัวเบี้ยแต่ละตัวในการลงเล่นแต่ละครั้งรวมกับช่องตารางต่างๆ ที่มีค่าแตกต่างกันไป ผู้เล่นอาจจะเล่นแบบฝ่ายละ 1 คน หรือจับคู่เป็นทีมแข่งกันก็ได้ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อาคาร 7 ห้อง 701 25 4
14 A67-302 Math DIY นางฐิตินาฎยา เชื้อปรุง - เป็นชุมนุมที่นักเรียนได้นำทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นฐานความรู้ และการนำ “คณิตศิลป์” มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการคิดประดิษฐ์สิ่งของแปลกๆ ใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง เมื่อสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาได้สำเร็จแล้ว ทำให้ตัวเราเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานที่เราสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยตนเอง เป็นการทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ขึ้นมาจากสมองของตัวเอง ม.ปลาย ห้องทะเบียน อาคาร 1 25 8
15 A67-303 Paper Quilling Cards นางธัญญา สติภา นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์มาตามลักษณะชิ้นงาน Paper Quilling หรือ Paper Filigree เป็นการนำเอาเส้นกระดาษมาม้วน บีบจัดรูปทรง แล้วนำมาประกอบรวมกันให้ได้ผลงานตามต้องการ Quilling เป็นงานประดิษฐ์ที่ไม่ยากและไม่ง่าย ต้องการความใจเย็นและเบามืออุปกรณ์เป็นของหาได้ในบ้าน ไม่สิ้นเปลือง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 512 25 19
16 A67-304 คิดเลขเร็ว นางพาสุข บุญแต่ง นักเรียนมาเรียนทุกครั้งและส่งงานตามกำหนด นักเรียนนำวิชาคณิตศาสตร์แก้ปัญหาได้ ม.ต้น ห้อง 722 25 11
17 A67-305 การจัดการความเครียด นายอำพล นิลสระคู สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียด รวมถึงการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจัดการความเครียดด้วยตนเอง ม.ปลาย ห้อง518 อาคาร5 30 3
18 A67-306 Open Approach นางศุภลักษณ์ มณีจักร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจ อธิบาย ใช้ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบเปิด ม.ต้น 521 25 20
19 A67-307 ซูโดกุ ม.ปลาย นางสาวกฤติยาภรณ์ นุชกระโทก 1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจการเล่นซูโดกุ 2. มีทักษะการคิดที่ดี Sudoku หมายถึง “ตัวเลขเดี่ยว” ซึ่งเลขในตารางปริศนา Sudoku นั้นใช้สำหรับความเหมาะสมของความสัมพันธ์ของเลขคณิต กับตัวเลข โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะของตัวเลข , รูปร่าง, สี สามารถใช้ได้โดยไม่ยึดกติกาใด ๆ โดยทำการเปลี่ยนแปลงกฎใด ๆ จุดสนใจของเกมตัวเลขปริศนา ก็คือ กฎที่ง่าย แต่ถ้าใช้ในการแข่งขันก็จะมีระดับที่ยากขึ้น เป็นแบบฝึกหัดของการใช้ logic (ตรรกะ) และเหตุผล ซึ่งสามารถเลือกความยากง่ายของตารางเลขปริศนานี้ให้เหมาะสมกับผู้เล่นได้ ม.ปลาย ห้อง 515 25 4
20 A67-308 Vedic Maths นางสาวทักษพร พูนสระน้อย นักเรียนที่สนใจคณิตศาสตร์ เวทคณิต ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อาคาร 5 ห้อง 517 25 -4
21 A67-309 SUDOKU ม.ต้น นางสาวธนัญญา ยุวผล แก้ปัญหา ตัดสินใจ รอบคอบ รวดเร็ว ม.ต้น ห้อง 513 25 0
22 A67-311 ซูโดกุ ม.ต้น นางสาวรัชนีวรรณ พิมพ์ปรุ เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 - ม.ต้น โดมอาคาร4 25 2
23 A67-314 ต่อสมการคณิตศาสตร์(A-Math) นางหัทยา บัวคำแสง นักเรียนต้องมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 1.เรียนรู้เกี่ยวกับกติกาการเล่นเอแม็ท และเทคนิคการเล่นเอแม็ท 2. ฝึกเล่นเอแม็ท 3. จำลองการแข่งขันเอแม็ท ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 701 25 0
24 A67-315 สนุกกับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ นายจำเริญ อนันตธรรมรส ชุมนุมสนุกกับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์จะ มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา โดยนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยครูที่ปรึกษาจะให้ความรู้และคำแนะนำในการใช้งาน ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 25 23
25 A67-316 GSP ม.ปลาย นายชูศักดิ์ ชูหมื่นไวย เรียนรู้การสร้างสรรค์งานทางคณิตศาสตร์ด้วย GSP ( Geometry Sketpad) ม.ปลาย ห้อง ICT 30 13
26 A67-317 คณิตคิดสนุก นายธนวิชญ์ ขาวสว่าง นักเรียนมีความชอบในการคิดคำนวณ เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมโดยใช้โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ห้อง 514 30 11
27 A67-318 คนสร้างภาพ นายนิรันดร์ ทองภักดี 1.หากนักเรียนมีกล้องถ่ายรูปให้เตรียมมาด้วย 2.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี) เป็นชุมนุมที่ต้องมีใจรักเป็นพิเศษ สามารถสละเวลาส่วนตัวมาทำกิจกรรมได้ เช่น เวลาช่วงพัก ม.ปลาย หอประชุมตะโกราย 30 0
28 A67-319 Game Caster นายพิชัย สอนพิมพ์สัมผัส 1. มีความกล้าแสดงออก การพูดในที่สาธารณะ 2. มีความรู้ความเข้าใจในเกม หรือ กีฬาที่ต้องการฝึกทักษะการพากย์ 3. มีความสนใจในการสตรีม ไลฟ์สด ฝึกทักษะการพากย์เกมออนไลน์ เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีในการสตรีม ไลฟ์สด หรือเป็นผู้ช่วยในการพากย์การแช่งขัน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ม.ปลาย ห้อง 722 30 8
29 A67-320 GSP ม.ปลาย นายสมศักดิ์ บุญช่วยสุวรรณ - ชุมนุม GSP ม.ปลาย เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตัวเองด้านทักษะการคิดโดยผ่านกิจกรรมที่สร้างขึ้นนอกเหนือจากตำราเรียน เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิตให้กับผู้เรียน ผ่านโปรแกรม GSP ม.ปลาย ห้อง 522 30 24
30 A67-321 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 นางสุดตา จำรัสแนว นักเรียนที่สนใจคณิตศาสตร์ นักเรียนประยุกต์ความรู้คณิตศาสตร์ นำมาใช้ในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้ ม.ต้น อาคาร 5 ห้อง516 25 6
31 A67-322 โครงงานคณิตศาสตร์ 2 นางสาวสุพิจาร์จารี สุขตังไตยกุล นักเรียนที่สนใจคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้คณิตศาสตร์มาใช้ในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ได้ ม.ต้น ห้อง 516 25 22
32 A67-323 คณิตคิด(แต่ไม่)ถึง นางสาววรัญญา หงษ์ทอง มาเปลี่ยนคณิตคิดไม่ถึงมาเป็นคณิตคิดให้ถึงกันเถอะ ม.ปลาย อาคาร 5 25 18
33 A67-401 นักเขียนเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ Pictorial Writer นางกัณวิศรณ์ แก้วเจริญสันติสุข ข้อตกลงเบื้องต้นของกิจกรรมชุมนุมนักเขียนเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ควรเป็นนักเรียนที่มีความสนใจและต้องการฝึกการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่าย การฝึกเขียนเรื่องสั้นตามความคิด จินตนาการหลังจากที่ได้ดูรูปภาพที่กำหนดให้ เกณฑ์การผ่านกิจกรรมชุมนุม มีดังนี้ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเวลาเรียนทั้งหมดหรือขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อหนึ่งภาคเรียน 2. นักเรียนสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้ ชุมนุมนักเขียนเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษนี้เป็นชุมนุมที่เน้นการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ โดยนักเรียนจะใช้ทักษะความคิด จินตนาการ ในการแต่งเรื่อง ตามลำดับทักษะการเขียนเรื่องสั้น ใช้ความรู้ ความสามารถทางด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การแต่งประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่าย การร้อยเรียงประโยคเป็นเรื่องสั้น การฝึกทักษะการเป็นนักเขียนซึ่งสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 123 25 21
34 A67-402 English Pronunciation Error คำศัพท์ที่มักจะออกเสียงผิด นางสาวธนัชพร จรัสกาย นักเรียนอยากที่จะพัฒนาเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษและมีความมั่นใจในการสื่อสาร English Pronunciation Error เป็นการเรียนรู้การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักออกเสียงผิดในชีวิตประจำวัน และให้นักเรียนสามารถออกเสียงและสร้างความมั่นใจในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 726 25 9
35 A67-405 English through grammar นางพิชญาพร อักษร เรียนรุ้พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย หน้าอาคาร 3 30 3
36 A67-406 ท่องโลกเถาเป่ากับเหล่าซือน้ำ (Application ที่ผู้คนนิยมช้อปปิ้งและนำเข้าสินค้ามากที่สุดในโลก) นางสาวกัญญภัทร ศิริชัย มีโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการเรียนรู้คนละ 1 เครื่อง ชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Application Taobao การค้นหาสินค้า และการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้อง 126) 30 0
37 A67-407 Amazing language นางสาวนัสภิชา พูลเพิ่ม นักเรียนมีความชื่นชอบภาษาอังกฤษ นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อังกฤษจากทักษะต่างๆ ม.ต้น ห้อง 424 30 25
38 A67-408 เก่งจีนจากนิทาน นางสาวประทุมทิพย์ สุขชูศรี นักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนภาษาจีน ศึกษาคำศัพท์ภาษาจีน​ ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมจีนผ่านนิทานพื้นบ้านจีนสามารถนำคำศัพท์ที่ได้ไปประยุกต์​ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนภาษาจีน​ เพื่อพัฒนา​การเรียนภาษาจีนต่อไป ม.ปลาย ห้อง​ 423 อาคาร​ 5 25 17
39 A67-409 photo and qutoes นางสาวสุธาสินี เสนา นักเรียนต้องถ่ายรูปที่ตัวเองชอบหรือที่คีกำหนดให้และส่งครูพร้อมคำพูดใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้รู้จักการถ่ายรูปที่นักเรียนสนใจและใส่คำพูดที่เป็นภาษาอังกฤษในรูปภาพ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 527 30 0
40 A67-410 Sing Sang Sung นางสาวพรทิพย์ จิตจักร - รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น เพียง 25 คน - นักเรียนมีใจรักในการร้องเพลงและอยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - มีความรับผิดชอบ เข้าเรียนสม่ำเสมอ ชุมนุมร้องเพลงสากลภาษาอังกฤษ สำหรับ ม.ต้น เน้นสอนทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง พร้อมการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลินในเสียงดนตรี ม.ต้น ห้องเรียน 528 25 1
41 A67-411 English Literature & Book Club นางสาววันวิสาข์ แสนเสริม ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมชุมนุมนี้คือผู้ที่ 1. ชื่นชอบหรืออยากพัฒนาภาษาอังกฤษ 2. ชื่นชอบวรรณคดีอังกฤษ 3. รักการอ่าน ชุมนุมวรรณคดีอังกฤษ คือชุมนุมที่ทำกิจกรรมเกี่ยวการอ่านวรรณคดีอังกฤษ และวรรณกรรมอื่นๆ ม.ปลาย ห้อง 708 อาคาร 7 25 20
42 A67-412 English for Travelling นางสาวธนาภา คิดรอบ ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมชุมนุมนี้คือผู้ที่ 1. ชื่นชอบหรืออยากพัฒนาภาษาอังกฤษ 2. กล้าเเสดงออก 3. ชื่นชอบการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมต่างชาติ ชุมนุม English for Travelling นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆที่ใช้ในการท่องเที่ยว และเราจะท่องเที่ยวไปด้วยกัน ผ่านประสบการณ์ของครูและนักเรียนทุกคน โดยใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อาคาร 7 ห้อง 728 25 2
43 A67-413 English with BC & CTC นางสาววิภาวี พิมานธาตรี ต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านblockchain และเป็นคนมีความคิดเปิดกว้าง รอบคอบตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลก โดยใช้พื้นฐานของภาษาอังกฤษเป็นหลัก และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ม.ปลาย ห้อง 323 หรือ ม้านั่งหน้าอาคาร 3 25 21
44 A67-414 Play to Learn Japanese นางสาวสุจิตรา นันตระกูล 1.นักเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2.เป็นนักเรียนหญิง/ชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในกิจกรรมชุมนุมตามที่มอบหมาย ชุมนุมPlay to Learn Japanese เป็นชุมนุมที่จะได้เรียนรู้ ศึกษาเกี่ยวกบภาษาและวัฒนธรรมต่างๆของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ม.ปลาย ห้อง 126 30 9
45 A67-415 รู้จักญี่ปุ่น นางสาวสุจิตรา สู้ศึก นักเรียนมีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1. ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย 2. ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น 3. เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านมังงะ เพลง กิจกรรมทำอาหารญี่ปุ่น การใส่ชุดยูกาตะ การพับกระดาษแบบญี่ปุ่น เป็นต้น ม.ต้น 667 25 1
46 A67-416 Crossword ม.ต้น นางสาวสุภารี กว่างสนิท,นางสาวอภิรดี สร้อยสูงเนิน นักเรียนที่สนใจและต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเล่นเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(Crossword) ม.ต้น ห้อง 527 30 0
47 A67-418 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 หมวด 4 นางสาวอัจฉราพร ภิมุขมาตยา เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น ม.ปลาย สนามฟุตบอล 30 -7
48 A67-419 Young Narrator (นักเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.ต้น) นางสาวอุดมลักษณ์ เรืองมะเริง นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นผู้ชื่นชอบการเล่าเรื่อง แสดงออกท่าทาง เมื่อนักเรียนเล่านิทานได้ 1 เรื่อง ถือว่าผ่านกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ชุมนุม Young Narrator (นักเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.ต้น) เป็นชุมนุมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการเล่านิทาน และได้รู้คำศัพท์ที่น่าสนใจมากมาย ม.ต้น ห้อง 525 30 29
49 A67-421 เกาหลีKPop นายวสวัฒน์ พงษ์พันธ์ ศึกษาวัฒนธรรม การดำรงชีวิตผ่านเพลงเกาหลี ศึกษาวัฒนธรรม การดำรงชีวิตผ่านเพลงเกาหลี ม.ปลาย 418 30 0
50 A67-422 Dancer ขยี้ใจ by ครูอำพล เหงขุนทด นายอำพล เหงขุนทด 1. นักเรียนต้องมีความชอบในการเต้น 2. นักเรียนต้องมีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี รับสมัครเข้าชุมนุมทั้งชาย, หญิง และ LGBTQ+ พัฒนาความรู้ด้านการเต้น มีสเต็ปการเต้นที่ถูกต้อง และสร้ามความมั่นใจในการแสดงออก สร้างอาชีพในอนาคต ม.ปลาย ห้อง 526 25 7
51 A67-423 Crossword Games (ม.ปลาย) นายอิสริยะ อิ่มกระโทก -ต้องมีการร่วมการแข่งขันภายในชุมนุมโรงเรียน หรือ จังหวัด หรือ เขต หรือสมาคม จัดขึ้น อย่างน้อย1 รายการ ชุมนุมCrossword Games (กีฬาต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) ระดับม.ปลาย เป็นชุมนุมที่ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้ฝึกใช้ความรู้ ความจำ ความสามารถ เทคนิค ต่างๆ ในเกมส์ การต่อศัพท์ ม.ปลาย ห้อง 503 30 1
52 A67-429 PC-Chess Club T.Ryan Students learn how to prepare advance planning and strategy in playing chess. ม.ต้น Room 715 25 -2
53 A67-433 ภาษาจีนเพื่อสอบวัดระดับ HSK นางสาวจุฑาธิปดิ์ แสงใส เรียนรู้คำศัพท์ และฝึกทำข้อสอบวัดระดับทางภาษาจีน HSK ม.ปลาย 423 25 5
54 A67-435 ฝึกภาษาอังกฤษด้วยเพลง นายวัศรัช จันทร์เทศ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีความสนใจทางด้านภาษาอังกฤษ เพลง และดนตรี พัฒนาทักษะการฟัง และพูด ภาษาอังกฤษ ผ่านดนตรี และบทเพลง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 525 30 1
55 A67-437 เกาหลีรอบรู้ นางสาวศศิประภา ศาลางาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับเกาหลี เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเกาหลี ในด้านต่าง ๆ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 126 30 1
56 A67-439 พูดภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ Netflix นางปาริชาติ สลับแก้ว นักเรียนจดคำศัพท์ วลี ประโยคจากภาพยนตร์ที่ได้รับชม เป็นชุมนุมที่เสริมสร้างการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนจากภาพยนตร์ Netflix นักเรียนจะเพลิดเพลินในการรับชมภาพยนตร์ทั้งแนว Action, science-fiction, comedy, cartoon, series เป็นต้น ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 725 25 0
57 A67-440 English for Drama นายธนวรรษ เสนาวงษ์ นักเรียนควรมีโทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านละคร ภาพยนตร์ และการแสดง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 727 25 -2
58 A67-441 iCandle Mr.SAYED HOSAM ทำเทียนหอม ม.ปลาย ห้องเรียน 524 30 6
59 A67-442 To be beauty blogger นางสาวสุทธิพร หมั่นกระโทก 1. เตรียมอุปกรณ์การแต่งหน้าและเครื่องสำอางมาเอง 2. เตรียม cleansingและสำลี มาเช็ดหน้าหลังเสร็จกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ พร้อมทำผู้เรียนได้กิจกรรมที่สนใจ ม.ปลาย ห้อง 724 อาคาร 7 25 15
60 A67-443 PE For EP Mr.Kinzang กิจกรรมวิชาพลศึกษา สำหรับห้องเรียน English Program ม.ต้น 716 30 24
61 A67-444 Crosswords Mr. Glenn Daquipil Caras นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไป กิจกรรมกระดานคำศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 717 25 0
62 A67-502 รักการเขียน นางปิยะธิดา อาจิณกิจ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 2. เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีใจรักที่จะเขียนเรื่องราวต่างๆจากสิ่งแวดล้อมแล้วเขียนข้อความสั้นๆออกมาเป็นเเนื้อเรื่องที่สื่อใจความได้ ม.ต้น ใต้ถุนอาคาร6. (หน้าห้องคอม) 25 0
63 A67-503 ภาษาไทยไพเราะ นางพัชนี บัณฑิตไพบูลย์ 1. นักเรียนชอบและรักภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ทุกคนจึงควรรักและหวงแหนในความเป็นไทย ม.ปลาย ห้องคอมพิวเตอร์ ในห้องสมุด อาคาร 6 ชั้น 2 25 2
64 A67-507 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ นางสาวธัญญารัตน์ ไทยเดิม - งานการสร้างสรรค์ที่เกิดจากการใช้ทักษะ ทางความคิดในวิชาภาษาไทย ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการ แล้วเรียบเรียง นำมาบอกเล่า บันทึก เป็นชิ้นงาน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง652 25 4
65 A67-508 คัดสวยด้วยมือเรา (ภาษาไทย) นางสาววรรณภา ล่ำสัน เป็นนักเรียนชั้นม.ต้น ม.ปลาย ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการคัดลายมือ ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของลายมือ และพัฒนาทักษะการคัดลายมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 655 / (โต๊ะครูวรรณภา) 25 3
66 A67-510 รักการอ่านนะจ๊ะ นางเสาวณี แก้วแจ้ง 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.นักเรียนต้องนำหนังสือที่นักเรียนชอบอ่านมาสัปดาห์ละ 1 เล่ม กิจกรรมในการเข้าชุมนุมรักการอ่าน นักเรียนต้องมีหนังสือที่นักเรียนชอบ นำมาอ่านในแต่ละสัปดาห์ คนละ 1 เล่ม เพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสือมากขึ้นและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจและรักการอ่านหนังสือมากขึ้น ม.ปลาย 654 25 5
67 A67-512 เกมต่ออักษรภาษาไทย นางหทัยวรรณ โหจันทึก 1.นักเรียนที่มีใจรักภาษาไทย 2.ชอบเล่นเกมคำคมต่ออักษรภาษาไทย คล้ายคลึงกับ Crossword แต่เป็นการต่อคำศัพท์ภาษาไทย เกมต่ออักษรภาษาไทย เป็นเกมกีฬาต่ออักษรภาษาไทย ที่คล้ายคลึงกับ Crossword แต่เป็นการต่อคำศัพท์ภาษาไทย ที่มีการแข่งขันถึงระดับประเทศ ในระดับชั้น ม.ต้น จะมีผู้เล่น ทีมละ 2 คน ม.ปลาย จะมีผู้เล่น ทีมละ 1 คน โดยให้ผู้เล่นหยิบเบี้ยตัวอักษร(พยัญชนะไทย และสระ) จำนวน 9 ตัว นำมาสร้างเป็นคำที่มีความหมายวางเรียงต่อกับบนกระดาน แล้วนับคะแนนจากตัวเลขในเบี้ยและคะแนนพิเศษบนกระดาน ผู้ใดมีคะแนนสะสมมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องภาษาไทย อาคาร 6 ชั้น 4 (ข้างลิฟต์นักเรียน) 30 -1
68 A67-513 สภานักเรียนโรงเรียนปากช่อง นายรุ่งโรจน์ อ่อนศรี 1.นักเรียนเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนปากช่อง ปีการศึกษา 2567 สภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ม.ปลาย ห้องสภานักเรียน อาคารฉลองศิริราชสมบัติฯ ๖๐ ปี กลุ่มงานกิจการนักเรียน ชั้น ๒ 30 -1
69 A67-515 เกมในภาษาไทย นายเสริมศักดิ์ ปรายกระโทก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจวิชาภาษาไทย ภาษาไทยคือหัวใจของทุกวิชา เนื้อหาในสาระภาษาไทย เเละวรรณคดีจะใช้กิจกรรมเกมในการเรียนการสอน เพื่อให้เข้าใจง่าย เเละเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมนันทนาการ เเละประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ปลาย ห้อง 641 25 23
70 A67-516 นักธุรกิจเครือข่ายและนักเทรดเดอร์มืออาชีพ นายปรินิพพาน ทิพยศาสตร์ เรียนรู้ระบบการทำงานในยุคดิจิทัล การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มการตลาดยุคใหม่ รู้ทันเทคโนโลยีการตลาดเครือข่ายและเรียนรู้พื้นฐานการเป็นนักเทรดเดอร์มืออาชีพ เตรียมตัวสู่โลกอาชีพในอนาคต ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 652 30 1
71 A67-517 อ่านสร้างสรรค์ นางสาวหทัยนาถ พุ่มเกาะ การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญ ทำให้เกิดปัญญา ความคิด ความสร้างสรรค์ ผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องสมุด 25 0
72 A67-518 Film Analysis วิเคราะห์ภาพยนตร์หรรษา นางสาวปนัสยา มิ่งชัย 1.นักเรียนที่รักในการชมภาพยนตร์ 2.มีความสนใจในการศึกษาองค์ประกอบของภาพยนตร์ ภาพยนตร์แต่ละเรื่องล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นสีที่ใช้ในเรื่อง แสงของภาพ การใช้ sound effect ล้วนหลอมรวมออกมาเป็นภาพยนตร์ที่เราได้ดูกัน ในชุมนุม Film Analysis จะทำให้นักเรียนได้รู้ถึงองค์ประกอบของภาพยนตร์ที่ทำอย่างไรให้เรื่องน่าสนใจ มีจัดการใช้สี การใช้แสง เสียงประกอบ รวมไปถึงนัยยะแฝงที่คนดูอาจจะคาดไม่ถึง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 657 30 3
73 A67-519 สายลับจับคำผิด นางสาวอัญชิษฐา บุญยืน 1.นักเรียนต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลา 2.ห้ามนำอาหารขึ้นมารับประทานบนห้อง เป็นชุมนุมที่ให้นักเรียนไปสำรวจหาคำผิดจากสื่อโซเชียลมีเดียหรือสถานที่ต่าง ๆ แล้วนำมาแก้ไขให้ถูกต้อง ม.ต้น ห้อง 653 25 0
74 A67-601 ปั้นฝันพิธีกร ผู้ประกาศข่าว รุ่นเยาว์ นางกนิษฐา ศรีเอม เป็นนักเรียนที่มีความกล้าเเสดงออกและสนใจเกียวกับศาสตร์ด้านการพูด การเป็นพิธีกร หรือผู้ประกาศข่าว ชุมนุมฝึกฝนด้านการพูด พิธีกร ผู้ประกาศข่าวและการกล้าเเสดงออก ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 633 อาคาร 6 ชั้น 3 25 3
75 A67-602 นักพฤกษศาสตร์น้อย นางกิตติมา มหาสะโร, นางจริญญา ปราบนอก นักเรียนที่สนใจกิจกรรมด้านพืช สัตว์ นักเรียนศึกษาข้อมูลพืช ข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ปลาย ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 30 22
76 A67-603 ติ่งวิทยาศาสตร์ ปัทมา ศรีเพชร ชุมนุมติ่งวิทยาศาสตร์ เป็นชุมนุมที่มีลักษณะของกิจกรรมมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักสังเกตสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว ได้เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจดบันทึกสิ่งที่พบเห็น ฝึกทำการทดลองโดยใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานหรือสร้างเครื่องมืออย่างง่ายขึ้นมาใช้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักใช้เหตุผล ลงข้อสรุปและสื่อสารต่อไป ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 218 25 13
77 A67-604 ซีรี่ย์ นางจุฑามาศ ชูสกุล - ศึกษาละคร ภาพยนต์ ที่มีการสะท้อนปัญหาในสังคมในปัจจุบันที่มีการเปบี่ยนแปลงวิธีความเป็นอยู่ ส่งผลต่อ อารมณ์ พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ ข่วยวิเคราะห์ สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ที่จำบองจากความเป็นจริง เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา การปรับตัวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงได้อย่างมีเหตุมีผล ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 218 25 2
78 A67-606 นักพฤกษศาสตร์น้อย 2 (หมอยาน้อย) นางณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์ นักเรียนที่มีความสนใจด้าน พืช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา เพื่อเป็นแกนนำ ในงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน และมีความสนใจด้านการแพทย์แผนไทย สมุนไพร สร้างผลิตถัณฑ์ และการประยุกต์ใช้ ศึกษา สืบสาน จัดกระทำข้อมูล ด้านที่ 4 ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดทำข้อมูลพรรณไม้. รหัสพรรณไม้ ถ่ายภาพพรรณไม้. วาดภาพ. ทำพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง. ป้ายพรรณไม้ ในพื้นที่ศึกษา และ ด้านพืชสมุนไพร หมอยาน้อย ม.ปลาย ห้อง งานสวนพฤกษศาสตร์ 221 อาคาร 2 30 3
79 A67-608 รักษ์พรรณไม้ นางปริชาติ บุญช่วยสุวรรณ นักเรียนที่สนใจ ชอบปลูกต้นไม้ และอยากศึกษาเกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน ในท้องถิ่น พรรณไม้ในท้องถิ่นของนักเรียนมีความหลายหลายชนิดมาก ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักพรรณไม้ ประโยชน์ และช่วยกันรักษาพรรณไม้นั้นๆ ม.ปลาย ห้อง 217 25 18
80 A67-610 รอบรู้เรื่องวิทย์ นางสาวขนิษฐา ปิ่นจัตุรัส นักเรียนต้องมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นทั่วไป ม.ต้น ห้อง702 25 0
81 A67-614 วาดการ์ตูน นางสาวนนทยา เพิ่มยศ - รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่วาดการ์ตูนเป็นเท่านั้น (ทั้งวาดการ์ตูนรูปลงกระดาษ ไอแพด หรือ วาดรูปด้วยคอมพิวเตอร์) เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนจะต้องลงรูปการ์ตูนขายในเว็บไซต์ออนไลน์ เป็นชุมนุมสำหรับนักวาดการ์ตูนที่ต้องการเผยแพร่ผลงานและมีรายได้ในการวาดการ์ตูน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 612 25 1
82 A67-615 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 หมวด 4 นางสาวปฐมพร ฟูใจ - เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น ม.ปลาย สนามฟุตบอล 30 3
83 A67-616 หมากฮอส นางสาวพิมล บุสดี - - ม.ปลาย ห้อง 226 25 3
84 A67-617 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน นางสาวยุพาพรรณ ใยบัว นักเรียนได้ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น อาคาร 2 ห้อง 213 25 -4
85 A67-619 นักปฏิบัติการเคมี นางสาวสุจิตตรา เจนงาน สายวิทย์ - คณิต เพื่อใช้เวลาในการทำโครงงานเคมี ม.ปลาย 634 25 3
86 A67-620 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 หมวด 2 นางสาวสุดา จันทราช - เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น ม.ปลาย สนามฟุตบอล 25 -9
87 A67-622 โครงงานวิทยาศาสตร์และสืบค้นอิสระ นางสาวอรนุช เฉยฉิว นักเรียนที่มีความสนใจและตั้งใจศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนทำการศึกษาความรู้ สืบค้นข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ม.ปลาย 633 25 12
88 A67-623 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 2 นางสุภัค เจียระกุล 1.นักเรียนมีความสนใจในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับการประกวดแข่งขันได้ 2.เป็นนักเรียนระดับ ชั้น ม.ปลาย ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับการประกวดแข่งขันได้ ม.ปลาย ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย อาคารเรียน 6 ชั้น 2 25 24
89 A67-624 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ นางอรพินท์ พรหมคุณ นักเรียนมีความสนใจ ในการใช้อุปกรณ์ด้านดาราศาสตร์ นักเรียนมีความสนใจความรู้ด้านดาราศาสตร์ มีความรักในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น มีจิตอาสาในการบริการด้านวิชาการ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 214 30 2
90 A67-625 นักรีวิว (Reviewer) นางอาทิตยา แสนใหม่ รับนักเรียนที่มีใจรักการใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์และสร้างรายได้จากการรีวิวสิ่งต่างๆ เช่น ของใช้ สถานที่ ฯลฯ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 613 30 0
91 A67-627 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 1 นายณัฐชา พัฒนา 1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. สนใจในการระดิษฐ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประดิษฐ์ผลงาน ทางวิทยาศาสตร๋ โดยจัดทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ปลาย อาคาร6 ชั้น2 25 24
92 A67-628 E-sport และ เกมการ์ด นายธนบดี ชาญขุนทด 1.ต้องมีสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตส่วนตัว 2.ต้องมีการ์ดส่วนตัว 3.เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนี้ ห้ามเล่นเกมหรือเกมการ์ดในชั้นเรียน (ยกเว้น เรียนชุมนุม) ชุมนุม E-sport และเกมการ์ด จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล่มเกมอย่างถูกต้องและเหมาะสม และมองเห็นว่ากิจกรรมการแข่งขันของเกมเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ม.ปลาย ห้อง 634 25 -1
93 A67-629 เครื่องบินพลังยาง นายนันทวัฒน์ จิระวัฒนพงศ์ เครื่องบินพลังยาง เป็นเครื่องบินจำลองที่ใช้กำลังขับเคลื่อนจากแรงบิดของยาง การสร้างเครื่องบินพลังยาวต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ประกอบกับทักษะการประดิษฐ์ นักเรียนที่เข้าเรียนจะได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจริงให้เกิดความรู้และทักษะดังกล่าว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 632 25 5
94 A67-630 เรื่องกล้วยๆ นายบุญโย มัดทะปะนัง ม.ปลาย ชุมนุมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้รู้จักประโยชน์ของกล้วย เช่น ลูก ใบ หัวปลี ลำต้น และราก ม.ปลาย โต๊ะมานั่งข้างอาคารอุตสาหกรรมใกล้โรงจอดรถอาคาร 6 25 3
95 A67-632 ท่องทั่วโลก นายวชิระชัย ชาวสันเทียะ ท่องโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ ไปกับสุดยอดสารคดียูทูป ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องคอมพิวเตอร์614 30 0
96 A67-633 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หมวด 2 นายวรเศรษฐ์ เอกอัครชวกิตติ์ เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น ม.ปลาย สนามฟุตบอล 30 0
97 A67-634 E-sports ม.ต้น นายวิษณุพงศ์ นาดี เล่นเกม​อย่างสร้างสรรค์​ เครารพกฏกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ให้อภัย รู้จักวางแผน จัดสรรเวลา พัฒนาทักษะรอบด้าน เชี่ยวชาญ​การเล่นเกม ม.ต้น ห้อง 215 25 -1
98 A67-635 จิตอาสากิจการนักเรียน นายสมควร อินทสังข์ นักเรียนเข้าชุมนุมและทำกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นชุมนุมที่ต้องการให้นักเรียนมีจิตอาสาในการทำความสะอาดหรือเก็บขยะในส่วนที่ไม่มีคนรับผิดชอบของโรงเรียน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ข้างห้องงานวินัย กลุ่มงานกิจการนักเรียน 30 -1
99 A67-636 Web App ด้วย Google App Script นายแสนชัย การงาน นักเรียนชั้นม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ฝึกเขียนโปรแกรมใช้งานด้วย google app scrip หรือนำไปใช้งานเป็นระบบฐานข้อมูลด้วย google sheet ประยุกต์ใช้งานเป็นระบบเว็บไซต์ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์หรือใช้งาน กับระบบเอกสารต่างๆ ม.ปลาย ห้อง 636 อาคาร 6 ชั้น 3 25 17
100 A67-639 Finish the Books นายกิตติกรณ์ หงษ์ยิ้ม ตอนนี้ครูมีหนังสือที่ยังอ่านไม่จบหลายเล่ม และตั้งใจว่าจะใช้ชั่วโมงนี้อ่าน เผื่อใครมีหนังสือที่สนใจจะอ่านก็มาใช้ชั่วโมงนี้อ่านได้นะครับ และถ้ามีเรื่องราวอะไรที่ครูคิดว่ามันน่าสนใจจะพยายามเรียบเรียงแล้วเอามาเล่าให้ฟังครับ อาจจะเป็นตั้งแต่เรื่องประวัติศาสตร์ การเมือง วิทยาศาสตร์ สังคม ฯลฯ ถ้าสนใจก็มานั่งเล่นด้วยกันนะครับ ม.ปลาย 631 / ห้องสมุด 25 1
101 A67-640 การสร้าง APP ด้วย APPSHEET นายธนสาร สีรักษ์ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา APP ด้วย APPSHEET ม.ปลาย 212 25 17
102 A67-641 หมอเพลงโคราช นางสาวพรภิมล สมมะเริง เข้าเรียนทุกครั้งและตรงต่อเวลา เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 723 25 18
103 A67-642 ดอง ดอง ดอง ดอง ดอง ดอง นายฉัตรชัย บุญมาก เข้าเรียนสม่ำเสมอ นำความรู้เรื่องการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ มาใช้ในการทำอาหารประเภทดอง ม.ปลาย ตึก2 25 1
104 A67-643 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 หมวด 3 นายกิตติ โพธิ์อ่อน - เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น ม.ปลาย สนามฟุตบอล 30 -5
105 A67-644 ติวเข้มข้อสอบวิทยาศาสตร์ นางสาวชาคริยา คงดี นักเรียนจะได้ฝึกฝนการทำข้อสอบวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ เป็นชุมชุมที่ฝึกทำข้อสอบวิาวิทยาศาสตร์ในระดับม.ต้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ม.ต้น 216 25 15
106 A67-645 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 หมวด 1 นายธณกร ญาติสันเทียะ เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น ม.ปลาย สนามฟุตบอล 0 -32
107 A67-646 ปรับพื้นฐานฟิสิกส์ นายรังสรรค์ กรีกูล ผู้เรียนสายวิทย์ - คณิต สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานฟิสิกส์น้อย เรียนไม่ทัน ไม่เข้าใจในบางจุดต้องการพัฒนาตนเองเพิ่มเติมเพื่อการเรียนและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ม.ปลาย 224 25 24
108 A67-647 โยคะเพื่อสุขภาพ นายพศุต สรสิทธิ์ นักต้องใส่ชุดพละ และมีเสื่อรองนั่ง การออกกำลังแบบโยคะสำหรับเบื้องต้น 10 ท่า สำหรับดูแลน้ำหนัก คลายเคลียดดีต่อสุขภาพ มีท่าเด็ก ท่าแยกขา ท่าธนู ท่าดันพื้น ท่าสุนัขก้มหน้า ท่างูเห่า ท่ายืนก้มตัว และท่านักรบ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย โดม 60 ปี 25 7
109 A67-648 วิทย์รักษ์โลก นางสาวอารียา ช้อนทอง ให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 666 25 0
110 A67-649 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ นางสาวกุลธิดา บุตรวิชา 1. นักเรียนต้องสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ส่งกลุ่มละ 1 ชิ้น 2. นักเรียนต้องมีการนำเสนอชิ้นงานทางวิทยาศาสตณืที่ตนเองสนใจ เป็นกิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ และลงมือสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้จริงในชีวิตประจำวัน และต่อยอดสิ่งประดิษฐ์โดยการส่งผลงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมต่อไป ม.ต้น ห้อง 222 30 5
111 A67-650 Sci-fi movies นางจริญญา ปราบนอก เป็นการดูภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 662 25 19
112 A67-652 การลงทุนในหุ้น กองทุน คริปโตฯ นายเฉลิมเกียรติ รักษาสุวรรณ - ศึกษาความรู้ด้านการลงทุนในหุ้น กองทุน และคริปโตเคอเรนซี่ เพื่อหาแนวทางสร้างรายได้ในอนาคต ม.ปลาย ห้องคอมพิวเตอร์ 611 30 8
113 A67-702 ผ้าสวย ด้วยมือเรา นางสาวพัชรินทร์ สพฤกษ์ นักเรียนมีใจรักในงานฝีมือ งานผ้า เป็นการสร้างสรรค์รูปแบบของผลงานด้วยการผูก การมัด การจีบ และการจับดอก ออกมาเป็นเป็นผลงานที่สวยงาม ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อาคารศิลปะ 30 1
114 A67-703 ศิลป์สร้างสรรค์ นางสาวภีรวรรณ สุพรรณภพ - สร้างสรรค์งานศิลปะที่หลากหลาย ทั้งม.ต้นและม.ปลาย โดมศิลปะ2 30 0
115 A67-704 Begin Barista นายกัมปนาท ชัยศิรินทร์ ต้องการนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องกาแฟโดยเฉพาะ และนักเรียนจะต้องซื้อเมล็ดกาแฟมาเอง ประมาณ 250-300 บาท นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการชงกาแฟ เมล็ดกาฟ และสายพันธ์กาแฟต่างที่มา และรายละเอียดรสชาติที่เกิดจากกระบวนการชงกาแฟ ม.ปลาย หอศิลปะ 25 1
116 A67-705 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หมวด 3 นายวิวรรธน์ เสารยะวิเศษณ์ - เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น ม.ปลาย สนามฟุตบอล 25 -6
117 A67-706 วงโยธวาทิต นายเกียรติมงคล จันทะศรี สามารถมาซ้อมหลังเลิกเรียนและที่ครูนัดหมายเพิ่มเติมได้ กิจกรรมวงโยธวาทิต เป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกฝนปฏิบัติเป็นประจำ สามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากลได้ ออกรับใช้ชุมชนได้ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ศิลปะ 2 30 -3
118 A67-706 วงโยธวาทิต นายเกียรติมงคล จันทะศรี สามารถมาซ้อมหลังเลิกเรียนและที่ครูนัดหมายเพิ่มเติมได้ กิจกรรมวงโยธวาทิต เป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกฝนปฏิบัติเป็นประจำ สามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากลได้ ออกรับใช้ชุมชนได้ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ศิลปะ 2 30 -3
119 A67-707 ประดิษฐ์เศษวัสดุ นายสมพงษ์ สิงแก้ว ชุมนุมสำหรับนักเรียนที่รักและชื่นชอบงานประดิษฐ์ มีความคิดสร้างสรรค์ ม.ต้น หอศิลป์ 30 0
120 A67-708 ขับร้องเพลงไทย นายสุพจน์ ศรีจันทร์ - เป็นชุมนุมที่ค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางด้านการขับร้อง เพื่อเป็นทักษะในการประกอบอาชีพต่อไป ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องดนตรี อาคารศิลปะ 30 2
121 A67-710 Easy Art Samathi นางสาวศุภรักษ์ ศรีสมบัติ - สาระหลักของกิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการโดยวิธีการ ที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมมุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ม.ปลาย หอศิลป์ 1 25 0
122 A67-801 ทำช่อง YouTube กัน นางสาวชนันพัฒณ์ แก้วกิริยา มีอุปกรณ์ มือถือ ไอแพด กล้อง ในการถ่ายทำ เป็นการสร้างคลิปวิดีโอ ตัดต่อ เกี่ยวกับนำเสนอท้องถิ่นในอำเภอปากช่อง โดยอัพในช่อง YouTube หรือ ช่องทางอื่นๆ ทาง social. ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 412 25 -1
123 A67-803 เพลงคุณธรรมนำใจ นางประทุม เดื่อไธสง 1.ชอบการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 2.มีความชอบและรักในเสียงเพลง 3.สามารถขับร้องเพลงไทยสากลและลูกทุ่งได้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ นำเพลงที่เน้นด้านคุณธรรมมาประดิษฐ์เป็นท่าทางต่างๆ ส่งเสริมสุนทรียภาพทางเสียงเพลงและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องเรียน 417 25 7
124 A67-804 TAKONG นางปิยนาถ วัฒนสาครศิริ 1. นักเรียนมีความสนใจชุมนุมนี้จริง ๆ 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เพื่อเพิ่มการรับรับรู้ สร้างความเข้าใจ ให้ทุกคนได้รู้จัก เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ตัวตะกองและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า แบบมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 423 25 2
125 A67-808 มัคคุเทศก์น้อย นางสาวเคียงตะวัน สุวรรณศร มีทักษะการสื่อสารที่ดีชอบการค้นคว้าหาความรู้ชอบการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ ต้องนำเสนอข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์เพื่อเชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง421 25 6
126 A67-810 เพลงคุณธรรม ม.ต้น นางปริชาติ มิกขุนทด เป็นนักเรียนปากช่อง ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับเพลงคุณธรรม ม.ต้น อาคาร 4 ห้อง 415 25 7
127 A67-811 รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ นางสาวพิชญ์สินี ถมยา 1. รู้จักและฝึกทำแนวข้อสอบรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ 2. แนะนำมหาวิทยาลัยและแนวการสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ 3. สาขาต่างๆและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ ม.ปลาย ห้อง427 25 0
128 A67-812 - นางสาวรัตนา เสนสอน - - ม.ปลาย - 25 25
129 A67-813 การท่องเที่ยวและของฝาก นางสาวบัณฑิตา เสริมกุลเขื้อ - เป็นชุมนุมที่ให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของฝาก ม.ปลาย 422 25 5
130 A67-815 ภูมิศาสตร์ นายกฤต รชตการย์กุล เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่มีพื้นฐานมาจากการสร้างองค์ความรู้ที่ต้องอาศัยความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ดังกล่าวมาใช้อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงต้องอาศัยการนำความรู้ในสาขาวิชาต่างๆมาประกอบเพื่อสร้างเหตุและผลในการสืบค้นจนได้รับคำตอบที่สามารถพิสูจน์ได้ ดังนั้นธรรมชาติและเนื้อหาของวิชาภูมิศาสตร์ถือได้ว่า เป็นวิชาที่เกิดจาการสังเคราะห์ความรู้ที่มาจากความสัมพันธ์ของประกฎการณ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ม.ปลาย อาคาร 4 25 2
131 A67-816 ร้องเล่น เต้นรำ นายฐาปกรณ์ รามเกียรติศักดิ์ กล้าแสดงออก รักในเสียงเพลง มีพื้นฐานการรำ การเต้นเบื้องต้น เป็นชุมนุมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถ กล้าแสดงอก ในทักษะการเต้นและการรำ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องศิลปะ 3 บริเวณอาคารศิลปะ 30 1
132 A67-818 เซปักตะกร้อ นายภาณุพันธ์ พรมสวัสดิ์ มีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย ชุดที่ใช้ในการเรียน และอุปกรณ์การเรียน เช่น รองเท้า และลูกตะกร้อ มีการเรียนรู้การฝึกทักษะพื้นฐาน กฎกติกา การแข่งขันตะกร้อประเภทต่างๆ รวมทั้งได้เข้าร่วมการแข่งขันที่จัดขึ้นภายในชุมนุม ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 426, สนามตะกร้อหลังอาคาร 5 30 3
133 A67-819 ถ่ายภาพท่องเที่ยว นายสมศักดิ์ เดื่อไธสง นักเรียนใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ นักเรียนสามารถถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลได้ทุกแบบ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อาคาร 4 ห้อง 428 30 0
134 A67-820 ธนาคารโรงเรียน นายสิทธิพร ตั้งยอดชมญาณ - 1. รู้และเข้าใจระบบธนาคารโรงเรียนปากช่อง 2. สามารถปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนปากช่อง 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในฐานะเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องธนาคารโรงเรียน 30 0
135 A67-821 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หมวด 1 นายสุพจน์ โนนจุ้ย เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น ม.ปลาย สนามฟุตบอล 25 -5
136 A67-822 มารยาทไทย ม.ปลาย นางสาวจิตินภา สังกรณีย์ ชุมนุมมารยาทไทย ม.ปลาย นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีการทำความเคารพแบบไทยที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นการฝึกฝนตนเองให้แสดงออกได้อย่างสวยงามและถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดและส่งต่อวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่กับเมืองไทยสืบไป ม.ปลาย 413 25 4
137 A67-823 ชิล ไปไหน by มัคคุเทศก์น้อย นางสาวธทรานิน เซ็นกลาง ต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมทุกคาบ กิจกรรมชุมนุม ชิล ไปไหน by มัคคุเทศก์น้อย เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจในท้องถิ่นของตรเอง แลกเปลี่ยนทัศนคติ และ เข้าถึงสังคมมากยิ่งขึ้นโดยบูรณาการทั้ง 5 สาระที่นักเรียนสนใจ รู้จักการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สามารถอธิบาย วิเคราะห์ และ สังเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ที่สืบค้นมา บอกเล่า และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยใช้กระบวนการคิด ปฏิบัติ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกิดวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีในชีวิต อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข สามารถนำความรู้มาปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาจากสื่อต่างๆ ม.ปลาย ห้อง 412 อาคาร 4 ชั้น 2 25 2
138 A67-824 มารยาทไทย ม.ต้น นายวัฒนา ศิริสาขา ชุมนุมมารยาทไทย ม.ต้น นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีการทำความเคารพแบบไทยที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นการฝึกฝนตนเองให้แสดงออกได้อย่างสวยงามและถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดและส่งต่อวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่กับเมืองไทยสืบไป ม.ต้น 416 25 0
139 A67-901 เสมารักษ์ นางรัชดา อยู่พร้อม - - ม.ปลาย ห้อง 504 30 9
140 A67-902 สุข บัญญัติ นางณัฐวดี แก้วกุศลวิวัฒน์ การพัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการปฏิบัติแก่นักเรียน บูรณาการหลักการดูแลสุขภาพ เตรียมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ ม.ต้น ห้อง 502 30 3
141 A67-903 มวยไทยมวยสากล นายชัยวัฒน์ พงศ์ภูพนา มวยไทยเป็นทั้งกีฬาพื้นบ้านไทย ที่พัฒนาต่อเนื่องจากสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ในยุคปัจจุบัน เเละเป็นทั้งศิบปะการต่อสู้ประจำชาติไทยที่จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจ รวมทั้งเป็นกีฬาสากลชนิดหนึ่งที่ผู้ที่ชื่นชอบในชนิดกีฬาการต่อสู้นิยมเรียนรู้เเละฝึกฝนกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก การฝึกฝนเเละเรียนรู้มวยไทย นอกจากเป็นการสารต่อศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยซึ่งเป็นมรกดกทางวัฒนธรรมของชาติในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อาคาร35ปี 30 3
142 A67-904 ฟุตบอล ม.ต้น นายพงษ์เพชร คำแก้ว กายพร้อมใจพร้อม มีวินัย รับผิดชอบ ส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล ม.ต้น สนามฟุตบอล รร.ปากช่อง 25 -1
143 A67-907 แบดมินตันและเทควันโด นางสาวณัฐภัสสร วงษ์ยี่หวา ให้นักเรียนนำไม้แบดมินตันและลูกแบดมาด้วย ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมแบดมินตัน ในเรื่องการเคลื่อนที่เข้าหาลูกขนไก่ การตีลูกหน้ามือและการตีลูกหลังมือ การส่งลูก การรับลูก การตบ ลูกการตีลูกหยอด การเล่นทีมเดี่ยว การเล่นทีมคู่ ทั้งในขณะเป็นผู้เล่นฝ่ายรับและฝ่ายรุก การ อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกัน การแก้ไข การเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย หอประชุม 50 ปี 25 -5
144 A67-908 สุขภาพกาย สุขภาพใจ นางสาวปภาดา ทองขาว 1.นักเรียนต้องเข้าเรียนทุกชั่วโมง กิจกรรมตอบปัญหาสุขภาพ เป็นกิจกรรมมุ่งเน้นทางด้านสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ปลาย 503 25 6
145 A67-909 วอลเลย์บอล กรีฑา นางสาวอริศ วรเลข เตรียมชุดสำหรับเล่นกีฬาได้ เป็นชุมนุมที่เอาไว้ค้นหานักกีฬาเพื่อทำการแข่งขันในระดับต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายให้กับผู้ที่สนใจในกีฬา และฝึกซ้อมเพื่อทำการแข่งขัน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย สนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล 30 1

คำแนะนำการสมัคร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สามารถเข้าใช้งานระบบ เพื่อสมัครเข้าเรียนกิจกรรมได้

นักเรียนที่สมัครเรียนก่อน มีสิทธิ์ได้รับบริการก่อน

ดังนั้น นักเรียนควรเลือกสมัครเรียนกิจกรรมตามความชอบ

และความถนัดของตนเอง โดยเร็วที่สุด

ติดต่อ-สอบถาม

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Email: pakchongschool1@gmail.com
Website: http://www.pcschool.ac.th

ออกแบบและพัฒนาระบบ