รายชื่อกิจกรรม "ชุมนุมวิชาการ"
ภาคเรียนที่ 1 / 2566

คำชี้แจง

นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ  ในเมนูด้านบนขวามือก่อน
กิจกรรม- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่
รหัส
ชื่อกิจกรรม
ครูผู้สอน
ข้อตกลง
คำอธิบาย
ระดับชั้น
สถานที่
จำนวนรับ
เหลือ
1 A164-107 ปลูกผักเพื่อสุขภาพ นางสาวอัญชลี พักจอหอ เป็นคนรักสุขภาพ ชุมนุมนี้เป็นชุมนุมปลูกผักเพื่อสุขภาพและปลอดสารพิษ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 30 -1
2 A66-103 อาหารคาวหวานที่รัก นางสาวอณัฐภิชา เสงี่ยมศรี นักเรียนมีพื้นฐานในการทำอาหารหรือชอบทำอาหารและขนม ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรียมประกอบอาหารคาวหวาน ส่วนผสม วิธีการประกอบอาหาร เทคนิคต่างๆ ในการประกอบอาหารคาวหวาน การเก็บรักษาอาหารที่ปรุงแล้วอย่างปลอดภัย ปฏิบัติการประกอบอาหารจคาวหวานและจัดตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ ม.ปลาย อาคารคหกรรม 25 -1
3 A66-108 พับกระดาษหรรษา นางยุภาพร ศรีพิมาย 1. นักเรียนมีพื้นฐานในการพับกระดาษ 2. นักเรียนที่มีควสามคิดสร้างสรรค์ 3. นักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 นำกระดาษมาพับเป็นรูปร่างต่างๆทำให้เกิดความสนุกสนานและสามารถนำมาตกแต่งบ้านได้ สามารถนำกระดาษที่ไม่ได้ใช้งานมาทำให้เกิดประโยชน์ได้ ทำให้มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เสริมสร้างความคิดสรรค์ของเด็ก ฝึกสมาธิของเด็กๆให้ดีขึ้น ม.ต้น การงาน2 25 0
4 A66-109 เก็บกวาดวันละนิดฝึกจิตอาสา นายจิรวัฒณ์ รักปัญญาสุทธิกุล นักเรียนที่มีความสนใจด้านจิตอาสา ฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสา ม.ต้น โรงเรียนปากช่อง(ห้องเรียนการงาน4) 25 -1
5 A66-201 เพื่อนช่วยเพื่อน 2 YC (Youth Counselor) นางบุษราพร กิจสุวรรณ 1. ใจกว้างยอมรับความคิดเห็น 2. เก็บความลับได้ 3. มีจิตใจในการช่วยเหลือ 4. ใช้คำพูดเหมาะสม เนื่องจากการงานของครูที่ปรึกษาค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีเวลที่จะดูแลนักเรียนหรือให้คำปรึกษาได้อย่างทั่วถึง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสามารถจะช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนๆ ในห้องเรียนได้และสามารถรายงานให้ครูที่ปรึกษาทราบได้ทันท่วงที ว่าเพื่อนในห้องคนใดกำลังประสบปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง ม.ต้น ห้องแนะแนว 30 0
6 A66-202 ประดิดประดอย นางภาวศุทธิ์ วัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพศหญิง เพื่อพัฒนาทักษะงานฝีมือด้านงานประดิษฐ์ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องการงาน6 25 0
7 A66-203 ปิงปอง นางศิรินิภา วณิชชากร -ให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นเทเบิลเทนนิส -ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ -นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น อาคาร 5 ชั้น 1 (ห้อง504) 30 0
8 A66-204 เพื่อนช่วยเพื่อน 2 YC (Youth Counselor) นางสาวสมหวัง หมั่นนอก 1. ใจกว้างยอมรับความคิดเห็น 2. เก็บความลับได้ 3. มีจิตใจในการช่วยเหลือ 4. ใช้คำพูดเหมาะสม 5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนช่วยเพื่อน เนื่องจากการงานของครูที่ปรึกษาค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลนักเรียนหรือให้คำปรึกษาได้อย่างทั่วถึง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสามารถช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนๆ ในห้องเรียนได้และสามารถรายงานให้ครูที่ปรึกษาทราบได้ทันท่วงที ว่าเพื่อนในห้องคนใดกำลังประสบปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง ม.ปลาย - 25 0
9 A66-206 เพื่อนช่วยเพื่อน 3 (Youth Counselor) นายเจริญ เผือกพันธ์ เนื่องจากงานของครูที่ปรึกษาค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนหรือให้คำปรึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสามารถช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนๆในห้องเรียนได้และสามารถรายงานให้ครูที่ปรึกษา ทราบได้ทันท่วงที ว่าเพื่อนในห้องเรียนคนใดกำลังประสบปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง ม.ต้น ห้องแนะแนว 30 1
10 A66-207 ประดิดประดอย นางสุภัทชา ศิริเกรียงไกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพศหญิง เพื่อพัฒนาทักษะงานฝีมือด้านงานประดิษฐ์ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องการงาน 6 25 0
11 A66-302 Math Art ม.ปลาย นางฐิตินาฎยา เชื้อปรุง - เป็นชุมนุมที่นักเรียนได้นำทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นฐานความรู้ และการนำ “คณิตศิลป์” มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่เกิดจาก พื้นฐานทางเรขาคณิต เช่น โมบายลูกเต๋า โมบายรูปหลายเหลี่ยม ภาพ abstract art ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ห้องทะเบียน อาคาร 1 25 0
12 A66-304 Math Art ม.ต้น นางพาสุข บุญแต่ง นักเรียนมาเรียนทุกครั้งและส่งงานตามกำหนด นักเรียนนำวิชาคณิตศาสตรมาประยุกต์ร่วมกับวิชาศิลปะ และสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ ม.ต้น ห้อง 722 25 4
13 A66-306 สื่อคณิตศาสตร์ นางศุภลักษณ์ มณีจักร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจ อธิบาย ประดิษฐ์สื่อการเรียนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ใช้ความรู้ทักษะและนำเสนอเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ กับศาสตร์อื่นๆ อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ในกระบวนการเรียน ม.ต้น 521 25 17
14 A66-307 ซูโดกุ ม.ปลาย นางสาวกฤติยาภรณ์ นุชกระโทก 1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจการเล่นซูโดกุ 2. มีทักษะการคิดที่ดี Sudoku หมายถึง “ตัวเลขเดี่ยว” ซึ่งเลขในตารางปริศนา Sudoku นั้นใช้สำหรับความเหมาะสมของความสัมพันธ์ของเลขคณิต กับตัวเลข โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะของตัวเลข , รูปร่าง, สี สามารถใช้ได้โดยไม่ยึดกติกาใด ๆ โดยทำการเปลี่ยนแปลงกฎใด ๆ จุดสนใจของเกมตัวเลขปริศนา ก็คือ กฎที่ง่าย แต่ถ้าใช้ในการแข่งขันก็จะมีระดับที่ยากขึ้น เป็นแบบฝึกหัดของการใช้ logic (ตรรกะ) และเหตุผล ซึ่งสามารถเลือกความยากง่ายของตารางเลขปริศนานี้ให้เหมาะสมกับผู้เล่นได้ ม.ปลาย ห้อง 515 25 0
15 A66-308 Math Puzzle นางสาวทักษพร พูนสระน้อย นักเรียนที่สนใจคณิตศาสตร์ เวทคณิต ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อาคาร 5 ห้อง 517 30 1
16 A66-309 SUDOKU ม.ต้น นางสาวธนัญญา ยุวผล แก้ปัญหา ตัดสินใจ รอบคอบ รวดเร็ว ม.ต้น ห้อง 513 25 3
17 A66-311 ซูโดกุ ม.ต้น นางสาวรัชนีวรรณ พิมพ์ปรุ เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 - ม.ต้น โดมอาคาร4 25 3
18 A66-313 A-Math (เกมต่อเลขคํานวณ) นางสาวอ้อย ทองภู เหมาะกับผู้ที่มีใจรักในการเล่นเกมต่อเลขคำนวณและได้เกรดวิชาคณิตศาสตร์ในแต่ละภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3 1. เรียนรู้เกี่ยวกับกติกาการเล่นเอแม็ท และเทคนิคการเล่นเอแม็ท 2. ฝึกเล่นเอแม็ท 3. จำลองการแข่งขันเอแม็ทหรือไปแข่งขันจริงตามความสามารถและสมัครใจ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 705 25 6
19 A66-314 A-Math (เกมต่อเลขคำนวณ)ม.ต้น นางหัทยา บัวคำแสง นักเรียนต้องมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 1.เรียนรู้เกี่ยวกับกติกาการเล่นเอแม็ท และเทคนิคการเล่นเอแม็ท 2. ฝึกเล่นเอแม็ท 3. จำลองการแข่งขันเอแม็ท ม.ต้น ห้อง 705 25 5
20 A66-315 สนุกกับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ นายจำเริญ อนันตธรรมรส ชุมนุมสนุกกับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์จะ มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา โดยนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยครูที่ปรึกษาจะให้ความรู้และคำแนะนำในการใช้งาน ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 30 1
21 A66-316 GSP ม.ปลาย นายชูศักดิ์ ชูหมื่นไวย เรียนรู้การสร้างสรรค์งานทางคณิตศาสตร์ด้วย GSP ( Geometry Sketpad) ม.ปลาย ห้อง ICT 30 15
22 A66-317 คณิตคิดสนุก นายธนวิชญ์ ขาวสว่าง นักเรียนมีความชอบในการคิดคำนวณ เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมโดยใช้โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ห้อง 514 30 15
23 A66-318 คนสร้างภาพ นายนิรันดร์ ทองภักดี 1.หากนักเรียนมีกล้องถ่ายรูปให้เตรียมมาด้วย 2.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี) เป็นชุมนุมที่ต้องมีใจรักเป็นพิเศษ สามารถสละเวลาส่วนตัวมาทำกิจกรรมได้ เช่น เวลาช่วงพัก ม.ปลาย หอประชุมตะโกรายและหอประชุมประดู่แดง 30 0
24 A66-319 Puzzle Strategy Board Card Game Community นายพิชัย สอนพิมพ์สัมผัส 1. มีอุปกรณ์ ของเล่น ที่เกี่ยวกับ Puzzle Game, Board Game, Card Game ที่สามารถนำมาแบ่งปันหรือเล่นกับผู้อื่นได้ 2. มีความใฝ่เรียนรู้ รู้จักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ฝึกทักษะทางความคิด การวางแผน การแก้ปัญหา และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ผ่านการเล่น Puzzle Game, Board Game, Card Game ม.ปลาย ห้อง 722 30 -1
25 A66-320 คณิตศาสตร์พาเพลิน นายสมศักดิ์ บุญช่วยสุวรรณ - ชุมนุมคณิตศาสตร์พาเพลิน เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตัวเองด้านทักษะการคิดโดยผ่านกิจกรรมที่สร้างขึ้นนอกเหนือจากตำราเรียน เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิตให้กับผู้เรียน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 522 30 25
26 A66-321 นักประดิษฐ์คณิตศาสตร์ นางสุดตา จำรัสแนว นักเรียนที่สนใจคณิตศาสตร์ ประดิษฐ์ชิ้นงานจากความรู้คณิตศาสตร์ ม.ต้น อาคาร 5 25 10
27 A66-322 สื่อคณิตคิด(ส์)สร้างสรรค์ นางสาวสุพิจาร์จารี สุขตังไตยกุล นักเรียนที่สนใจคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้คณิตศาสตร์มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน สื่อคณิตศาสตร์ได้ ม.ต้น ห้อง 516 25 21
28 A66-323 Math x Magic นางสาววรัญญา หงษ์ทอง เนื่องจากเรามักจะเห็นนักมายากลทำให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นกับการแสดง ซึ่งกลที่นักมายากลเล่นส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ความสามารถพิเศษ หรืออุปกรณ์พิเศษจึงจะสามารถสร้างความตื่นเต้นต่อสายผู้ชมได้ แต่ชุมนุม Math x Magic นี้สามารถทำให้นักเรียนเป็นนักมายากลได้โดยไม่ต้องใช้ความสามารถพิเศษ ม.ต้น 512 25 0
29 A66-324 ชุมนุม A-Math นางธัญญา สติภา 1. นักเรียนต้องมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมด 2. นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมตามสภาพจริง 3. นักเรียนต้องบรรลุจุดประสงค์ของกิจกรรม โดยประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง เอแม็ท (A-MATH) เป็นเกมต่อเลขคำนวณ ทักษะของการเล่นนั้นคือการต่อตัวเลขตามหลักการคำนวณคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการบวก ลบ คูณ หาร ลงบนช่องตารางให้เกิดผลดีที่สุด เมื่อจบการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุด เป็นผู้ชนะ คะแนนจะเกิดจากค่าประจำตัวเบี้ยแต่ละตัวในการลงเล่นแต่ละครั้งรวมกับช่องตารางต่าง ๆ ที่มีค่าแตกต่างกันไป ผู้เล่นอาจจะเล่นแบบฝ่ายละ 1 คน หรือจับคู่เป็นทีมแข่งกันก็ได้ กติกา 1. ในการลงแต่ละครั้ง (Turn) ให้ผู้เล่นลงเบี้ยกี่ตัวก็ได้ในแนวเดียวกันและต่อกับเบี้ยเดิมในกระดาน เพื่อให้เกิดเป็นสมการคณิตศาสตร์ใหม่ที่ถูกต้อง 2. การลงครั้งแรก ต้องต่อกับช่องดาวบนกระดาน 3. การคิดคะแนน นำคะแนนของเบี้ยแต่ละตัวในสมการมาบวกกัน หากลงเบี้ยใหม่ในช่องคะแนนพิเศษจะได้คะแนนเพิ่ม ดังนี้ - ช่องสีแดง นำคะแนนของทั้งสมการคูณสาม - ช่องสีเหลือง นำคะแนนของทั้งสมการคูณสอง - ช่องสีฟ้า นำคะแนนของตัวเบี้ยที่ทับช่องคูณสาม และ - ช่องสีส้ม นำคะแนนของตัวเบี้ยที่ทับช่องคูณสอง 4. การสิ้นสุดเกม มีสองกรณี คือ - เมื่อเบี้ยในถุงหมด และผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้เบี้ยที่มีอยู่จนหมด หรือ - เมื่อผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายมีการเล่นไปแล้ว และหลังจากนั้นไม่มีการลงเบี้ยในกระดานติดต่อกันรวม 6 ครั้ง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 523 30 17
30 A66-325 อาสาพัฒนา นายอำพล นิลสระคู 1. เป็นนักเรียนที่ชอบการจัดหรือชอบเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 2. มีจิตอาสา พร้อมที่จะสร้างประโยชน์ให้เเก่สังคม เเละสิ่งเเวดล้อม 3. พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ชุมนุมอาสาพัฒนา จะทำให้นักเรียนได้สัมผัสกับสภาพสังคมจริง ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่า แต่ละสังคมอาจมีความแตกต่างกันอยู่มาก แต่ในความแตกต่างนั้น เราสามารถนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับใช้อย่างสมดุล นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ ๆ มีจิตอาสา เเละมุ่งทำประโยชน์เพื่อสังคม ม.ปลาย โดมหอประชุมตะโกราย 25 12
31 A66-401 ลายมือสวยรวยเสน่ห์ นางกัณวิศรณ์ แก้วเจริญสันติสุข ข้อตกลงเบื้องต้นของกิจกรรมชุมนุมลายมือสวยรวยเสน่ห์ นักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ควรเป็นนักเรียนที่มีความสนใจและต้องการพัฒนาลายมือของตนเองให้สวยขึ้น เกณฑ์การผ่านกิจกรรมชุมนุมลายมือสวยรวยเสน่ห์ มีดังนี้ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเวลาเรียนทั้งหมดหรือขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อหนึ่งภาคเรียน 2. นำอุปกรณ์ที่กำหนดมาเข้าร่วมกิจกรรม และ 3. มีลายมือที่สวยขึ้น ชุมนุมลายมือสวยรวยเสน่ห์นี้เป็นชุมนุมที่เน้นการเขียน ฝึกเขียนตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค บทความ หรือเนื้อเรื่อง ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเขียนทั้งหัวกลมและหัวเหลี่ยมหรือตัวอาลักษณ์ ภาษาอังกฤษเขียนทั้งแบบตัวพิมพ์และตัวเขียน โดยฝึกเขียนทั้งตัวเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 123 25 0
32 A66-405 English through grammar นางพิชญาพร อักษร,นางสาวศิริรัตน์ พินทะ เรียนรุ้พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย หน้าอาคาร 3 30 4
33 A66-406 ท่องโลกเถาเป่ากับเหล่าซือน้ำ (Application ที่ผู้คนนิยมช้อปปิ้งและนำเข้าสินค้ามากที่สุดในโลก) นางสาวกัญญภัทร ศิริชัย มีโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการเรียนรู้คนละ 1 เครื่อง ชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Application Taobao การค้นหาสินค้า และการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 328 30 0
34 A66-407 เก่งศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษ นางสาวนัสภิชา พูลเพิ่ม นักเรียนมีความชื่นชอบภาษาอังกฤษ นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อังกฤษจากหมวดต่างๆ ม.ต้น ห้อง322 30 1
35 A66-408 มหัศจรรย์​อักษรจีน นางสาวประทุมทิพย์ สุขชูศรี นักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนภาษาจีน ศึกษาคำศัพท์ภาษาจีนจากอักษรภาพจีน​และสามารถนำคำศัพท์ที่ได้ไปประยุกต์​ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนภาษาจีน​ เพื่อพัฒนา​การเรียนภาษาจีนต่อไป ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง​ 327 อาคาร3 25 0
36 A66-409 photo and qutoes นางสาวสุธาสินี เสนา นักเรียนต้องถ่ายรูปที่ตัวเองชอบหรือที่คีกำหนดให้และส่งครูพร้อมคำพูดใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้รู้จักการถ่ายรูปที่นักเรียนสนใจและใส่คำพูดที่เป็นภาษาอังกฤษในรูปภาพ ม.ต้น ห้อง 718 30 0
37 A66-410 ชุมนุมร้องเพลงสากล ม.ต้น นางสาวพรทิพย์ จิตจักร - รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น เพียง 25 คน - นักเรียนมีใจรักในการร้องเพลงและอยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - มีความรับผิดชอบ เข้าเรียนสม่ำเสมอ ชุมนุมร้องเพลงสากลภาษาอังกฤษ สำหรับ ม.ต้น เน้นสอนทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง พร้อมการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลินในเสียงดนตรี ม.ต้น ห้องเรียน 326 25 1
38 A66-411 English Literature นางสาววันวิสาข์ แสนเสริม ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมชุมนุมนี้คือผู้ที่ 1. ชื่นชอบหรืออยากพัฒนาภาษาอังกฤษ 2. ชื่นชอบวรรณคดีอังกฤษ ชุมนุมวรรณคดีอังกฤษ คือชุมนุมที่ทำกิจกรรมเกี่ยวการอ่านวรรณคดีอังกฤษ ม.ปลาย ห้อง 315 30 10
39 A66-412 Gerneral English นางสาวธนัชพร มาลัยสันทัด ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมชุมนุมนี้คือผู้ที่ 1. ชื่นชอบหรืออยากพัฒนาภาษาอังกฤษ 2. กล้าเเสดงออก 3.ชื่นชอบการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมต่างชาติ ชุมนุม Skit คือชุมนุมที่ทำกิจกรรมเกี่ยวการเเสดงละครสั้นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโรงเรียนปากช่อง ม.ปลาย อาคาร 3 25 15
40 A66-413 English with BC & CTC นางสาววิภาวี พิมานธาตรี ต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านblockchain และเป็นคนมีความคิดเปิดกว้าง รอบคอบตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลก โดยใช้พื้นฐานของภาษาอังกฤษเป็นหลัก และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ม.ปลาย ห้อง 323 หรือ ม้านั่งหน้าอาคาร 3 25 17
41 A66-414 วัฒนธรรมญี่ปุ่น นางสาวสุจิตรา นันตระกูล 1.นักเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2.เป็นนักเรียนหญิง/ชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในกิจกรรมชุมนุมตามที่มอบหมาย ชุมนุมวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นชุมนุมที่จะได้เรียนรู้ ศึกษาวัฒนธรรมต่างๆของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ม.ปลาย ห้อง 318 25 0
42 A66-415 รู้จักญี่ปุ่น นางสาวสุจิตรา สู้ศึก 1. ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย 2. ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น 3. เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านมังงะ เพลง กิจกรรมทำอาหารญี่ปุ่น การใส่ชุดยูกาตะ การพับกระดาษแบบญี่ปุ่น เป็นต้น ม.ต้น 328 25 0
43 A66-416 Crossword ม.ต้น นางสาวสุภารี กว่างสนิท,นางสาวอภิรดี สร้อยสูงเนิน นักเรียนที่สนใจและต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเล่นเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(Crossword) ม.ต้น ห้อง 323 30 0
44 A66-418 SMART รด. นางสาวอัจฉราพร ภิมุขมาตยา เป็นนักศึกษาวิชาทหารเท่านั้น ปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนาให้นักศึกษาวิชาทหารมีวินัย รด. 3 Smart ม.ปลาย กองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปากช่อง 25 20
45 A66-419 Young Narrator (นักเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.ต้น) นางสาวอุดมลักษณ์ เรืองมะเริง นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นผู้ชื่นชอบการเล่าเรื่อง แสดงออกท่าทาง เมื่อนักเรียนเล่านิทานได้ 1 เรื่อง ถือว่าผ่านกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ชุมนุม Young Narrator (นักเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.ต้น) เป็นชุมนุมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการเล่านิทาน และได้รู้คำศัพท์ที่น่าสนใจมากมาย ม.ต้น ห้อง 314 30 26
46 A66-421 เกาหลีKPop นายวสวัฒน์ พงษ์พันธ์ ศึกษาวัฒนธรรม การดำรงชีวิตผ่านเพลงเกาหลี ศึกษาวัฒนธรรม การดำรงชีวิตผ่านเพลงเกาหลี ม.ปลาย 317 30 0
47 A66-422 ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นายอำพล เหงขุนทด 1. นักเรียนต้องมีความชอบในวิชาภาษาอังกฤษ 2. นักเรียนต้องมีความมั่นใจและมอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และสร้ามความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ม.ปลาย ห้อง 727 30 25
48 A66-423 Crossword Games (ม.ปลาย) นายอิสริยะ อิ่มกระโทก -ต้องมีการร่วมการแข่งขันภายในชุมนุมโรงเรียน หรือ จังหวัด หรือ เขต หรือสมาคม จัดขึ้น อย่างน้อย1 รายการ ชุมนุมCrossword Games (กีฬาต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) ระดับม.ปลาย เป็นชุมนุมที่ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้ฝึกใช้ความรู้ ความจำ ความสามารถ เทคนิค ต่างๆ ในเกมส์ การต่อศัพท์ ม.ปลาย ห้อง 322 30 0
49 A66-429 PC-Chess Club T.Ryan Students learn how to prepare advance planning and strategy in playing chess. ม.ต้น building 7 30 11
50 A66-433 chinese is fun นางสาวจุฑาธิปดิ์ แสงใส สาระหลักของกิจกรรมชุมนุม Chinese is fun เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน การเขียนพู่กัน การตัดกระดาษจีนต่างๆ ม.ปลาย 327 25 0
51 A66-435 ฝึกภาษาอังกฤษด้วยเพลง นายวัศรัช จันทร์เทศ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีความสนใจทางด้านภาษาอังกฤษ เพลง และดนตรี พัฒนาทักษะการฟัง และพูด ภาษาอังกฤษ ผ่านดนตรี และบทเพลง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 726 30 0
52 A66-437 เกาหลีKPop นางสาวศศิประภา ศาลางาม ศึกษาวัฒนธรรม การดำรงชีวิตผ่านเพลงเกาหลี ศึกษาวัฒนธรรม การดำรงชีวิตผ่านเพลงเกาหลี ม.ต้น 317 30 0
53 A66-439 ฝึกภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ Netflix นางปาริชาติ สลับแก้ว นักเรียนจดคำศัพท์ วลี ประโยคจากภาพยนตร์ที่ได้รับชม เป็นชุมนุมที่เสริมสร้างการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนจากภาพยนตร์ Netflix นักเรียนจะเพลิดเพลินในการรับชมภาพยนตร์ทั้งแนว Action, science-fiction, comedy, cartoon, series เป็นต้น ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 716 25 0
54 A66-440 Learning English with Social Media นายธนวรรษ เสนาวงษ์,นางสาวธนาภา คิดรอบ นักเรียนควรมีโทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกต้อง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 726 25 1
55 A66-441 English Quiz Mr.SAYED HOSAM ตอบคำถามภาษาอังกฤษ ม.ต้น ห้อง 717 30 20
56 A66-442 Art Club Mr.WAARAB BADREDDINE วาดภาพ ระบายสี ม.ต้น ห้อง 716 อาคาร 7 25 0
57 A66-443 Crosswords Mr.Mark Smith เล่นต่อคำศัพท์บนกระดาน Crosswords ม.ต้น ห้องคอมพิวเตอร์ EP อาคาร 7 30 1
58 A66-502 รักการเขียน นางปิยะธิดา อาจิณกิจ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 2. เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีใจรักที่จะเขียนเรื่องราวต่างๆจากสิ่งแวดล้อมแล้วเขียนข้อความสั้นๆออกมาเป็นเเนื้อเรื่องที่สื่อใจความได้ ม.ต้น ใต้ถุนอาคาร6. (หน้าห้องคอม) 25 0
59 A66-503 ภาษาไทยไพเราะ นางพัชนี บัณฑิตไพบูลย์ 1. นักเรียนรักภาษาไทยภาษาชาติ 2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนด 3. ครูประเมินนักเรียนสิ้นภาคเรียน ภาษาไทยไพเราะ เป็นกิจกรรมฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ซึ่งควรอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามไว้ ให้คงอยู่ตลอดไป ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องคอมพิวเตอร์ ในห้องสมุด อาคาร 6 ชั้น 2 25 11
60 A66-504 สำนวนไทยใช้สนุก นางแวว บำรุงนา ศึกษาสำนวนภาษาเพื่อรำไปประนุกต์ใช้ ม.ปลาย โต๊ะม้าหินอ่อนข้างสนามบาสหน้าโรงเรียน 30 2
61 A66-507 ภาษาไทยสร้างสรรค์ นางสาวธัญญารัตน์ ไทยเดิม - งานการสร้างสรรค์ที่เกิดจากการใช้ทักษะ ทางความคิดในวิชาภาษาไทย ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการ แล้วเรียบเรียง นำมาบอกเล่า บันทึก เป็นชิ้นงาน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง652 25 0
62 A66-508 คัดสวยด้วยมือเรา (ภาษาไทย) นางสาววรรณภา ล่ำสัน เป็นนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการคัดลายมือ ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของลายมือ และพัฒนาทักษะการคัดลายมืออย่างต่อเนื่อง ม.ปลาย ห้อง 655 / (โต๊ะครูวรรณภา) 25 0
63 A66-509 ห้องสมุดอัจฉริยะ นางสุจรี วัฒนชนสรณ์ เป็นนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือและชอบความทันสมัยทันโลกทันต่อเหตุการณ์..และชอบสื่อไอที เป็นชุมนุมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายทั้งสื่อประเภทกระดาษ..และสื่อไอที ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องสมุด 30 0
64 A66-510 รักการอ่านนะจ๊ะ นางเสาวณี แก้วแจ้ง 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.นักเรียนต้องนำหนังสือที่นักเรียนชอบอ่านมาสัปดาห์ละ 1 เล่ม กิจกรรมในการเข้าชุมนุมรักการอ่าน นักเรียนต้องมีหนังสือที่นักเรียนชอบ นำมาอ่านในแต่ละสัปดาห์ คนละ 1 เล่ม เพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสือมากขึ้นและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจและรักการอ่านหนังสือมากขึ้น ม.ปลาย 654 25 0
65 A66-512 คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทย ม.ปลาย นางหทัยวรรณ โหจันทึก 1.นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ที่มีใจรักภาษาไทย 2.มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในพจนานุกรม คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทย เป็นเกมกีฬาต่ออักษรภาษาไทยที่มีการแข่งขันถึงระดับประเทศ ในระดับชั้น ม.ปลาย จะมีผู้เล่นจำนวน 2 ทีม ทีมละ 1 คน โดยให้ผู้เล่นหยิบเบี้ยตัวอักษร(พยัญชนะไทย และสระ) จำนวน 9 ตัว นำมาสร้างเป็นคำที่มีความหมายวางเรียงต่อกับบนกระดาน แล้วนับคะแนนจากตัวเลขในเบี้ยและคะแนนพิเศษบนกระดาน ผู้ใดมีคะแนนสะสมมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ ม.ปลาย ห้องภาษาไทย อาคาร 6 ชั้น 4 (ข้างลิฟต์นักเรียน) 25 21
66 A66-513 สภานักเรียนโรงเรียนปากช่อง นายรุ่งโรจน์ อ่อนศรี 1.นักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนปากช่อง สภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ม.ปลาย ห้องสภานักเรียน อาคารฉลองศิริราชสมบัติฯ ๖๐ ปี กลุ่มงานกิจการนักเรียน 30 -7
67 A66-514 ชุมนุมอ่านออกเสียง นายศักดิ์ดา พระอารักษ์ เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย มีความสามารถในการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง เป็นชุมนุมที่ฝึกนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเสีบงให้ถุกต้อง เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกาศ พิธีกร และนักประชาสัมพันธ์ที่ดี ม.ปลาย ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากช่อง 25 25
68 A66-515 เดี่ยวไมโครโฟน (Standup Comedy) นายเสริมศักดิ์ ปรายกระโทก รักวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การพูดเป็นทักษะในการสื่อสาร นักเรียนสามารถพูดเล่าเรื่องจากประสบการณ์ พูดต่อหน้าประชุมชน ฝึกสร้างความมั่นใจในการพูดสื่อสารให้มากขึ้น เน้นการพูดเล่าเรื่องสนุกสนาน ตลกขบขัน สร้างสรรค์ จรรโลงใจ เเละมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง ม.ปลาย ห้อง 641 30 23
69 A66-516 ชุมนุมร้อยกรองแห่งประเทศไทย นายปรินิพพาน ทิพยศาสตร์ เป็นคนไทย ร้อยกรอง เป็นงานศิลปะการแต่งคำประพันธ์ที่มีคุณค่ามหาศาล การเป็นนักร้อยกรองจะทำให้ผู้เรียนได้รับการฝึกหัดให้เป็นปราชญ์ด้านภาษารู้ศิลปะการประพันธ์ รู้ศาสตร์ทางภาษา และเป็นการสืบทอดมรดกทางภาษาของไทยให้ยั่งยืนยาวนานต่อไป ม.ปลาย สวนสุนทรภู่ หน้าอาคาร 6 30 24
70 A66-518 คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทย ม.ต้น นางสาวปนัสยา มิ่งชัย 1.นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ที่มีใจรักภาษาไทย 2.มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในพจนานุกรม คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทย เป็นเกมกีฬาต่ออักษรภาษาไทยที่มีการแข่งขันถึงระดับประเทศ ในระดับชั้น ม.ต้น จะมีผู้เล่นจำนวน 2 ทีม ทีมละ 1 คน โดยให้ผู้เล่นหยิบเบี้ยตัวอักษร(พยัญชนะไทย และสระ) จำนวน 9 ตัว นำมาสร้างเป็นคำที่มีความหมายวางเรียงต่อกับบนกระดาน แล้วนับคะแนนจากตัวเลขในเบี้ยและคะแนนพิเศษบนกระดาน ผู้ใดมีคะแนนสะสมมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ ม.ต้น ห้อง 641 30 0
71 A66-519 สายลับจับคำผิด นางสาวอัญชิษฐา บุญยืน 1.นักเรียนต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลา 2.ห้ามนำอาหารขึ้นมารับประทานบนห้อง เป็นชุมนุมที่ให้นักเรียนไปสำรวจหาคำผิดจากสื่อโซเชียลมีเดียหรือสถานที่ต่าง ๆ แล้วนำมาแก้ไขให้ถูกต้อง ม.ต้น ห้อง 657 25 0
72 A66-601 SCIENCE SHOW ม.ปลาย นางกนิษฐา ศรีเอม เป็นนักเรียนชั้น ม.ปลายที่มีความกล้าเเสดงออกและสนใจเกียวกับการแสดงด้านวิทยาศาสตร์ เป็นชุมนุมที่เกี่ยวกับสืบค้นการหาวิธีการทดลองประกอบการแสดง SCIENCE SHOW ฝึกความกล้าคิด กล้าแสดงออก เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆ ม.ปลาย ห้อง 662 อาคาร 6 ชั้น 6 25 23
73 A66-602 นักพฤกษศาสตร์น้อย นางกิตติมา มหาสะโร, นางจริญญา ปราบนอก นักเรียนที่สนใจกิจกรรมด้านพืช สัตว์ นักเรียนศึกษาข้อมูลพืช ข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ปลาย ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 30 12
74 A66-604 ซีรี่ย์ นางจุฑามาศ ชูสกุล - ศึกษาละคร ภาพยนต์ ที่มีการสะท้อนปัญหาในสังคมในปัจจุบันที่มีการเปบี่ยนแปลงวิธีความเป็นอยู่ ส่งผลต่อ อารมณ์ พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ ข่วยวิเคราะห์ สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ที่จำบองจากความเป็นจริง เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา การปรับตัวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงได้อย่างมีเหตุมีผล ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 218 25 0
75 A66-606 นักพฤกษศาสตร์น้อย นางณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์, นางสาวกุลธิดา บุตรวิชา นักเรียนที่มีความสนใจด้าน พืช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา เพื่อเป็นแกนนำ ในการเข้าค่ายนักพฤกษศาสตร์ รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน และเคยร่วมกิจกรรมค่ายหมอยาน้อย ศึกษา สืบสาน จัดกระทำข้อมูล ด้านที่ 4 ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดทำข้อมูลพรรณไม้. รหัสพรรณไม้ ถ่ายภาพพรรณไม้. วาดภาพ. ทำพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง. ป้ายพรรณไม้ ในพื้นที่ศึกษา และ ด้านพืชสมุนไพร หมอยาน้อย ม.ปลาย ห้อง งานสวนพฤกษศาสตร์ 221 อาคาร 2 30 0
76 A66-608 รักษ์พรรณไม้ นางปริชาติ บุญช่วยสุวรรณ นักเรียนที่สนใจ ชอบปลูกต้นไม้ และอยากศึกษาเกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน ในท้องถิ่น พรรณไม้ในท้องถิ่นของนักเรียนมีความหลายหลายชนิดมาก ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักพรรณไม้ ประโยชน์ และช่วยกันรักษาพรรณไม้นั้นๆ ม.ปลาย ห้อง 217 25 5
77 A66-610 รอบรู้เรื่องวิทย์ นางสาวขนิษฐา ปิ่นจัตุรัส นักเรียนต้องมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นทั่วไป ม.ต้น ห้อง702 25 0
78 A66-614 หรรษา คาราโอเกะ นางสาวนนทยา เพิ่มยศ นักเรียนมีใจรักในการฟังเพลง และ ร้องเพลง ฝึกร้องเพลง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 612 25 0
79 A66-615 สนุกวิทย์พื้นฐาน นางสาวปฐมพร ฟูใจ นักเรียนมีความสนใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น อาคาร 2 ห้อง 216 25 0
80 A66-616 หมากฮอส นางสาวพิมล บุสดี - - ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 226 25 0
81 A66-617 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน นางสาวยุพาพรรณ ใยบัว นักเรียนได้ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น อาคาร 2 ห้อง 213 25 1
82 A66-619 SCISHOW ม.ปลาย นางสาวสุจิตตรา เจนงาน สายวิทย์ - คณิต สืบค้นการหาวิธีการทดลองประกอบการแสดง scishow นักเรียนที่มีความมั่นใจในตนเอง ในการพูดและแสดง เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ม.ปลาย 662 25 18
83 A66-620 Physics นางสาวสุดา จันทราช มีความชอบในวิชาฟิสิกส์ระดับหนึ่งและมีความต้องการที่จะปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ของตนเอง ชุมนุม Physics จัดตั้งขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในรายวิชาฟิสิกส์และมีความต้องการที่จะปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์เพื่อใช้ในการสอบในระดับต่างๆในอนาคต ม.ปลาย ห้อง 228 อาคาร 2 25 22
84 A66-621 ติว O-net ฟิสิกส์ นางสาวสุดากาญจน์ รัตนสุข ทบทวนฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับทำโจทย์ O-net ฟิสิกส์ ทบทวนฟิสิกส์พื้นฐาน ม.ปลาย ห้องเรียน 224 25 5
85 A66-622 โครงงานวิทยาศาสตร์ นางสาวอรนุช เฉยฉิว นักเรียนที่มีความสนใจและตั้งใจศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนทำการศึกษาความรู้ สืบค้นข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ม.ปลาย 664 25 21
86 A66-623 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย นางสุภัค เจียระกุล นักเรียนมีจิตอาสาในการให้บริการของห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย อาคารเรียน 6 ชั้น 2 ตามตารางที่รับผิดชอบ ดูแลและให้บริการสื่อ หนังสือ คู่มือวิขา่วิทยาศาสตร์ กับนักเรียนที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าความรู้ทาง ด้านวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย อาคารเรียน 6 ชั้น 2 25 20
87 A66-624 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ นางอรพินท์ พรหมคุณ นักเรียนมีความสนใจ ในการใช้อุปกรณ์ด้านดาราศาสตร์ นักเรียนมีความสนใจความรู้ด้านดาราศาสตร์ มีความรักในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น มีจิตอาสาในการบริการด้านวิชาการ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 214 30 0
88 A66-625 IT CLUB นางอาทิตยา แสนใหม่ รับนักเรียนที่มีใจรักในการบริการ/แก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ให้คุณครูและเพื่อนๆในโรงเรียนและมีความรับผิดชอบสูง บริการแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ตามห้องเรียนต่างๆภายในโรงเรียน และนำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่มและนอกกลุ่ม ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. บริการแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 2. บริการแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3. รอบรู้เรื่อง IT ม.ปลาย ห้อง 613 30 0
89 A66-627 เคมีแห่งรัก (Chemistry of Love) นายณัฐชา พัฒนา 1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. เป็นนักเรียนที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรักของตนเอง กับเพื่อนร่วมกิจกรรมชุมนุมได้ ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ "ความรัก ความผูกพัน ความร่วมมือ และความเกลียดชัง" ที่สัมพันธ์กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ - เคมี พร้อมทั้งร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเหตุการณ์ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถพัฒนาตนเอง และแก้ปัญหาตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม ม.ปลาย ห้องเรียน 661 25 -1
90 A66-628 E-sport และ เกมการ์ด นายธนบดี ชาญขุนทด 1.ต้องมีสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตส่วนตัว 2.ต้องมีการ์ดส่วนตัว 3.เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนี้ ห้ามเล่นเกมหรือเกมการ์ดในชั้นเรียน (ยกเว้น เรียนชุมนุม) ชุมนุม E-sport และเกมการ์ด จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล่มเกมอย่างถูกต้องและเหมาะสม และมองเห็นว่ากิจกรรมการแข่งขันของเกมเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ม.ปลาย ห้อง 634 30 0
91 A66-629 ฟิสิกส์ไปทั่ว นายนันทวัฒน์ จิระวัฒนพงศ์ ฟิสิกส์ เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ การหาคำตอบในปรากฏการณ์ต่าๆเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์และสร้างความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์มากขึ้น ชุมนุมฟิสิกส์ไปทั่ว จะเน้นให้นักเรียนได้ลองทดลอง หาคำตอบ ในปรากฏการณ์ต่างๆในเชิงฟิสิกส์ และปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนฟิสิกส์ในอนาคต ม.ปลาย ห้อง 632 25 5
92 A66-630 เครื่องยิงโรมัน นายบุญโย มัดทะปะนัง ม.ปลาย เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะลูกเสือ เงื่อนเชือก ผูกแน่น บุกเบิก ม.ปลาย อาคาร 35 ปี (หน้าสนามบอล) 25 10
93 A66-631 ตัดต่อวีดีโอ นายเฉลิมเกียรติ รักษาสุวรรณ - เกี่ยวกับการตัดต่อภาพยนตร์ วีดีโอ ต่างๆเช่นคลิปสั้น ภาพยนตร์สั้น วีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน ม.ปลาย ห้อง 622 25 0
94 A66-632 ท่องทั่วโลก นายวชิระชัย ชาวสันเทียะ ท่องโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ ไปกับสุดยอดสารคดียูทูป ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องคอมพิวเตอร์614 30 0
95 A66-633 สารพัดช่าง นายวรเศรษฐ์ เอกอัครชวกิตติ์ นักเรียนหญิง-ชาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านช่างต่างๆ เพื่อนำไปดำเนินชีวิต และใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ม.ปลาย ห้องคอมพิวเตอร์ 611 30 2
96 A66-634 E-sports ม.ต้น นายวิษณุพงศ์ นาดี เล่นเกม​อย่างสร้างสรรค์​ เครารพกฏกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ให้อภัย รู้จักวางแผน จัดสรรเวลา พัฒนาทักษะรอบด้าน เชี่ยวชาญ​การเล่นเกม ม.ต้น บริเวณโรงอาหาร 25 0
97 A66-635 จิตอาสากิจการนักเรียน นายสมควร อินทสังข์ นักเรียนเข้าชุมนุมและทำกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นชุมนุมที่ต้องการให้นักเรียนมีจิตอาสาในการทำความสะอาดหรือเก็บขยะในส่วนที่ไม่มีคนรับผิดชอบของโรงเรียน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ข้างห้องงานวินัย กลุ่มงานกิจการนักเรียน 30 0
98 A66-636 การใช้โปรแกรม Tracker วิเคราะห์วิดีโอปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ นายแสนชัย การงาน นักเรียนชั้นม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เป็นการนำสถานการณ์ ปรากฏการทางธรรมชาติในชีวิตประจำวันหรือแปลกประหลาด มาอธิบาย เสนอคำตอบ สร้างแนวคิด ทฤษฎี หรือสร้างแบบจำลองทางความคิด ด้วยการทดลองหรือคำนวณโดยใช้โปรแกรม Tracker วิเคราะห์ข้อมูล วิดีโอปรากฏการ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สร้างแบบจำลอง สมการ โมเดล ม.ปลาย ห้อง 636 อาคาร 6 ชั้น 3 30 29
99 A66-639 The Documentary นายกิตติกรณ์ หงษ์ยิ้ม ชุมนุม The Documentary เป็นการเอาเรื่องราว ๆ ต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดผ่าน Youtube/Podcast เช่น คดีฆ่ากรรม การปล้น การสัมภาษณ์นักการเมือง วัฒนธรรมที่น่าสนใจ ฯลฯ ม.ปลาย 631 25 0
100 A66-640 การสร้างเว็บไซต์ด้วย google site นายธนสาร สีรักษ์ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย google site ม.ปลาย 227 25 15
101 A66-642 BIO Model นายฉัตรชัย บุญมาก เข้าเรียนสม่ำเสมอ สร้างโมเดลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีววิทยา ม.ปลาย ตึก2 25 11
102 A66-643 ท่องโลกกว้างไร้พรมแดน นายกิตติ โพธิ์อ่อน ท่องโลกกว้างไร้พรมแดน ในโลกออนไลน์ ม.ปลาย 614 25 0
103 A66-644 Sci cinema นางสาวชาคริยา คงดี นักเรียนต้องมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษาความรู้จากภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ แล้วนำมาเสนอเพื่ออภิปรายความรู้ร่วมกัน ม.ต้น Google classroom 25 0
104 A66-645 หรรษา คาราโอเกะ 2 นายธณกร ญาติสันเทียะ นักเรียนมีใจรักในการฟังเพลง และร้องเพลง ฝึกร้องเพลง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 612 25 1
105 A66-646 หมอเพลงโคราช นางสาวพรภิมล สมมะเริง 1. ห้ามนำอาหารเข้ามาทานในห้อง 2. นักเรียนเข้าเรียนตรงต่อเวลา ศึกษาพัฒนาการจากอดีต สภาพปัจจุบัน และการคงอยู่ของรูปแบบการแสดง เพลงโคราช ร้องเพลงโคราชการบูรณาการเพลงโคราชในเนื้อหาวิชา ม.ต้น 701 25 18
106 A66-701 นาฏศิลป์-โปงลาง นางเพ็ญแข กิจเจริญปัญญา 1. นักเรียนผู้มีความสนใจด้านนาฏศิลป์ ดนตรีพื้นเมืองโปงลาง ดนตรีไทยและขับร้อง 2. นักเรียนที่เวลาฝึกซ้อมในคาบชุมนุมและเวลาอื่นๆ เช่น หลังเลิกเรียน ได้ไม่น้อยกว่า2 วัน/สัปดาห์ 3. นักเรียนที่มีเวลาฝึกซ้อมในวันหยุดและสามารถแสดงงานต่างๆ ในวันหยุดได้ 4. นักเรียนโคว์ต้าด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์ ศึกษา/เรียนรู้/ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองโปงลาง และขับร้อง กล้าแสดงออกมีจิตอาสา ให้บริการด้านการแสดงกับโรงเรียน/ชุมชนในโอกาสต่างๆ ด้วยความรักชื่นชม ตลอดทั้งพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นเลิศเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 504 30 -7
107 A66-702 PC Dancing Style นางสาวพัชรินทร์ สพฤกษ์ นักเรียนต้องมีพื้นฐานทางด้านการเต้น ชุมนุม PC Dancing style เป็นชุมนุมที่ส่งเสริมและสนับสนุน นักเรียนที่รักในการเต้น ไม่ว่าจะเป็น Cover แดนเซอร์ มาฝึกซ้อมการเต้น รวมตัวกัน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยขน์ ฝึกซ้อม และเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมงานต่างๆ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องนาฏศิลป์ อาคารศิลปะ 30 -2
108 A66-703 To be number one โรงเรียนปากช่อง นางสาวภีรวรรณ สุพรรณภพ - รวมพลเยาวชนปากช่องให้มำกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งม.ต้นและม.ปลาย โดมศิลปะ2 30 0
109 A66-704 ชุมนุมศิลปะสื่อผสม นายกัมปนาท ชัยศิรินทร์ ต้องการนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องงานศิลปะสื่อผสม ชอบการประดิษฐ์โดยเฉพาะ นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างงานสื่อผสม แนวความคิดในการทำงาน สามารถไปประยุกต์ใช้ในการเรียต่อในระดับอุดมศึกษา ม.ต้น โดมศิลปะ ศาลาแปดเหลี่ยม 25 -1
110 A66-705 วาดภาพการ์ตูน นายวิวรรธน์ เสารยะวิเศษณ์ นักเรียนต้องเตรียมกระดาษวาดรูป ดินสอ สี มาเอง ความเป็นมาของการ์ตูน ประเภทของการ์ตูน การออกแบบภาพการ์ตูน การเขียนใบหน้าท่าทาง การเคลื่อนไหวของการ์ตูน เทคนิคการวาดและการระบายสี สืบค้นข้อมูลภาพการ์ตูนและวิธีการสร้างการ์ตูนจากแหล่งความรู้ต่าง ๆเห็นคุณค่าของภาพการ์ตูนและจริยธรรมของการนำเสนอสื่อการ์ตูน ปฏิบัติกิจกรรมสร้างการ์ตูนเรื่องและการ์ตูนภาพ วิเคราะห์วิจารณ์ภาพการ์ตูนของไทยและต่างประเทศ เพื่อนำข้อดีมาใช้ในการทำงาน วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานของตนเองและผลงานของเพื่อนเพื่อให้ทราบข้อดีและข้อบกพร่อง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขผลงาน สามารถนำความรู้ในการเขียนภาพการ์ตูนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น โดมศิลปะ 30 -1
111 A66-707 จิตรกรรมไทย นายสมพงษ์ สิงแก้ว ชุมนุมสำหรับนักเรียนที่รักและชื่นชอบในจิตรกรรมไทยและมีพื้นฐานด้านงานศิลปะ มีใจรักด้านศิลปะ มีความพร้อมในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย หอศิลป์ 30 0
112 A66-708 วงโยธวาทิต นายสุพจน์ ศรีจันทร์ มีพื้นฐานทางด้านดนตรีสากล กิจกรรมวงโยธวาทิต เป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกฝนปฏิบัติเป็นประจำ สามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากลได้ ออกรับใช้ชุมชนได้ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องดนตรี อาคารศิลปะ 30 -9
113 A66-710 Born to be Artist นางสาวศุภรักษ์ ศรีสมบัติ - สาระหลักของกิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการโดยวิธีการ ที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมมุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งม.ต้นและม.ปลาย หอศิลปะและวัฒนธรรม 25 0
114 A66-803 สวดมนต์แปล นางประทุม เดื่อไธสง ไม่มี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาบทสวดมนต์ต่างๆ ตามวิถีชาวพุทธ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องเรียน 417 25 0
115 A66-804 เรารักษ์ปากช่อง นางปิยนาถ วัฒนสาครศิริ 1. นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้โลกกว้าง 1. นักเรียนมีความสนใจการทำกิจกรรม 2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ด้วยการมีจิตสาธารณะที่อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย สนามบาส 25 -2
116 A66-808 พยาบาล นางสาวเคียงตะวัน สุวรรณศร นักเรียนต้องมาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำห้องพยาบาล มีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อาคารพยาบาล 25 -1
117 A66-809 เพลงนำคุณธรรม นางสาวฐิภาพรรณ โถมใย 1.ตรงต่อเวลา 2.มีใจรักในเสียงเพลง 3.เสียงดี ร้องเพลงเพราะ 4.กล้าแสดงออก การร้องเพลง ที่มีเนื้อหาหรือสื่อความถึงคุณธรรม ทำให้ระลึกถึงแต่ความดีที่ควรกระทำ จรรโลงให้โลกน่าอยุ่ยิ่งขึ้น ม.ปลาย ห้องเรียน 423 อาคาร 4 25 23
118 A66-810 เพลงคุณธรรม ม.ต้น นางปริชาติ มิกขุนทด เป็นนักเรียนปากช่อง ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับเพลงคุณธรรม ม.ต้น อาคาร 4 ห้อง 415 25 0
119 A66-811 รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ นางสาวพิชญ์สินี ถมยา 1. รู้จักและฝึกทำแนวข้อสอบรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ 2. แนะนำมหาวิทยาลัยและแนวการสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ 3. สาขาต่างๆและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ ม.ปลาย ห้อง427 30 1
120 A66-812 ก้าวทันโลก นางสาวรัตนา เสนสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 421 30 23
121 A66-813 วิเคราะห์ภาพยนตร์ นางสาวบัณฑิตา เสริมกุลเขื้อ นักเรียนต้องมาตรงเวลาและนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อย ชุมนุมวิเคราะห์ภาพยนตร์เป็นชุมนุมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกดูภาพยนตร์ที่ตนเองสนใจ และร่วมกันวิเคราะห์เหตุผลการกระทำของแต่ละตัวละคร ม.ปลาย ห้อง 422 25 0
122 A66-814 มารยาทไทย นางอุษา วิเชียรณรัตน์ มีความสนใจและสามารถปฏิบัติตามแบบอย่างได้ ฝึกมารยาทไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าสู่การแข่งขันทางวิชาการในระดับต่างๆได้ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อาคาร 4 ห้อง 418 25 0
123 A66-815 ภูมิศาสตร์น่ารู้ นายกฤต รชตการย์กุล เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่มีพื้นฐานมาจากการสร้างองค์ความรู้ที่ต้องอาศัยความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ดังกล่าวมาใช้อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงต้องอาศัยการนำความรู้ในสาขาวิชาต่างๆมาประกอบเพื่อสร้างเหตุและผลในการสืบค้นจนได้รับคำตอบที่สามารถพิสูจน์ได้ ดังนั้นธรรมชาติและเนื้อหาของวิชาภูมิศาสตร์ถือได้ว่า เป็นวิชาที่เกิดจาการสังเคราะห์ความรู้ที่มาจากความสัมพันธ์ของประกฎการณ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ม.ปลาย อาคาร 4 25 0
124 A66-816 เล่าเรื่องเมืองปากช่อง นายฐาปกรณ์ รามเกียรติศักดิ์ เป็นชุมนุมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการศึกษา สืบค้น วิพากษ์ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่างๆที่ตนสนใจเกี่ยวกับท้องถิ่นของตน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในอำเภอปากช่อง โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องประวัติศาสตร์ 416 25 0
125 A66-818 เรื่องเล่าชาวบ้าน นายภาณุพันธ์ พรมสวัสดิ์ นักเรียนต้องมีความสามารถในการสืบค้น และนำเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยี และสามารถสรุปและจับประเด็นสำคัญจากเรื่องที่ได้รับชม รับฟังได้ เป็นการนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ประสบการ์ตรงของผู้เล่าเรื่อง หรือเรื่องราวประสบการณ์ของผู้อื่น ที่แฝงไปด้วยข้อคิด คติธรรม ที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น ห้อง 426 30 0
126 A66-819 ภาพยนตร์สั้นสังคม นายสมศักดิ์ เดื่อไธสง นักเรียนใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ นักเรียนสามารถทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความยาวไม่เกิน 5 นาที ม.ปลาย อาคาร 4 30 16
127 A66-820 ธนาคารโรงเรียน นายสิทธิพร ตั้งยอดชมญาณ - 1. รู้และเข้าใจระบบธนาคารโรงเรียนปากช่อง 2. สามารถปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนปากช่อง 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในฐานะเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องธนาคารโรงเรียน 30 0
128 A66-821 นักศึกษาวิชาทหารมีจิตอาสาพัฒนาสังคม นายสุพจน์ โนนจุ้ย 1.มีจิตอาสา พัฒนาความรู้สู่ตนเองและช่วยเหลือสังคม ม.ปลาย ห้องนักศึกษาวิชาทหาร 30 22
129 A66-822 มารยาทไทย ม.ปลาย นางสาวจิตินภา สังกรณีย์ ชุมนุมมารยาทไทย ม.ปลาย นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีการทำความเคารพแบบไทยที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นการฝึกฝนตนเองให้แสดงออกได้อย่างสวยงามและถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดและส่งต่อวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่กับเมืองไทยสืบไป ม.ปลาย 413 25 10
130 A66-823 สังคมsociety นางสาวธทรานิน เซ็นกลาง ต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมทุกคาบ กิจกรรมชุมนุม สังคมsociety. เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนทัศนคติ และเข้าใจสังคมโดยบูรณาการทั้ง 5 สาระที่นักเรียนสนใจ รู้จักการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สามารถอธิบาย วิเคราะห์ และ สังเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ที่สืบค้นมา บอกเล่า และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยใช้กระบวนการคิด ปฏิบัติ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกิดวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีในชีวิต อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข สามารถนำความรู้มาปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาจากสื่อต่างๆ ม.ปลาย ห้อง 414 อาคาร 4 25 0
131 A66-824 มารยาทไทย ม.ต้น นายวัฒนา ศิริสาขา ชุมนุมมารยาทไทย ม.ต้น นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีการทำความเคารพแบบไทยที่ถูกต้อง รวมถึงเป็นการฝึกฝนตนเองให้แสดงออกได้อย่างสวยงามและถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดและส่งต่อวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่กับเมืองไทยสืบไป ม.ต้น 416 25 1
132 A66-901 สารวัตรนักเรียน นางรชาดา อยู่พร้อม - - ม.ปลาย ห้อง 504 30 -6
133 A66-902 5ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย นางณัฐวดี แก้วกุศลวิวัฒน์ การพัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการปฏิบัติแก่นักเรียน บูรณาการศีล ๕ และความดีสากล ๕ ประการ เตรียมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เกิดการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ ผ่านบทฝึกนิสัยบัณฑิต นักปราชญ์ทั้ง ๗ บทฝึก ม.ต้น ห้อง 502 30 13
134 A66-903 มวยไทยมวยสากล นายชัยวัฒน์ พงศ์ภูพนา มวยไทยเป็นทั้งกีฬาพื้นบ้านไทย ที่พัฒนาต่อเนื่องจากสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ในยุคปัจจุบัน เเละเป็นทั้งศิบปะการต่อสู้ประจำชาติไทยที่จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจ รวมทั้งเป็นกีฬาสากลชนิดหนึ่งที่ผู้ที่ชื่นชอบในชนิดกีฬาการต่อสู้นิยมเรียนรู้เเละฝึกฝนกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก การฝึกฝนเเละเรียนรู้มวยไทย นอกจากเป็นการสารต่อศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยซึ่งเป็นมรกดกทางวัฒนธรรมของชาติในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อาคาร35ปี 40 -3
135 A66-907 แบดมินตัน นางสาวณัฐภัสสร วงษ์ยี่หวา ให้นักเรียนนำไม้แบดมินตันและลูกแบดมาด้วย ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมแบดมินตัน ในเรื่องการเคลื่อนที่เข้าหาลูกขนไก่ การตีลูกหน้ามือและการตีลูกหลังมือ การส่งลูก การรับลูก การตบ ลูกการตีลูกหยอด การเล่นทีมเดี่ยว การเล่นทีมคู่ ทั้งในขณะเป็นผู้เล่นฝ่ายรับและฝ่ายรุก การ อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกัน การแก้ไข การเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย หอประชุม 50 ปี 30 0
136 A66-908 ตอบปัญหาสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ นางสาวปภาดา ทองขาว 1.นักเรียนต้องเข้าเรียนทุกชั่วโมง กิจกรรมตอบปัญหาสุขภาพ เป็นกิจกรรมมุ่งเน้นทางด้านสุขภาพ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ปลาย 503 25 0
137 A66-909 กรีฑา นางสาวอริศ วรเลข เตรียมชุดสำหรับเล่นกีฬาได้ ชุมนุมกรีฑาเป็นชุมนุมที่เอาไว้ค้นหานักกีฬากรีฑาเพื่อทำการแข่งขันในระดับต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายให้กับผู้ที่สนใจในกีฬากรีฑา ทั้งม.ต้นและม.ปลาย สนามฟุตบอล 30 0
138 A66-910 ฟุตบอล ม.ต้น นายพงษ์เพชร คำแก้ว 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเป็นประจำ 2. นักเรียนนำชุดกีฬามาเปลี่ยน (เสื้อกีฬา กางเกงกีฬา ถุงเท้า รองเท้าสตั๊ด) 3. ให้เกียรติตนเองและให้เกียรติผู้อื่น 4. ปฏิบัติตามกฎกติกาในการเล่นฟุตบอล 5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทที่ดีทั้งในสนามและในการใช้ชีวิตจริง ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล มีทักษะฟุตบอล ทั้งรูปแบบการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวที่จำเป็นต่อกีฬาฟุตบอล ทักษะการเล่นฟุตบอลพื้นฐาน และทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลแบบทีมเวิร์ก เป็นการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกให้นักเรียนมีวินัย มีความอดทน และมีความพยายาม เพื่อนำพาตนเองไปสู่ชัยชนะหรือความสำเร็จตนที่ตั้งใจไว้ ม.ต้น สนามฟุตบอลโรงเรียนปากช่อง 40 0

คำแนะนำการสมัคร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สามารถเข้าใช้งานระบบ เพื่อสมัครเข้าเรียนกิจกรรมได้

นักเรียนที่สมัครเรียนก่อน มีสิทธิ์ได้รับบริการก่อน

ดังนั้น นักเรียนควรเลือกสมัครเรียนกิจกรรมตามความชอบ

และความถนัดของตนเอง โดยเร็วที่สุด

ติดต่อ-สอบถาม

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Email: pakchongschool1@gmail.com
Website: http://www.pcschool.ac.th

ออกแบบและพัฒนาระบบ