รายชื่อกิจกรรม "ชุมนุมวิชาการ"
ภาคเรียนที่ 1 / 2565

คำชี้แจง

นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ  ในเมนูด้านบนขวามือก่อน
กิจกรรม- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่
รหัส
ชื่อกิจกรรม
ครูผู้สอน
ข้อตกลง
คำอธิบาย
ระดับชั้น
สถานที่
จำนวนรับ
เหลือ
1 A165-101 เปเปอร์มาเช่รักษ์โลก นางขนิษฐา เรืองเศรษฐี นักเรียนหญิง ระดับชั้น ม.1 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมาธิในการทำงาน นำเทคนิคและขั้นตอนการทำเปเปอร์มาเช่ที่นำมาประยุกต์ใช้ให้กลายเป็นของแต่งบ้านน่ารัก ๆ ม.ต้น ห้องเรียน อาคารเกษตร 25 2
2 A165-103 อาหารคาวหวานที่รัก นางสาวอณัฐภิชา เสงี่ยมศรี นักเรียนมีพื้นฐานในการทำอาหารหรือชอบทำอาหารและขนม ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรียมประกอบอาหารคาวหวาน ส่วนผสม วิธีการประกอบอาหาร เทคนิคต่างๆ ในการประกอบอาหารคาวหวาน การเก็บรักษาอาหารที่ปรุงแล้วอย่างปลอดภัย ปฏิบัติการประกอบอาหารจคาวหวานและจัดตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ ม.ปลาย อาคารคหกรรม 30 0
3 A165-106 ชุมนุมปลูกไม้ประดับ นายปัญญา กิจเจริญปัญญา หญิงก็ได้ชายก็ดี ที่รักการเกษตร ชอบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สามารถปลูกไม้ประดับชนิดต่างๆได้ รู้จักวิธีการเตรียมดิน ให้ปุ๋ย การขยายพันธ์ุ การดูแลรักษา จนได้ผลผลิต นำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ เช่น บริโภคหรือจำหน่าย ม.ต้น เรือนเพาะชำ ลานตะวันแดง 30 0
4 A165-107 ตัวเลขหรรษา นายวิทยา เถาว์ทิพย์ - ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง ICT CENTER ใต้ถุนอาคาร4 25 25
5 A165-108 พับกระดาษหรรษา นางยุภาพร ศรีพิมาย 1. นักเรียนมีพื้นฐานในการพับกระดาษ 2. นักเรียนที่มีควสามคิดสร้างสรรค์ 3. นักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 นำกระดาษมาพับเป็นรูปร่างต่างๆทำให้เกิดความสนุกสนานและสามารถนำมาตกแต่งบ้านได้ สามารถนำกระดาษที่ไม่ได้ใช้งานมาทำให้เกิดประโยชน์ได้ ทำให้มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เสริมสร้างความคิดสรรค์ของเด็ก ฝึกสมาธิของเด็กๆให้ดีขึ้น ม.ต้น อาคารคหกรรม 25 1
6 A165-109 ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร นายจิรวัฒณ์ รักปัญญาสุทธิกุล นักเรียนที่มีความสนใจด้านช่างไฟฟ้า ศึกกษาและปฏิบัติการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ชนิดและการใช้งานของสาย ไฟฟ้า การต่อสายแบบต่างๆ การเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์และเครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ทางไฟฟ้า การติดตั้งระบบป้องกันสัญญาณเตือนภัย การเดินสายด้วยวิธีการต่างๆ การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า ม.ปลาย ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 30 0
7 A165-201 เพื่อนช่วยเพื่อน 2 YC (Youth Counselor) นางบุษราพร กิจสุวรรณ 1. ใจกว้างยอมรับความคิดเห็น 2. เก็บความลับได้ 3. มีจิตใจในการช่วยเหลือ 4. ใช้คำพูดเหมาะสม เนื่องจากการงานของครูที่ปรึกษาค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีเวลที่จะดูแลนักเรียนหรือให้คำปรึกษาได้อย่างทั่วถึง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสามารถจะช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนๆ ในห้องเรียนได้และสามารถรายงานให้ครูที่ปรึกษาทราบได้ทันท่วงที ว่าเพื่อนในห้องคนใดกำลังประสบปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง ม.ต้น ห้องแนะแนว 30 0
8 A165-202 ใบเตย ใบตอง นางภาวศุทธิ์ วัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพศหญิง เพื่อพัฒนาทักษะงานฝีมือด้านใบตอง ใบเตย ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องการเงิน 25 0
9 A165-203 ปิงปอง นางศิรินิภา วณิชชากร -ให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นเทเบิลเทนนิส -ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ -นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น อาคาร 5 ชั้น 1 (ห้อง504) 30 -1
10 A165-204 เพื่อนช่วยเพื่อน 2 YC (Youth Counselor) นางสาวสมหวัง หมั่นนอก 1. ใจกว้างยอมรับความคิดเห็น 2. เก็บความลับได้ 3. มีจิตใจในการช่วยเหลือ 4. ใช้คำพูดเหมาะสม 5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนช่วยเพื่อน เนื่องจากการงานของครูที่ปรึกษาค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลนักเรียนหรือให้คำปรึกษาได้อย่างทั่วถึง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสามารถช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนๆ ในห้องเรียนได้และสามารถรายงานให้ครูที่ปรึกษาทราบได้ทันท่วงที ว่าเพื่อนในห้องคนใดกำลังประสบปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง ม.ปลาย - 25 3
11 A165-206 เพื่อนช่วยเพื่อน 3 (Youth Counselor) นางสาวอธิชา มีศักดิ์ เนื่องจากงานของครูที่ปรึกษาค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนหรือให้คำปรึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสามารถช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนๆในห้องเรียนได้และสามารถรายงานให้ครูที่ปรึกษา ทราบได้ทันท่วงที ว่าเพื่อนในห้องเรียนคนใดกำลังประสบปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง ม.ต้น ห้องแนะแนว 30 0
12 A165-207 งานใบเตย ใบตอง นางสุภัทชา ศิริเกรียงไกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพศหญิง เพื่อพัฒนาทักษะงานฝีมือด้าน ใบเตย ใบตอง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องการเงิน 25 0
13 A165-302 Math Art ม.ปลาย นางฐิตินาฎยา เชื้อปรุง - เป็นชุมนุมที่นักเรียนได้นำทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นฐานความรู้ และการนำ “คณิตศิลป์” มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่เกิดจาก พื้นฐานทางเรขาคณิต เช่น โมบายลูกเต๋า โมบายรูปหลายเหลี่ยม ภาพ abstract art ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ห้องทะเบียน อาคาร 1 30 1
14 A165-304 Math Art ม.ต้น นางพาสุข บุญแต่ง นักเรียนมาเรียนทุกครั้งและส่งงานตามกำหนด นักเรียนนำวิชาคณิตศาสตรมาประยุกต์ร่วมกับวิชาศิลปะ และสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ ม.ต้น หน้าห้องทะเบียนอาคาร 1 25 10
15 A165-306 สื่อคณิตศาสตร์ นางศุภลักษณ์ มณีจักร์ รับเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/10 มีความรู้ความเข้าใจ อธิบาย ประดิษฐ์สื่อการเรียนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ใช้ความรู้ทักษะและนำเสนอเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ กับศาสตร์อื่นๆ อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ในกระบวนการเรียน ม.ต้น 712 30 20
16 A165-307 ซูโดกุ ม.ปลาย นางสาวกฤติยาภรณ์ นุชกระโทก 1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจการเล่นซูโดกุ 2. มีทักษะการคิดที่ดี Sudoku หมายถึง “ตัวเลขเดี่ยว” ซึ่งเลขในตารางปริศนา Sudoku นั้นใช้สำหรับความเหมาะสมของความสัมพันธ์ของเลขคณิต กับตัวเลข โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะของตัวเลข , รูปร่าง, สี สามารถใช้ได้โดยไม่ยึดกติกาใด ๆ โดยทำการเปลี่ยนแปลงกฎใด ๆ จุดสนใจของเกมตัวเลขปริศนา ก็คือ กฎที่ง่าย แต่ถ้าใช้ในการแข่งขันก็จะมีระดับที่ยากขึ้น เป็นแบบฝึกหัดของการใช้ logic (ตรรกะ) และเหตุผล ซึ่งสามารถเลือกความยากง่ายของตารางเลขปริศนานี้ให้เหมาะสมกับผู้เล่นได้ ม.ปลาย ห้อง 513 25 2
17 A165-308 MATH PUZZLE นางสาวทักษพร พูนสระน้อย นักเรียนที่สนใจคณิตศาสตร์ ปริศนาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย อาคาร 5 ห้อง 512 25 21
18 A165-309 Freedom Math นางสาวธนัญญา ยุวผล นักเรียนสามารถมีความคิดสร้างสรรค์และอิสระทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ห้อง 515 25 11
19 A165-311 ซูโดกุ ม.ต้น นางสาวรัชนีวรรณ พิมพ์ปรุ เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 - ม.ต้น ห้อง 424 30 1
20 A165-313 A-Math (เกมต่อเลขคํานวณ) นางสาวอ้อย ทองภู เหมาะกับผู้ที่มีใจรักในการเล่นเกมต่อเลขคำนวณและได้เกรดวิชาคณิตศาสตร์ในแต่ละภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3 1.เรียนรู้เกี่ยวกับกติกาการเล่นเอแม็ท และเทคนิคการเล่นเอแม็ท 2. ฝึกเล่นเอแม็ท 3. จำลองการแข่งขันเอแม็ท ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 514 30 1
21 A165-314 A-Math (เกมต่อเลขคำนวณ)ม.ต้น นางหัทยา บัวคำแสง นักเรียนต้องมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 1.เรียนรู้เกี่ยวกับกติกาการเล่นเอแม็ท และเทคนิคการเล่นเอแม็ท 2. ฝึกเล่นเอแม็ท 3. จำลองการแข่งขันเอแม็ท ม.ต้น ห้อง 704 30 6
22 A165-315 สนุกกับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ นายจำเริญ อนันตธรรมรส ชุมนุมสนุกกับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์จะ มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา โดยนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยครูที่ปรึกษาจะให้ความรู้และคำแนะนำในการใช้งาน ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 30 27
23 A165-316 GSP ม.ปลาย นายชูศักดิ์ ชูหมื่นไวย เรียนรู้การสร้างสรรค์งานทางคณิตศาสตร์ด้วย GSP ( Geometry Sketpad) ม.ปลาย ห้อง ICT 30 27
24 A165-317 คณิตคิดสนุก นายธนวิชญ์ ขาวสว่าง นักเรียนมีความชอบในการคิดคำนวณ เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมโดยใช้โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ห้อง 513 30 0
25 A165-318 คนสร้างภาพ นายนิรันดร์ ทองภักดี 1.หากนักเรียนมีกล้องถ่ายรูปให้เตรียมมาด้วย 2.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี) เป็นชุมนุมที่ต้องมีใจรักเป็นพิเศษ สามารถสละเวลาส่วนตัวมาทำกิจกรรมได้ เช่น เวลาช่วงพัก ม.ปลาย หอประชุมตะโกรายและหอประชุมประดู่แดง 30 1
26 A165-319 PAT1 (วิทย์-คณิต ม.ปลาย) นายพิชัย สอนพิมพ์สัมผัส 1. มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี 2. มีความใฝ่เรียนรู้ รู้จักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ฝึกทำโจทย์ PAT1 โจทย์ประยุกต์วิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.ปลาย ห้องทะเบี่ยน / Online 30 14
27 A165-320 คณิตศาสตร์ม.6 นายสมศักดิ์ บุญช่วยสุวรรณ นักเรียนต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชุมนุมคณิตศาสตร์ม.6 เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจการผึกฝนการทำโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ม.ปลาย ห้อง 518 30 26
28 A165-321 นักประดิษฐ์คณิตศาสตร์ นางสุดตา จำรัสแนว นักเรียนที่สนใจคณิตศาสตร์ ประดิษฐ์ชิ้นงานจากความรู้คณิตศาสตร์ ม.ต้น อาคาร 5 25 19
29 A165-322 สื่อคณิตคิด(ส์)สร้างสรรค์ นางสาวสุพิจาร์จารี สุขตังไตยกุล นักเรียนที่สนใจคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถประยุกต์ความรู้คณิตศาสตร์มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน สื่อคณิตศาสตร์ได้ ม.ต้น อาคาร 5 25 22
30 A165-323 Math x Magic นางสาววรัญญา หงษ์ทอง เนื่องจากเรามักจะเห็นนักมายากลทำให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นกับการแสดง ซึ่งกลที่นักมายากลเล่นส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ความสามารถพิเศษ หรืออุปกรณ์พิเศษจึงจะสามารถสร้างความตื่นเต้นต่อสายผู้ชมได้ แต่ชุมนุม Math x Magic นี้สามารถทำให้นักเรียนเป็นนักมายากลได้โดยไม่ต้องใช้ความสามารถพิเศษ ม.ต้น 512 25 14
31 A165-401 ลายมือสวยรวยเสน่ห์ นางกัณวิศรณ์ แก้วเจริญสันติสุข ข้อตกลงเบื้องต้นของกิจกรรมชุมนุมลายมือสวยรวยเสน่ห์ นักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ควรเป็นนักเรียนที่มีความสนใจและต้องการพัฒนาลายมือของตนเองให้สวยขึ้น เกณฑ์การผ่านกิจกรรมชุมนุมลายมือสวยรวยเสนห์ มีดังนี้ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเวลาเรียนทั้งหมดหรือขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อหนึ่งภาคเรียน 2. นำอุปกรณ์ที่กำหนดมาเข้าร่วมกิจกรรม และ 3. มีลายมือที่สวยขึ้น ชุมนุมลายมือสวยรวยเสน่ห์นี้เป็นชุมนุมที่เน้นการเขียน ฝึกเขียนคำ กลุ่มคำ ประโยค บทความ หรือเนื้อเรื่อง ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเขียนทั้งหัวกลมและหัวเหลี่ยมหรือตัวอาลักษณ์ ภาษาอังกฤษเขียนทั้งแบบตัวพิมพ์และตัวเขียน โดยฝึกเขียนทั้งตัวเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 123 30 0
32 A165-405 Engkish through grammar นางพิชญาพร อักษร เรียนรุ้พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย หน้าอาคาร 3 30 1
33 A165-406 ท่องโลกเถาเป่ากับเหล่าซือน้ำ (Application ที่ผู้คนนิยมช้อปปิ้งและนำเข้าสินค้ามากที่สุดในโลก) นางสาวกัญญภัทร ศิริชัย มีโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการเรียนรู้คนละ 1 เครื่อง ชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Application Taobao การค้นหาสินค้า และการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 328 30 -1
34 A165-407 เก่งศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษ นางสาวนัสภิชา พูลเพิ่ม นักเรียนมีความชื่นชอบภาษาอังกฤษ นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์อังกฤษจากหมวดต่างๆ ม.ต้น ห้อง327 30 6
35 A165-408 เรียนจีนผ่านเพลง นางสาวประทุมทิพย์ สุขชูศรี นักเรียนสนใจในการเรียนภาษาจีนและชื่นชอบการร้องเพลงจีน ศึกษาคำศัพท์ภาษาจีนผ่านบทเพลงที่ตนเองชื่นชอบ​และสามารถนำคำศัพท์ที่ได้ไปประยุกต์​ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนภาษาจีน​ เพื่อพัฒนา​การเรียนภาษาจีน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง​ 322 30 1
36 A165-409 photo and qutoes นางสาวสุธาสินี เสนา นักเรียนต้องถ่ายรูปที่ตัวเองชอบและส่งครูพร้อมคำพูดใต้ภาพ ให้นักเรียนได้รู้จักการถ่ายที่นักเรียนชอบและใส่คำพูดที่เป็นภาษาอังกฤษในรูปภาพ ม.ต้น หน้าตึก 3 30 0
37 A165-410 ชุมนุมร้องเพลงสากล ม.ต้น นางสาวพรทิพย์ จิตจักร - รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น เพียง 25 คน - นักเรียนมีใจรักในการร้องเพลงและอยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - มีความรับผิดชอบ เข้าเรียนสม่ำเสมอ ชุมนุมร้องเพลงสากลภาษาอังกฤษ สำหรับ ม.ต้น เน้นสอนทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง พร้อมการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลินในเสียงดนตรี ม.ต้น ห้องเรียน 326 30 0
38 A165-411 English Skit M.4-6 Group2 นางสาววันวิสาข์ แสนเสริม ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมชุมนุมนี้คือผู้ที่ 1. ชื่นชอบหรืออยากพัฒนาภาษาอังกฤษ 2. กล้าเเสดงออก 3. มีทักษะในการแต่งหน้าหรือทำผม ชุมนุม Skit คือชุมนุมที่ทำกิจกรรมเกี่ยวการเเสดงละครสั้นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนปากช่อง ม.ปลาย ห้อง 315 30 26
39 A165-412 เเสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit M.4-M.6 นางสาววาลุกา สุภาพ ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมชุมนุมนี้คือผู้ที่ 1. ชื่นชอบหรืออยากพัฒนาภาษาอังกฤษ 2. กล้าเเสดงออก 3.ชอบเล่น TikTok ชุมนุม Skit คือชุมนุมที่ทำกิจกรรมเกี่ยวการเเสดงละครสั้นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโรงเรียนปากช่อง ม.ปลาย อาคาร 3 25 20
40 A165-413 English with Technology นางสาววิภาวี พิมานธาตรี ต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านเทคโนโลยี และเป็นคนมีความคิดเปิดกว้าง รอบคอบตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยใช้พื้นฐานของภาษาอังกฤษเป็นหลัก และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ม้านั่งหน้าอาคาร3 25 0
41 A165-414 วัฒนธรรมญี่ปุ่น นางสาวสุจิตรา นันตระกูล 1.นักเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2.เป็นนักเรียนหญิง/ชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในกิจกรรมชุมนุมตามที่มอบหมาย ชุมนุมวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นชุมนุมที่จะได้เรียนรู้ ศึกษาวัฒนธรรมต่างๆของญี่ปุ่น รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 323 30 1
42 A165-415 รู้จักญี่ปุ่น นางสาวสุจิตรา สู้ศึก 1. ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย 2. ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น 3. เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านมังงะ เพลง กิจกรรมทำอาหารญี่ปุ่น การใส่ชุดยูกาตะ การพับกระดาษแบบญี่ปุ่น เป็นต้น ม.ต้น 516 25 0
43 A165-416 Crossword ม.ต้น นางสาวสุภารี กว่างสนิท นักเรียนที่สนใจและต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเล่นเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(Crossword) ม.ต้น ห้อง 323 30 -2
44 A165-418 สภานักเรียนโรงเรียนปากช่อง นางสาวอัจฉราพร ภิมุขมาตยา เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนเท่านั้น ปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนในด้านประชาธิปไตยและการมีจิตสาธารณะ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องประชุมรัตนมงคลภิมุข 30 -7
45 A165-419 Young Narrator (นักเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.ต้น) นางสาวอุดมลักษณ์ เรืองมะเริง นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นผู้ชื่นชอบการเล่าเรื่อง แสดงออกท่าทาง เมื่อนักเรียนเล่านิทานได้ 1 เรื่อง ถือว่าผ่านกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ชุมนุม Young Narrator (นักเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.ต้น) เป็นชุมนุมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการเล่านิทาน และได้รู้คำศัพท์ที่น่าสนใจมากมาย ม.ต้น ห้อง 314 30 30
46 A165-421 เกาหลีKPop นายวสวัฒน์ พงษ์พันธ์ ศึกษาวัฒนธรรม การดำรงชีวิตผ่านเพลงเกาหลี ศึกษาวัฒนธรรม การดำรงชีวิตผ่านเพลงเกาหลี ม.ปลาย 318 30 -2
47 A165-422 ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp นายอำพล เหงขุนทด 1. นักเรียนต้องมีความชอบในวิชาภาษาอังกฤษ 2. นักเรียนต้องมีความมั่นใจและมอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และสร้ามความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ม.ปลาย ห้อง 313 30 7
48 A165-423 Crossword Games (ม.ปลาย) นายอิสริยะ อิ่มกระโทก -ต้องมีการร่วมการแข่งขันภายในชุมนุมโรงเรียน หรือ จังหวัด หรือ เขต หรือสมาคม จัดขึ้น อย่างน้อย1 รายการ ชุมนุมCrossword Games (กีฬาต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) ระดับม.ปลาย เป็นชุมนุมที่ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้ฝึกใช้ความรู้ ความจำ ความสามารถ เทคนิค ต่างๆ ในเกมส์ การต่อศัพท์ ม.ปลาย ห้อง 322 30 15
49 A165-429 PC-Chess Club T.Ryan Students learn how to prepare advance planning and strategy in playing chess. ม.ต้น building 7 30 9
50 A165-431 Discovery Science Club Miss Reina This club is for those students who are more interested in learning different scopes of science. ม.ต้น Computer Room (Building 7) 30 30
51 A165-433 chinese is fun นางสาวจุฑาธิปดิ์ แสงใส สาระหลักของกิจกรรมชุมนุม Chinese is fun เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน การเขียนพู่กัน การตัดกระดาษจีนต่างๆ ม.ปลาย 224 25 0
52 A165-434 Youth guide นางสาววารตี งามประเสริฐ นักเรียนชอบการท่องเที่ยว และสนใจสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก ศึกษาการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลกเพื่อให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านภาษา และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ปลาย 313 25 0
53 A165-435 ฝึกภาษาอังกฤษด้วยเพลง นายวัศรัช จันทร์เทศ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีความสนใจทางด้านภาษาอังกฤษ เพลง และดนตรี พัฒนาทักษะการฟัง และพูด ภาษาอังกฤษ ผ่านดนตรี และบทเพลง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 313 30 2
54 A165-437 เกาหลีKPop นางสาวศศิประภา ศาลางาม ศึกษาวัฒนธรรม การดำรงชีวิตผ่านเพลงเกาหลี ศึกษาวัฒนธรรม การดำรงชีวิตผ่านเพลงเกาหลี ม.ต้น 318 30 -2
55 A165-439 ฝึกภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ Netflix นางปาริชาติ สลับแก้ว นักเรียนเตรียมสมุดโน๊ตมาจดคำศัพท์ วลี ประโยคจากภาพยนตร์ที่ได้รับชม เป็นชุมนุมที่เสริมสร้างการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนจากภาพยนตร์ Netflix นักเรียนจะเพลิดเพลินในการรับชมภาพยนตร์ทั้งแนว Action, science-fiction, comedy, cartoon, series เป็นต้น ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 717 30 4
56 A165-440 Learning English with Social Media นายธนวรรษ เสนาวงษ์ นักเรียนควรมีโทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกต้อง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องเรียน 1/6 ห้อง 726 30 -3
57 A165-502 รักษ์วาดการ์ตูน นางปิยะธิดา อาจิณกิจ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 2. เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีใจรักและอยากหัดวาดการ์ตูนต้องหยิบดินสอและกระดาษเพื่อร่วมสร้างจินตนาการและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น ใต้ถุนอาคาร6. (หน้าห้องคอม) 30 0
58 A165-503 ขับขานภาษาไทย นางพัชนี บัณฑิตไพบูลย์ 1. นักเรียนสนใจการอ่ายร้อยกรองและบทเพลง 2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนด 3. ครูประเมินนักเรียนสิ้นภาคเรียน การอ่านทำนองเสนาะ เป็นการอ่านบทร้อยกรองที่มีความไพเราะ ซาบซึ้ง ซึ่งควรอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามไว้ ให้คงอยู่ตลอดไป ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องคอมพิวเตอร์ ในห้องสมุด อาคาร 6 ชั้น 2 30 23
59 A165-504 สำนวนไทยใช้สนุก นางแวว บำรุงนา ศึกษาสำนวนภาษาเพื่อรำไปประนุกต์ใช้ ม.ปลาย โต๊ะม้าหินอ่อนข้างสนามบาสหน้าโรงเรียน 30 2
60 A165-507 ภาษาไทยสร้างสรรค์ นางสาวธัญญารัตน์ ไทยเดิม - งานการสร้างสรรค์ที่เกิดจากการใช้ทักษะ ทางความคิดในวิชาภาษาไทย ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการ แล้วเรียบเรียง นำมาบอกเล่า บันทึก เป็นชิ้นงาน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย หน้าอาคาร5 25 0
61 A165-508 คัดสวยด้วยมือเรา (ภาษาไทย) นางสาววรรณภา ล่ำสัน เป็นนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการคัดลายมือ ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของลายมือ และพัฒนาทักษะการคัดลายมืออย่างต่อเนื่อง ม.ปลาย ห้อง 611 / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (โต๊ะครูวรรณภา) 25 7
62 A165-509 ห้องสมุดอัจฉริยะ นางสุจรี วัฒนชนสรณ์ เป็นนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือและชอบความทันสมัยทันโลกทันต่อเหตุการณ์..และชอบสื่อไอที เป็นชุมนุมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายทั้งสื่อประเภทกระดาษ..และสื่อไอที ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องสมุด 30 0
63 A165-510 รักการอ่านนะจ๊ะ นางเสาวณี แก้วแจ้ง 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.นักเรียนต้องนำหนังสือที่นักเรียนชอบอ่านมาสัปดาห์ละ 1 เล่ม กิจกรรมในการเข้าชุมนุมรักการอ่าน นักเรียนต้องมีหนังสือที่นักเรียนชอบ นำมาอ่านในแต่ละสัปดาห์ คนละ 1 เล่ม เพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสือมากขึ้นและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจและรักการอ่านหนังสือมากขึ้น ม.ปลาย 642 25 0
64 A165-512 คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทย ม.ปลาย นางหทัยวรรณ โหจันทึก 1.นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ที่มีใจรักภาษาไทย 2.มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในพจนานุกรม คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทย เป็นเกมกีฬาต่ออักษรภาษาไทยที่มีการแข่งขันถึงระดับประเทศ ในระดับชั้น ม.ปลาย จะมีผู้เล่นจำนวน 2 ทีม ทีมละ 1 คน โดยให้ผู้เล่นหยิบเบี้ยตัวอักษร(พยัญชนะไทย และสระ) จำนวน 9 ตัว นำมาสร้างเป็นคำที่มีความหมายวางเรียงต่อกับบนกระดาน แล้วนับคะแนนจากตัวเลขในเบี้ยและคะแนนพิเศษบนกระดาน ผู้ใดมีคะแนนสะสมมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ ม.ปลาย ห้องภาษาไทย อาคาร 6 ชั้น 4 (ข้างลิฟต์นักเรียน) 30 5
65 A165-513 วรรณกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน นายรุ่งโรจน์ อ่อนศรี 1.นักเรียนมีความสามารถหรือมีความสนใจด้านการเขียนสื่อสาร การเขียนเล่าเรื่อง (ู50%) 2.นักเรียนมีความสามารถหรือมีความสนใจในการวาดรูป ระบายสี (40%) 3.นักเรียนมีลายมือที่เป็นระเบียบ สวยงาม (10%) 3.นักเรียนที่สมัครเข้าชุมนุมวรรณกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน (รหัสชุมนุม A165-513) ต้องเตรียมนิยาย นวนิยาย เรื่องสั้น หรืออื่น ๆ ที่นักเรียนชื่นชอบมาใช้ในการเรียนชุมนุม ศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่าจากวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี แหล่งเรียนรู้ชุมชน สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เพื่อนำองค์ความรู้มาจัดทำโครงเรื่องของงานเขียน โดยใช้ภาษาอย่างงดงาม มีวรรณศิลป์ และลงมือปฏิบัติการเขียนวรรณกรรมสำหรับเยาวชนสู่การสร้างสรรค์งานเขียนของตนเองในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก มีการประเมินและเผยแพร่ผลงาน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ม้านั่ง โดมสนามบาสหน้าโรงเรียน 20 10
66 A165-514 ชุมนุมอ่านออกเสียง นายศักดิ์ดา พระอารักษ์ เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย มีความสามารถในการอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง เป็นชุมนุมที่ฝึกนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการอ่านให้ถุกต้อง ม.ปลาย ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากช่อง 25 19
67 A165-515 จริยธรรมพร้อมพูน นายเสริมศักดิ์ ปรายกระโทก ชอบศึกษาหลักธรรม สร้างคุณงามความดี มีความเมตตากรุณา มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมเเละผู้อื่น ชุมนุม จริยธรรมพร้อมพูน เป็นชุมนุมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจพื้นฐานความดีของชีวิต มีความกตัญญูกตเวที อีกทั้งมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น ศึกษาพระโอวาทของอริยปราชญ์ เพื่อเป็นเเนวทางในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมกำลังใจตนเเละผู้อื่น การออกค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนยากไร้ ถิ่นทุรกันดาร ปล่อยชีวิตสัตว์น้ำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 652 30 15
68 A165-516 ชุมนุมร้อยกรองแห่งประเทศไทย นายเอกธนวัฒน์ รัตนะปัญญานันท์ เป็นคนไทย ร้อยกรอง เป็นงานศิลปะการแต่งคำประพันธ์ที่มีคุณค่ามหาศาล การเป็นนักร้อยกรองจะทำให้ผู้เรียนได้รับการฝึกหัดให้เป็นปราชญ์ด้านภาษารู้ศิลปะการประพันธ์ รู้ศาสตร์ทางภาษา และเป็นการสืบทอดมรดกทางภาษาของไทยให้ยั่งยืนยาวนานต่อไป ม.ปลาย สวนสุนทรภู่ หน้าอาคาร 6 30 18
69 A165-518 คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทย ม.ต้น นางสาวปนัสยา มิ่งชัย 1.นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ที่มีใจรักภาษาไทย 2.มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในพจนานุกรม คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทย เป็นเกมกีฬาต่ออักษรภาษาไทยที่มีการแข่งขันถึงระดับประเทศ ในระดับชั้น ม.ต้น จะมีผู้เล่นจำนวน 2 ทีม ทีมละ 1 คน โดยให้ผู้เล่นหยิบเบี้ยตัวอักษร(พยัญชนะไทย และสระ) จำนวน 9 ตัว นำมาสร้างเป็นคำที่มีความหมายวางเรียงต่อกับบนกระดาน แล้วนับคะแนนจากตัวเลขในเบี้ยและคะแนนพิเศษบนกระดาน ผู้ใดมีคะแนนสะสมมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ ม.ต้น ห้อง 641 30 10
70 A165-601 ชีว(วิทยา)ระยะประชิด นางกนิษฐา ศรีเอม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจพัฒนาตนเองด้านวิชาชีววิทยา ชุมนุมชีว(วิทยา)ระยะประชิด จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้วิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการเรียนเป็นลักษณะการตะลุยโจทย์ชีววิทยา ม.ปลาย ห้อง 633อาคาร 6 ชั้น 3 25 8
71 A165-602 นักพฤกษศาสตร์น้อย นางกิตติมา มหาสะโร นักเรียนที่เคยอบรมกิจกรรมด้านพืช สัตว์ นักเรียนศึกษาข้อมูลพืช ข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ ข้อมูลสัตว์และชีวภาพ ม.ปลาย ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 30 14
72 A165-604 Love Animail นางจุฑามาศ ชูสกุล - นักเรียนศึกษาพันธุ์สุนัขที่นักเรียนรักและสนใจ ศึกษาลักษณะสายพันธุ์การดำรงชีวิต ลักษณะนิสัย ที่มาของความชอบและความสนใจ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 227 25 0
73 A165-606 นักพฤกษศาสตร์น้อย นางณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์ นักเรียนที่มีความสนใจด้าน พืช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา เพื่อเป็นแกนนำ ในการเข้าค่ายนักพฤกษศาสตร์ รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 2 งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน และเคยร่วมกิจกรรมค่ายหมอยาน้อย ศึกษา สืบสาน จัดกระทำข้อมูล ด้านที่ 4 ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดทำข้อมูลพรรณไม้. รหัสพรรณไม้ ถ่ายภาพพรรณไม้. วาดภาพ. ทำพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง. ป้ายพรรณไม้ ในพื้นที่ศึกษา และ ด้านพืชสมุนไพร หมอยาน้อย ม.ปลาย ห้อง งานสวนพฤกษศาสตร์ 221 อาคาร 2 30 7
74 A165-607 คนน่ารัก นางนิตยา ทองประภา นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 %ของเวลาทั้งหมด นักเรียนศึกษษคุณสมบัติของการเป็นคนน่ารักแล้วอภิปราย ความน่ารัก ม.ปลาย 218 30 1
75 A165-608 รักษ์สิ่งแวดล้อม นางปริชาติ บุญช่วยสุวรรณ นักเรียนที่มีจิตอาสา รักสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมจะถูกทำลายโดยมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนปากช่องมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลก ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 217 25 1
76 A165-609 DIY วัสดุเหลือใช้ นางปารินทร์ มัฆวิมาลย์ นักเรียนมีความสนใจทำกิจกรรม diy โดยทำสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ และตระหนักในการใช้สัสดุอย่างคุ้มค่า วัสดุเหลือใช้เป็นวัสดุที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์และใช้อย่างคุ้มค่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า ม.ปลาย ห้อง 215 อาคาร 2 25 2
77 A165-610 ติวเข้มข้อสอบวิทย์ นางสาวขนิษฐา ปิ่นจัตุรัส นักเรียนต้องมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ ฝึกทำข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นประสบการณ์ในการสอบแข่งขันต่าง ๆ ม.ต้น ห้อง702 30 21
78 A165-614 หรรษา คาราโอเกะ นางสาวนนทยา เพิ่มยศ นักเรียนมีใจรักในการฟังเพลง และ ร้องเพลง ฝึกร้องเพลง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 612 25 0
79 A165-615 วิทย์อินซีรี่ย์ นางสาวปฐมพร ฟูใจ สำหรับนักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในภาพยนต์ ม.ต้น อาคาร 2 ห้องศูนย์วิทยุ ม.ต้น 30 12
80 A165-616 เกม 24 นางสาวพิมล บุสดี - -ฝึกฝนความถนัดในการบวก ลบ คูณ หาร ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อ.2 25 -1
81 A165-617 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน นางสาวยุพาพรรณ ใยบัว นักเรียนได้ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น อาคาร 2 ห้อง 213 30 0
82 A165-619 Chemistry in STEM นางสาวสุจิตตรา เจนงาน สายวิทย์ - คณิต การทดลองทางเคมีเพื่อประยุกต์ใช้ใน STEM ม.ปลาย 634 30 21
83 A165-620 TO BE NUMBER ONE2 นางสาวสุดา จันทราช ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีใจรักการเต้น การทำกิจกรรมของชมรมและมีจิตอาสา ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง ทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด และเป็นไอดอลให้กับนักเรียนโรงเรียนปากช่อง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องนาฏศิลป์ อาคารศิลปะ 30 2
84 A165-621 ติว O-net ฟิสิกส์ นางสาวสุดากาญจน์ รัตนสุข ทบทวนฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับทำโจทย์ O-net ฟิสิกส์ ทบทวนฟิสิกส์พื้นฐาน ม.ปลาย ห้องเรียนประจำของ ม.5/4 (661) 25 12
85 A165-622 Young Biologist นางสาวอรนุช เฉยฉิว นักเรียนที่มีความสนใจและตั้งใจอยากฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ เตียมความพร้อม ฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 633 25 0
86 A165-623 เตรียมพร้อม “TCAS66’’ นางสุภัค เจียระกุล - อัพเดตข้อมูลการสอบระบบ TCAS66 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ม.ปลาย ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย อาคารเรียน 6 ชั้น 2 25 1
87 A165-624 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ นางอรพินท์ พรหมคุณ นักเรียนมีความสนใจ ในการใช้อุปกรณ์ด้านดาราศาสตร์ นักเรียนมีความสนใจความรู้ด้านดาราศาสตร์ มีความรักในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น มีจิตอาสาในการบริการด้านวิชาการ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 214 30 0
88 A165-625 IT CLUB นางอาทิตยา แสนใหม่ ค้นคว้าหาความรู้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และนำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่มและนอกกลุ่ม ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. สืบค้นและศึกษาหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต 2. Facebook สังคมออนไลน์ 3. รอบรู้เรื่อง IT ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 613 30 -1
89 A165-627 เคมีแห่งรัก (Chemistry of Love) นายณัฐชา พัฒนา 1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. เป็นนักเรียนที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรักของตนเอง กับเพื่อนร่วมกิจกรรมชุมนุมได้ ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ "ความรัก ความผูกพัน ความร่วมมือ และความเกลียดชัง" พร้อมทั้งร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเหตุการณ์ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถพัฒนาตนเอง และแก้ปัญหาตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม ม.ปลาย ห้องเรียน 647 25 -2
90 A165-628 E-sport และ เกมการ์ด นายธนบดี ชาญขุนทด 1.ต้องมีสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตส่วนตัว 2.ต้องมีการ์ดส่วนตัว 3.เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนี้ ห้ามเล่นเกมหรือเกมการ์ดในชั้นเรียน (ยกเว้น เรียนชุมนุม) ชุมนุม E-sport และเกมการ์ด จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล่มเกมอย่างถูกต้องและเหมาะสม และมองเห็นว่ากิจกรรมการแข่งขันของเกมเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ม.ปลาย ห้อง 634 30 2
91 A165-629 ฟิสิกส์ไปทั่ว นายนันทวัฒน์ จิระวัฒนพงศ์ ฟิสิกส์ เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ การหาคำตอบในปรากฏการณ์ต่าๆเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์และสร้างความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์มากขึ้น ชุมนุมฟิสิกส์ไปทั่ว จะเน้นให้นักเรียนได้ลองทดลอง หาคำตอบ ในปรากฏการณ์ต่างๆในเชิงฟิสิกส์ และปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนฟิสิกส์ในอนาคต ม.ปลาย ห้อง 632 25 20
92 A165-630 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ นายบุญโย มัดทะปะนัง ม.4 และ ม.5 เท่านั้น เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะ ม.ปลาย 621 30 7
93 A165-631 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ 2 นายพสุพล ท้าวจัตุรัส มีการเข้าค่ายเครื่องบินที่ รร.เสาร์ อาทิตย์ 2วัน พิจารณารับเฉพาะม.4เป็นหลัก (เพื่อคัดเลือกนักบินเข้าแข่งชันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ) เป็นชุมนุมเกี่ยวกับการออกแบบ สร้าง บิน เครื่องบินบังคับ ม.ปลาย ห้อง 622 25 12
94 A165-632 ท่องทั่วโลก นายวชิระชัย ชาวสันเทียะ ท่องโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ ไปกับสุดยอดสารคดีในยูทูป ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องคอมพิวเตอร์614 30 0
95 A165-633 สารพัดช่าง นายวรเศรษฐ์ เอกอัครชวกิตติ์ นักเรียนหญิง-ชาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านช่างต่างๆ เพื่อนำไปดำเนินชีวิต และใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องคอมพิวเตอร์ 611 30 0
96 A165-634 E-sports ม.ต้น นายวิษณุพงศ์ นาดี เล่นเกม​อย่างสร้างสรรค์​ เครารพกฏกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ให้อภัย รู้จักวางแผน จัดสรรเวลา พัฒนาทักษะรอบด้าน เชี่ยวชาญ​การเล่นเกม ม.ต้น บริเวณโรงอาหาร 25 -2
97 A165-635 จิตอาสากิจการนักเรียน นายสมควร อินทสังข์ นักเรียนเข้าชุมนุมและทำกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นชุมนุมที่ต้องการให้นักเรียนมีจิตอาสาในการทำความสะอาดหรือเก็บขยะในส่วนที่ไม่มีคนรับผิดชอบของโรงเรียน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ข้างห้องงานวินัย กลุ่มงานกิจการนักเรียน 30 0
98 A165-636 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ นายแสนชัย การงาน นักเรียนชั้นม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เป็นการนำสถานการณ์ ปรากฏการทางธรรมชาติในชีวิตประจำวันหรือแปลกประหลาด มาอธิบาย เสนอคำตอบ สร้างแนวคิด ทฤษฎี หรือสร้างแบบจำลองทางความคิด ด้วยการทดลองหรือคำนวณโดยใช้คณิตศาสตร์ สืบค้นหาข้อมูล สร้างแบบจำลอง สมการ โมเดล เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการนำเสนอ ซักค้าน วิพากษ์ บนพื้นฐานของเหตุและผลที่เรียกว่า สัประยุทธ์ ร่วมกัน ม.ปลาย ห้อง 632 อาคาร 6 ชั้น 3 30 28
99 A165-639 IELTS - Listening นายกิตติกรณ์ หงษ์ยิ้ม นักเรียนที่เข้าร่วมชุมนุมจะต้องเข้ารับการฝึกทำข้อสอบ IELTS ในส่วนของการฟัง 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และบันทึกคะแนนไว้ทุกสัปดาห์ เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าในการฟัง ม.ปลาย 631 30 6
100 A165-640 การสร้างไลน์แชตบอตเบื้องต้น นายธนสาร สีรักษ์ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างไลน์แชตบอต ม.ปลาย 227 25 15
101 A165-642 BIO Model นายฉัตรชัย บุญมาก เข้าเรียนสม่ำเสมอ สร้างโมเดลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีววิทยา ม.ปลาย ตึก2 30 25
102 A165-643 ท่องโลกกว้างไร้พรมแดน นายกิตติ โพธิ์อ่อน ท่องโลกกว้างไร้พรมแดน ในโลกออนไลน์ ม.ปลาย 614 25 6
103 A165-644 Sci cinema นางสาวชาคริยา คงดี นักเรียนต้องมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษาความรู้จากภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ แล้วนำมาเสนอเพื่ออภิปรายความรู้ร่วมกัน ม.ต้น Google classroom 25 8
104 A165-645 หรรษา คาราโอเกะ 2 นายธณกร ญาติสันเทียะ นักเรียนมีใจรักในการฟังเพลง และร้องเพลง ฝึกร้องเพลง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 612 25 3
105 A165-701 นาฏศิลป์-โปงลาง นางเพ็ญแข กิจเจริญปัญญา 1. นักเรียนผู้มีความสนใจด้านนาฏศิลป์ ดนตรีพื้นเมืองโปงลาง ดนตรีไทยและขับร้อง 2. นักเรียนที่เวลาฝึกซ้อมในคาบชุมนุมและเวลาอื่นๆได้ไม่น้อยกว่า2 วัน/สัปดาห์ 3. นักเรียนที่มีเวลาฝึกซ้อมในวันหยุดและสามารถแสดงงานต่างๆ ในวันหยุดได้ 4. นักเรียนโคว์ต้าด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์ ศึกษา/เรียนรู้/ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองโปงลาง และขับร้อง กล้าแสดงออกมีจิตอาสา ให้บริการด้านการแสดงกับโรงเรียน/ชุมชนในโอกาสต่างๆ ด้วยความรักชื่นชม ตลอดทั้งพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นเลิศเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 504 30 -7
106 A165-702 TO BE NUMBER ONE นางสาวพัชรินทร์ สพฤกษ์ นักเรียนต้องไม่ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด มีใจรักในการเต้น การทำกิจกรรมของชมรม มีจิตอาสา ชุมนุม To be number one ในสถานศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง ทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ได้เรียนรู้ในการเป็นผู้นำ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด และ เป็นไอดอล ให้กับนักเรียยโรงเรียนปากช่อง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องนาฏศิลป์ อาคารศิลปะ 30 3
107 A165-703 ศิลป์สร้างสรรค์ นางสาวภีรวรรณ สุพรรณภพ นักเรียนนำอุปกรณ์ศิลปะมาเอง เช่น สี ดินสอ เป็นชุมนุมที่ให้นักเรียนเรียนรู้พื้นฐานเทคนิคต่างๆของงานศิลปะ หรือเป็นศิลปะประยุกต์ที่เน้นเรื่องความแปลกใหม่เพื่อต่อยอดทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ม.ต้น หน้าห้องพักครูศิลปะ(ริมสระมรกต) 30 0
108 A165-704 เตรียมตัวศึกษาต่อสถาปัตย์ นายกัมปนาท ชัยศิรินทร์ ต้องการนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องออกแบบ เขียนแบบโดยเฉพาะ นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการเขียน ออกแบบ เขียนแบบ ที่หลากหลาย สามารถไปประยุกต์ใช้ในการเรียต่อในระดับอุดมศึกษา ม.ปลาย โดมศิลปะ กลุ่มสาระศิลปะ 25 3
109 A165-705 วาดภาพการ์ตูน นายวิวรรธน์ เสารยะวิเศษณ์ นักเรียนต้องเตรียมกระดาษวาดรูป ดินสอ สี มาเอง ความเป็นมาของการ์ตูน ประเภทของการ์ตูน การออกแบบภาพการ์ตูน การเขียนใบหน้าท่าทาง การเคลื่อนไหวของการ์ตูน เทคนิคการวาดและการระบายสี สืบค้นข้อมูลภาพการ์ตูนและวิธีการสร้างการ์ตูนจากแหล่งความรู้ต่าง ๆเห็นคุณค่าของภาพการ์ตูนและจริยธรรมของการนำเสนอสื่อการ์ตูน ปฏิบัติกิจกรรมสร้างการ์ตูนเรื่องและการ์ตูนภาพ วิเคราะห์วิจารณ์ภาพการ์ตูนของไทยและต่างประเทศ เพื่อนำข้อดีมาใช้ในการทำงาน วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานของตนเองและผลงานของเพื่อนเพื่อให้ทราบข้อดีและข้อบกพร่อง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขผลงาน สามารถนำความรู้ในการเขียนภาพการ์ตูนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น โดมศิลปะ 30 0
110 A165-707 Art club นายสมพงษ์ สิงแก้ว ชุมนุสำหรับนักเรียนที่รักและชื่นชอบในกิจกรรมศิลปะ ม.ต้น อาคารศิลปะ 30 0
111 A165-708 วงโยธวาทิต นายสุพจน์ ศรีจันทร์ มีพื้นฐานทางด้านดนตรีสากล กิจกรรมวงโยธวาทิต เป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกฝนปฏิบัติเป็นประจำ สามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากลได้ ออกรับใช้ชุมชนได้ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องดนตรี อาคารศิลปะ 30 0
112 A165-709 จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ช่างตัดผมชาย นายไสว ดลพิมาย เป็นนักเรียนที่มีใจรักและจิตอาสา มีจุดมุ่งหมายในการค้นคว้าเรียนรู้ให้นักเรียนมิจิตอาสาธารณะ จาการร่วมทา กิจกรรมจิตอาสา ผู้จัดทำ ได้เลือกหัวข้อการทำ กิจกรรมจิตอาสาพฒันาโรงเรียนเนื่องจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมใหเ้กิดความรักใคร่ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะทำ งาน และเกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเองและสังคมรวมถึงเพื่อให้นกัเรียนสามารถนา ความรู้และวิธีการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น หน้าโดมศิลปะ โรงเรียนปากช่อง 30 20
113 A165-710 ศิลป์ นางสาวศุภรักษ์ ศรีสมบัติ - สาระหลักของกิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการโดยวิธีการ ที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมมุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ม.ต้น โดมศิลปะ 25 -1
114 A165-803 รอบโลกน่ารู้ นางประทุม เดื่อไธสง ไม่มี เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวาง ทันโลก ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องเรียน 412 25 1
115 A165-804 ต้นกล้าจิตอาสาสิ่งแวดล้อม นางปิยนาถ วัฒนสาครศิริ 1. นักเรียนมีในรักในงานด้านจิตอาสา รักในสิ่งแวดล้อม 2. นักเรียนมีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ด้วยการมีจิตสาธารณะที่อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย สนามบาส 30 0
116 A165-808 พยาบาล นางสาวเคียงตะวัน สุวรรณศร นักเรียนต้องมาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำห้องพยาบาล มีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อาคารพยาบาล 25 1
117 A165-809 สวดมนต์สร้างสุข นางสาวฐิภาพรรณ โถมใย 1.นำหนังสือสวดมนต์มาในคาบที่เรียน 2.ตรงต่อเวลา การสวดมนต์เป็นประจำ ฝึกให้มีสติ และสมาธิเพิ่มมากขึ้น ม.ต้น ห้องเรียนอาคาร 4 30 9
118 A165-810 แลลึกลับ นางปริชาติ มิกขุนทด เป็นนักเรียนปากช่อง ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ม.ต้น อาคาร 4 ห้อง 413 25 -1
119 A165-811 มัก LAW-Pol-sci นางสาวพิชญ์สินี ถมยา 1. รู้จักและฝึกทำแนวข้อสอบรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ 2. แนะนำมหาวิทยาลัยและแนวการสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ 3. สาขาต่างๆและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ ม.ปลาย ห้อง425 25 10
120 A165-812 ก้าวทันโลก นางสาวรัตนา เสนสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ม.ต้น 421 30 0
121 A165-813 ธนาคารโรงเรียนปากช่อง นางสาวสุพิน  ใจเย็น และนายสิทธิพร ตั้งยอดชมญาน 1.มีคุณสมบัติพร้อมทำงานธนาคาร 2เป็นบุคคลไม่ทำผิดกฎระเบียบใดๆ มีใจรักงานธนาคาร ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ธนาคารโรงเรียนปากช่อง 30 0
122 A165-814 มารยาทไทย นางอุษา วิเชียรณรัตน์ มีความสนใจและสามารถปฏิบัติตามแบบอย่างได้ ฝึกมารยาทไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าสู่การแข่งขันทางวิชาการในระดับต่างๆได้ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อาคาร 4 25 1
123 A165-815 ภูมิศาสตร์น่ารู้ นายกฤต รชตการย์กุล เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่มีพื้นฐานมาจากการสร้างองค์ความรู้ที่ต้องอาศัยความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ดังกล่าวมาใช้อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงต้องอาศัยการนำความรู้ในสาขาวิชาต่างๆมาประกอบเพื่อสร้างเหตุและผลในการสืบค้นจนได้รับคำตอบที่สามารถพิสูจน์ได้ ดังนั้นธรรมชาติและเนื้อหาของวิชาภูมิศาสตร์ถือได้ว่า เป็นวิชาที่เกิดจาการสังเคราะห์ความรู้ที่มาจากความสัมพันธ์ของประกฎการณ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อาคาร 4 30 1
124 A165-816 เล่าเรื่องเมืองปากช่อง นายฐาปกรณ์ รามเกียรติศักดิ์ เป็นชุมนุมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการศึกษา สืบค้น วิพากษ์ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่างๆที่ตนสนใจเกี่ยวกับท้องถิ่นของตน เช่น ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในอำเภอปากช่อง โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องประวัติศาสตร์ 416 25 0
125 A165-818 เรื่องเล่าชาวบ้าน นายภาณุพันธ์ พรมสวัสดิ์ นักเรียนต้องมีความสามารถในการสืบค้น และนำเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยี และสามารถสรุปและจับประเด็นสำคัญจากเรื่องที่ได้รับชม รับฟังได้ เป็นการนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ประสบการ์ตรงของผู้เล่าเรื่อง หรือเรื่องราวประสบการณ์ของผู้อื่น ที่แฝงไปด้วยข้อคิด คติธรรม ที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น ห้อง 426 30 15
126 A165-819 ภาพยนตร์สั้นสังคม นายสมศักดิ์ เดื่อไธสง นักเรียนใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ นักเรียนสามารถทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความยาวไม่เกิน 5 นาที ม.ปลาย อาคาร 4 30 20
127 A165-820 LAW คักๆ นายสิทธิพร ตั้งยอดชมญาณ - 1. รู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน 2. ฝึกทำแนวข้อสอบรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ 3. แนะนำมหาวิทยาลัยและแนวทางในการสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ 4. แนะแนวสาขาและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 417-418 30 7
128 A165-821 นักศึกษาวิชาทหารมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ นายสุพจน์ โนนจุ้ย 1.มีจิตอาสา พัฒนาความรู้สู่ตนเองและสังคม ม.ปลาย ห้องนักศึกษาวิชาทหาร 30 25
129 A165-822 ชีวิตติดคุมโทน นางสาวจิตินภา สังกรณีย์ ชุมนุมชีวิตติดคุมโทน มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ความชอบ รวมถึงสไตล์เกี่ยวกับการถ่ายภาพและตกแต่งรูปภาพ ทำให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ค้นพบมุมมองใหม่ ๆ ผ่านการใช้แอพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นค่านิยมที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน ม.ปลาย 428 25 0
130 A165-823 ท่องโลกกว้าง นางสาวธทรานิน เซ็นกลาง ต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมทุกคาบ กิจกรรมชุมนุมท่องโลกกว้าง เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจทางด้านสังคมทั้ง 5 สาระที่นักเรียนสนใจ รู้จักการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สามารถอธิบาย วิเคราะห์ และ สังเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ที่สืบค้นมา บอกเล่า และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยใช้กระบวนการคิด ปฏิบัติ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกิดวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีในชีวิต สามารถนำความรู้มาปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาจากสื่อต่างๆ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 412 อาคาร 4 30 0
131 A165-824 ท่องเที่ยว อุทยานไทย นายวัฒนา ศิริสาขา ชุมนุมท่องเที่ยวอุทยานไทย มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย และให้นักเรียนได้เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยและตระหนักถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 416 30 1
132 A165-901 To Be 1 นางณัฏฐนันท์ อยู่พร้อม - - ม.ปลาย ห้อง 504 30 0
133 A165-902 ปิงปอง นางณัฐวดี แก้วกุศลวิวัฒน์ ชุมนุมปิงปอง เป็นขุมนุมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ตัดสินกีฬาปิงปอง ตลอดจนการจัดการแข่งขันได้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึก ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ม.ปลาย สนามปิงปอง 30 0
134 A165-903 มวยไทยมวยสากล นายชัยวัฒน์ พงศ์ภูพนา มวยไทยเป็นทั้งกีฬาพื้นบ้านไทย ที่พัฒนาต่อเนื่องจากสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ในยุคปัจจุบัน เเละเป็นทั้งศิบปะการต่อสู้ประจำชาติไทยที่จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจ รวมทั้งเป็นกีฬาสากลชนิดหนึ่งที่ผู้ที่ชื่นชอบในชนิดกีฬาการต่อสู้นิยมเรียนรู้เเละฝึกฝนกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก การฝึกฝนเเละเรียนรู้มวยไทย นอกจากเป็นการสารต่อศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยซึ่งเป็นมรกดกทางวัฒนธรรมของชาติในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อาคาร35ปี 30 -4
135 A165-904 กีฬาบาสเกตบอล ฺBasketball Club นายประสิทธิ์ชัย ศิริเกรียงไกร 1. มีทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล/แชร์บอลหรือแฮนด์บอล 2. ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 3. แต่งกายชุดนักกีฬาบาสเกตบอล 4. ชุมนุมกีฬาบาสเกตบอล เป็นกิจกรรมที่เสริมความรู้ ทักษะและการนำไปใช้ในสภานการณ์จริง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างร่างกาย เพิ่มพูน พัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลของตนเองสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น สนามบาสเกตบอล (หน้าโรงเรียน) 30 0
136 A165-907 แบดมินตัน นางสาวณัฐภัสสร วงษ์ยี่หวา ให้นักเรียนนำไม้แบดมินตันและลูกแบดมาด้วย ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมแบดมินตัน ในเรื่องการเคลื่อนที่เข้าหาลูกขนไก่ การตีลูกหน้ามือและการตีลูกหลังมือ การส่งลูก การรับลูก การตบ ลูกการตีลูกหยอด การเล่นทีมเดี่ยว การเล่นทีมคู่ ทั้งในขณะเป็นผู้เล่นฝ่ายรับและฝ่ายรุก การ อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกัน การแก้ไข การเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ปลาย หอประชุม 50 ปี 30 2
137 A165-908 กีฬาและนันทนาการ นางสาวปภาดา ทองขาว 1.นักเรียนต้องเข้าเรียนทุกชั่วโมง 2. มีการทำกิจกรรม - กิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจำโดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ทำในยามว่าง และ ต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมายบ้านเมือง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายจากความตึงเครียด ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การเล่น พบได้ในสัตว์เกือบทุกชนิด ซึ่งการการมีเล่นช่วยพัฒนาและเป็นการฝึกทักษะต่าง ๆ เช่นทักษะการเคลื่อนไหว สำหรับมนุษย์ กิจกรรมนันทนาการมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาว่างหรือ วันหยุด สุดสัปดาห์ ซึ่งโดยทั่วไปของกิจกรรมนันทนาการสำหรับมนุษย์ สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้คือ การเล่นดนตรี การอ่านหนังสือ การดูโทรทัศน์ การท่องเที่ยว การเล่นกีฬาเป็นต้น ม.ปลาย สนาม 30 0
138 A165-909 กรีฑา นางสาวอริศ วรเลข เตรียมชุดสำหรับเล่นกีฬาได้ ชุมนุมกรีฑาเป็นชุมนุมที่เอาไว้ค้นหานักกีฬากรีฑาเพื่อทำการแข่งขันในระดับต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายให้กับผู้ที่สนใจในกีฬากรีฑา ม.ต้น สนามฟุตบอล 30 0

คำแนะนำการสมัคร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สามารถเข้าใช้งานระบบ เพื่อสมัครเข้าเรียนกิจกรรมได้

นักเรียนที่สมัครเรียนก่อน มีสิทธิ์ได้รับบริการก่อน

ดังนั้น นักเรียนควรเลือกสมัครเรียนกิจกรรมตามความชอบ

และความถนัดของตนเอง โดยเร็วที่สุด

ติดต่อ-สอบถาม

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Email: pakchongschool1@gmail.com
Website: http://www.pcschool.ac.th

ออกแบบและพัฒนาระบบ