Hello ! Welcome Back ระบบบริหารกิจกรรม "ชุมนุม วิชาการ" ปีการศึกษา 2565
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3066 คน
 จำนวนกิจกรรมที่เปิด 138 กิจกรรม
จำนวนนักเรียนที่เลือก 3061 คน
  คงเหลือ(ไม่เลือกกิจกรรม) 5คน
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

หาก เข้าระบบไม่ได้ หรือมีปัญหาใด ๆ กรุณาแจ้งที่งานชุมนุมวิชาการ
( คุณครูประทุมทิพย์ สุขชูศรี หรือ คุณครูวาลุกา สุภาพ หรือ นายชูศักดิ์ ชูหมื่นไวย) ครับ

ขอบคุณครับ

ปฎิทินการดำเนินงาน

18-19 พฤษภาคม 2565 ครูกรอกข้อมูลกิจกรรมชุมนุมในระบบ โดยแยกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย หากมีความจำเป็นต้องสอนทั้งสองระดับ กรุณาติดต่อที่งานชุมนุมวิชาการ


ปฎิทินการดำเนินการเลือกชุมนุมวิชาการ


19 พฤษภาคม 2565 เปิดให้นักเรียนเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ

22 พฤษภาคม 2565 นักเรียนลงทะเบียนเลือกกิจกรรม (ตั้งแต่เวลา 8.30 น.)

24 พฤษภาคม 2565 ปิดระบบการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมวิชาการ (เวลา 12.50 น.)

23 พฤษภาคม 2565 ติดตามนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนเลือกกิจกรรม

24 พฤษภาคม 2565 เริ่มเรียน

24 พฤษภาคม 2565 ประกาศ/แจ้งครูที่ปรึกษารายชื่อนักเรียนในแต่ละกิจกรรม

กันยายน 2565 ประเมินผลการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1


โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31