Hello ! Welcome Back ระบบบริหารกิจกรรม "ชุมนุม วิชาการ" ปีการศึกษา 2566
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3073 คน
 จำนวนกิจกรรมที่เปิด 138 กิจกรรม
จำนวนนักเรียนที่เลือก 3073 คน
  คงเหลือ(ไม่เลือกกิจกรรม) 0คน
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

หาก เข้าระบบไม่ได้ หรือมีปัญหาใด ๆ กรุณาแจ้งที่งานชุมนุมวิชาการ
( คุณครูประทุมทิพย์ สุขชูศรี หรือ คุณครูวาลุกา สุภาพ หรือ นายชูศักดิ์ ชูหมื่นไวย) ครับ

ขอบคุณครับ

ปฎิทินการดำเนินงาน

5 - 8 พฤษภาคม 2566 ครูกรอกข้อมูลกิจกรรมชุมนุมในระบบ โดยแยกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย หากมีความจำเป็นต้องสอนทั้งสองระดับ กรุณาติดต่อที่งานชุมนุมวิชาการ


ปฎิทินการดำเนินการเลือกชุมนุมวิชาการ


11 พฤษภาคม 2566 เปิดให้นักเรียนเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ

13-14 พฤษภาคม 2566 นักเรียนลงทะเบียนเลือกกิจกรรม (ตั้งแต่เวลา 08.00 น.)

14 พฤษภาคม 2566 ปิดระบบการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมวิชาการ (เวลา 24.00 น.)

16 พฤษภาคม 2566 เริ่มเรียน

23 พฤษภาคม 2566 ประกาศ/แจ้งครูที่ปรึกษารายชื่อนักเรียนในแต่ละกิจกรรม

กันยายน 2566 ประเมินผลการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1


โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31