โรงเรียนปากช่อง :: Pakchong School.


ระบบยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2564


จำนวนทั้งสิ้น 399 คน
ยืนยันสิทธิ์ 345 คน
สละสิทธิ์ 54 คน
ยังไม่ดำเนินการ 0 คน

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลชั้นแผนการเรียนสถานะ
132029เด็กหญิงโชธิตา อ้วนสันเทียะ3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
232037เด็กหญิงพลอยระพี เถื่อนนุช3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
332039เด็กหญิงภัททิยา กอคูณกลาง3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
431802เด็กชายจักริน วงค์ชมภู3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
531805เด็กชายณาฑาน ตะพานแก้ว3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
631806เด็กชายธนากร คำภา3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
731812เด็กชายภูวนัตถ์ แจ่มจำรัส3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
831814เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ควรแย้ม3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) สละสิทธิ์
932066เด็กหญิงสิริณฑา ยอดเพชร3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) สละสิทธิ์
1031817เด็กชายกฤษฎา ทวันเวท3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
1131823เด็กชายติณณภพ จุ้ยเดช3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
1231826เด็กชายนิพพิชฌน์ อินชนะ3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
1331829เด็กชายมณเฑียร หล้าล้ำ3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
1431832เด็กชายสุนทรียภาพ มณีรัตน์3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
1532082เด็กหญิงประภัสสร วิชัยดิษฐ์3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
1632180เด็กหญิงลลิตพรรณ ม่วงพูลสวาสดิ์3/13กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
1731691เด็กชายจิรพงศ์ เหรียญไทย3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
1831898เด็กหญิงศุภกานต์ เศรฐวงศ์3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
1931907เด็กหญิงจิรภิญญา โสพรมมา3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
2031908เด็กหญิงชนากานต์ แกคำภู3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
2131913เด็กหญิงธัญพิชชา คงทน3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
2231919เด็กหญิงพิชามญชุ์ วังชมภู3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
2331922เด็กหญิงวรัชญา ชัยชุมพล3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
2431925เด็กหญิงสิริยากร สุดใจ3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
2531926เด็กหญิงสุภัสสร จริยา3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
2631723เด็กชายทินภัทร โนนดอน3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
2731735เด็กชายครรชิตพล อุ่นแท่น3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
2831736เด็กชายเจษฎา เชื้อสาวถี3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
2931954เด็กหญิงกนกกร ชนาวรรธน์สกุล3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
3031957เด็กหญิงจีรวรรณ ปีระกัน3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
3131982เด็กหญิงจุฑามาศ ดีเลิศรัมย์3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
3231988เด็กหญิงนัทริกา น้อยไทย3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
3332000เด็กหญิงอภิญญา สำราญสุข3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
3432119เด็กหญิงศิริฉัตร เพ็ชรพูน3/6กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
3531794เด็กชายพีรพัฒน์ สิงขรแก้ว3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
3631799เด็กชายสิงหราช จำปาโคกกรวด3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
3732139เด็กหญิงมัทนพร แก้วมลฑา3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
3831807เด็กชายนนทกร จันทร์สุข3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
3931837เด็กชายธนภัทร ช่างเรือนกลาง3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) สละสิทธิ์
4032050เด็กหญิงจณิสตา หาญโคกกรวด3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
4132064เด็กหญิงวิภาดา แมบจันทึก3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) สละสิทธิ์
4232065เด็กหญิงศิลป์สุภา เปียสันเทียะ3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
4332069เด็กหญิงอนัตติยา โกนกระโทก3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
4431833เด็กชายฮารีฟีน อิหม่ำฟัด3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
4532079เด็กหญิงธนัชชา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
4631784เด็กชายกาจบัณฑิต พวงพี3/10กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
4731844เด็กชายอดิเทพ พิพัธน์3/10กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
4831836เด็กชายธนกฤต สว่างอัมพร3/11กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์
4932175เด็กหญิงพิมพ์เพ็ชร หอมกระแจะ3/13กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ (ITP) ยืนยันสิทธิ์

Total 399 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8

เกี่ยวกับระบบ

ติดต่อ-สอบถาม

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th

ออกแบบและพัฒนาระบบ