โรงเรียนปากช่อง :: Pakchong School.


ระบบยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2564


จำนวนทั้งสิ้น 399 คน
ยืนยันสิทธิ์ 345 คน
สละสิทธิ์ 54 คน
ยังไม่ดำเนินการ 0 คน

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลชั้นแผนการเรียนสถานะ
131956เด็กหญิงเขมจิรา จันทร์เจริญ3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
231961เด็กหญิงณัฐณิชา กลัดเชื้อ3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) สละสิทธิ์
331963เด็กหญิงธิติกาญน์ หลุยจันทึก3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) สละสิทธิ์
431966เด็กหญิงปัทมา ปีกทอง3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) สละสิทธิ์
531976เด็กหญิงสุริวิภา อินทร์คง3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
631751เด็กชายจักรกฤษ โพธิดา3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
731754เด็กชายณัฐวัศ คำชาย3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
831992เด็กหญิงพิมพ์สิริ หอมสุวรรณ3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
932109เด็กหญิงธนพร สุขพงษ์3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
1032122เด็กหญิงสุภาวดี อินพะเนา3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
1132114เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ศยามานนท์3/6กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
1232131เด็กหญิงนภัสสร บุญมี3/6กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) สละสิทธิ์
1332048เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทาพรม3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
1432068เด็กหญิงสุพิชญา ดิษพงษา3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) สละสิทธิ์
1532072เด็กหญิงกัญญาณัฐ หอกลาง3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
1632081เด็กหญิงนิราภร วงค์กฏ3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
1732092เด็กหญิงอนุสรา พรหมดก3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
1831923เด็กหญิงวีร์สุดา รุ่งวิริยะวงศ์3/10กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) สละสิทธิ์
1932001เด็กหญิงอัปสรสวรรณ์ ม่วงการ3/10กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
2032053เด็กหญิงณัชชา มนเทียรอาจ3/10กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
2131854เด็กชายเพชรไพฑูรย์ สุวรรณศร3/11กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
2231932เด็กหญิงเกศรินทร์ โกนกระโทก3/11กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
2332121เด็กหญิงสุภาวดี นวลบุ3/11กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
2432164เด็กหญิงชญาดา เชาว์มานะเดช3/13กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) สละสิทธิ์
2532171เด็กหญิงนันท์ณรัตน์ เรศสันเทียะ3/13กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
2632178เด็กหญิงรมิดา ลาภทวี3/13กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
2732186เด็กหญิงอลีนา ปานจุ้ยพะเนาว์3/13กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
2832187เด็กหญิงอารยา กันนิกากลาง3/13กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
2931700เด็กชายภัทรประสิทธิ์ มิทยัพ3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
3031703เด็กชายสุปรีดีย์ อินทรักษ์3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
3131706เด็กชายจิรวัฒน์ เหิมขุนทด3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
3231707เด็กชายชุติพนธ์ ภูโอบ3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
3331713เด็กชายพชรพล บุญญาคม3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
3431716เด็กชายศุภกร วงศ์จันทึก3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
3531717เด็กชายสุวิจักขณ์ แซสันเทียะ3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
3633024เด็กชายอนัฐ เขื่อนแก้ว3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
3731719เด็กชายคณาธิป วิศิษฐ์ศรี3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
3831724เด็กชายธีรกรณ์ นุตะผลิน3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
3931729เด็กชายภาณุวัฒน์ ใจสูงเนิน3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
4031731เด็กชายวิชญ์พล แค่มจันทึก3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
4131732เด็กชายศุภกฤต บุญมีธรรม3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
4231733เด็กชายเสฏวุฒิ นาคำ3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
4331931เด็กหญิงกัลยา เมษา3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
4431938เด็กหญิงธัญลักษณ์ หรัญรัตน์3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
4531744เด็กชายพภิพัฒน์ กามขุนทด3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
4631960เด็กหญิงฐิติกร บุญล้อม3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
4731962เด็กหญิงต้นฝน ทิมดอน3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) สละสิทธิ์
4831772เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงเงิน3/6กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
4931777เด็กชายพิสิทธิ์ จ่ากลาง3/6กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์
5032025เด็กหญิงกรรฤทัย แก้วทอง3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมศิลปะ (IAP) ยืนยันสิทธิ์

Total 399 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ] Next>>

เกี่ยวกับระบบ

ติดต่อ-สอบถาม

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th

ออกแบบและพัฒนาระบบ