โรงเรียนปากช่อง :: Pakchong School.


ระบบยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2564


จำนวนทั้งสิ้น 399 คน
ยืนยันสิทธิ์ 345 คน
สละสิทธิ์ 54 คน
ยังไม่ดำเนินการ 0 คน

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลชั้นแผนการเรียนสถานะ
132165เด็กหญิงชฎารัช พฤทธยานันต์3/13กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) สละสิทธิ์
232170เด็กหญิงธัญจิรา อยู่ประยงค์3/13กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
332183เด็กหญิงอชิรญา แสสนธิ์3/13กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
431693เด็กชายชินกฤต ดวงจันทร์3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
531695เด็กชายเดชภูพล โดนสูงเนิน3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) สละสิทธิ์
631879เด็กหญิงกชกร เตชะวงค์3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
732125เด็กหญิงจิณัฐตา อารักษ์สนอง3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
831914เด็กหญิงนลินทิพย์ เอี่ยมสุเมธ3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
931929เด็กหญิงอุมาพร นิลล้อม3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
1031718เด็กชายกฤษณ์ดนัย เหมือนคิด3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
1131722เด็กชายณัฐพนธ์ ชื่นจะโปะ3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
1231728เด็กชายพณิชพล ก่อเกิดบุญ3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
1331842เด็กชายภัจจ์ ธนังกูล3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) สละสิทธิ์
1431843เด็กชายวีรภัทร อุณศิริ3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
1531740เด็กชายธนกฤต กุมภิโล3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
1631746เด็กชายรพีภัทร ศรีพุมมา3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
1731958เด็กหญิงชนกนาถ อินทะสร้อย3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
1831977เด็กหญิงอภิญญา บุตรกาล3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
1931758เด็กชายนวรัชกร เกตุโฉม3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
2031762เด็กชายภูธเนศ แสงจันทร์สุข3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
2131984เด็กหญิงฐิติชญา ลายภูษา3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
2231990เด็กหญิงปาณิศา ทันใจ3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
2331783เด็กชายอรรฆพล วงษ์ทองดี3/6กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
2432104เด็กหญิงณอาภา ฉันทิศเลิศ3/6กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) สละสิทธิ์
2531790เด็กชายธนธรณ์ เดชทนาธร3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
2631798เด็กชายสหธัษ ปรึกษาพรมราช3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
2732034เด็กหญิงนันทิกานต์ วงษ์รักษ์3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
2831801เด็กชายกิจฐิภัทษ์ เพลิดขุนทด3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
2931816เด็กชายอุดมศักดิ์ วงษ์ประทุม3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
3032062เด็กหญิงภัสสร เพ็งสอน3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
3131819เด็กชายจักรินทร์ ดอกเทียน3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
3231821เด็กชายณัฏฐพงศ์ โป้พิมาย3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
3331825เด็กชายนนทสิทธิ์ ภูมิจันทึก3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
3431828เด็กชายภคณาวิน ปัญญาธนาวัฒน์3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
3531830เด็กชายวราฤทธิ์ ชูโชติ3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
3632080เด็กหญิงนภัสวรรณ เบ้าทอง3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
3731912เด็กหญิงดวงกมล กำจร3/10กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
3832020เด็กหญิงสิริกร พัดโพธิ์3/10กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
3932106เด็กหญิงณัฐนรี กงกาหน3/10กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
4032188เด็กหญิงอาทิตยา ผลพูน3/13กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น (IJP) ยืนยันสิทธิ์
4131885เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุริยะมหาชัย3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
4231889เด็กหญิงนุชวรา แบขุนทด3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
4331893เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โพธิ์ทอง3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
4431895เด็กหญิงภินิญา นันทิโย3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) สละสิทธิ์
4531715เด็กชายวศิน พิมพ์ทอง3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
4631904เด็กหญิงกชพร โสภา3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
4731927เด็กหญิงอภิชญา ปิ่นนาง3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
4831726เด็กชายบูรพา ธนารุ่งสกุล3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
4931947เด็กหญิงวรานุช กุลโพธิ์กลาง3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์
5031989เด็กหญิงบุษบงกช บุดดีเหมือน3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (IEP) ยืนยันสิทธิ์

Total 399 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ] Next>>

เกี่ยวกับระบบ

ติดต่อ-สอบถาม

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th

ออกแบบและพัฒนาระบบ