โรงเรียนปากช่อง :: Pakchong School.


ระบบยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2564


จำนวนทั้งสิ้น 399 คน
ยืนยันสิทธิ์ 345 คน
สละสิทธิ์ 54 คน
ยังไม่ดำเนินการ 0 คน

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลชั้นแผนการเรียนสถานะ
132035เด็กหญิงเบญญา ลวดบาง3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
232036เด็กหญิงปาริชาติ เพ็งขาว3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
332044เด็กหญิงสุนิสา จอดนอก3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
432047เด็กหญิงอาทิตยา สายคำวงษ์3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
531810เด็กชายพุฒิพงษ์ สวยศรี3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
631813เด็กชายวรวิทญ์ ศาสตร์เวช3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
732071เด็กหญิงอารียา สมเหมาะ3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) สละสิทธิ์
832073เด็กหญิงกิริยา จันทะคาม3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
932075เด็กหญิงชนนิกานต์ จันทร์วีระ3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
1032076เด็กหญิงญาดา ยุรชาติ3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
1132083เด็กหญิงพณิชา ศรศักดิ์3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
1232088เด็กหญิงวิลาสิณี ยามดี3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
1331959เด็กหญิงชลณิชา สว่างศรี3/11กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
1432141เด็กหญิงรัชนีมล นวลบุ3/11กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
1532162เด็กหญิงกัญญนันท์ ชาติสุภาพ3/13กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) สละสิทธิ์
1631881เด็กหญิงกุลภัสสร์สรณ์ สมบุญนา3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
1731892เด็กหญิงพัธรนันท์ ศรีวิเชียร3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) สละสิทธิ์
1831894เด็กหญิงภัทรภร ธีระนุพงษ์3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
1931896เด็กหญิงวรรณษา เหยียดกระโทก3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
2031897เด็กหญิงวีรดา หัสนัย3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
2131902เด็กหญิงอริสรา แก้วหาญ3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
2231721เด็กชายฐปนัท ฐานเจริญกุล3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
2331727เด็กชายพงษ์ตะวัน อึ้งเจริญกุล3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
2431930เด็กหญิงกชพรรณ กุลไทยยิ่ง3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
2531933เด็กหญิงจิราพา พลีดี3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
2631935เด็กหญิงฐิตาภา สายืน3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
2731936เด็กหญิงณัฐกฤตา คำประทิก3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
2831937เด็กหญิงดวงฤทัย ศรีวิชา3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
2931939เด็กหญิงนวรัตน์ บั้งเงิน3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
3031942เด็กหญิงไปรยา อิ่มลาภ3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
3131971เด็กหญิงวริศรา เทพดารักษ์3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
3231994เด็กหญิงเมธาวี สาระวัน3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
3331995เด็กหญิงวริศรีย์ เทพดารักษ์3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
3431997เด็กหญิงสโรชา จอมประโคน3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
3532099เด็กหญิงชฎาพร ทิพย์ศิริ3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
3632103เด็กหญิงฌิชาฎา คำสมัย3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
3731767เด็กชายกันตินันท์ ธรรมจารี3/6กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
3832008เด็กหญิงทัชชกร ศรีวิลัย3/6กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
3932115เด็กหญิงพิมพ์ศศิ เรืองรวีวัชร์3/6กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
4032116เด็กหญิงฟ้าใส หิมพานต์3/6กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
4131788เด็กชายณัฏฐ์ กิจสัมฤทธิ์3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
4231789เด็กชายณัยณพ ชาญช่างทหาร3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
4331796เด็กชายรัฐศาสตร์ แซ่อึง3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
4432049เด็กหญิงกิตติญา ประสงค์ทรัพย์3/8กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
4531818เด็กชายกิตติทัต นิดใหม่3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
4632074เด็กหญิงจรัลยา ฮอศิริ3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
4732091เด็กหญิงสุภัค เจริญกิจจา3/9กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
4832023เด็กหญิงอภิรดี เที่ยวจันทึก3/10กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
4931915เด็กหญิงบุญฑริกา ศรอินทร์3/11กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์
5032161เด็กหญิงสุพนิดา ทองพูน3/12กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาจีน (ICP) ยืนยันสิทธิ์

Total 399 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

เกี่ยวกับระบบ

ติดต่อ-สอบถาม

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th

ออกแบบและพัฒนาระบบ