โรงเรียนปากช่อง :: Pakchong School.


ระบบยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2564


จำนวนทั้งสิ้น 399 คน
ยืนยันสิทธิ์ 345 คน
สละสิทธิ์ 54 คน
ยังไม่ดำเนินการ 0 คน

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลชั้นแผนการเรียนสถานะ
132138เด็กหญิงมัณฑนา หมื่นกาน3/8วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สละสิทธิ์
231841เด็กชายพีรพัฒน์ แท่นประยุทธ3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
331859เด็กชายอนพัทธ์ คำพลกรัง3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
431850เด็กชายปิยะกรณ์ หงษ์ทอง3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
531851เด็กชายพสธร ดาศรี3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
631853เด็กชายพีรพล แก้วเจริญสันติสุข3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
731856เด็กชายเมธาสิทธิ์ ประดุงศักดิ์3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
832133เด็กหญิงบงกช แก้วมะราช3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
932143เด็กหญิงวินิชญาพร อยู่คง3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
1032147เด็กหญิงสุลีษา แย้มโพธิ์กลาง3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
1131860เด็กชายกานต์ธีรา คินขุนทด3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สละสิทธิ์
1231861เด็กชายชนพล ลิ้มเทียมกุล3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สละสิทธิ์
1331862เด็กชายชานนท์ ศรีคำเวียง3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สละสิทธิ์
1431863เด็กชายณฐพร มัสแมน3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สละสิทธิ์
1531868เด็กชายรพีพัฒน์ สาทอง3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สละสิทธิ์
1631869เด็กชายรัชชานนท์ เนรเพ็ชร3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สละสิทธิ์
1731871เด็กชายรัตนตรัย สีทอง3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สละสิทธิ์
1831873เด็กชายวศิน นวลโพธิ์3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สละสิทธิ์
1932149เด็กหญิงชติกานต์ ยอดสง่า3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สละสิทธิ์
2032150เด็กหญิงชนัฐชิดา ศรีศิริ3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สละสิทธิ์
2132152เด็กหญิงณัฏฐ์ดารินทร์ อ้นมี3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สละสิทธิ์
2232153เด็กหญิงณัฐภัทร วิจิตรขะจี3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
2332154เด็กหญิงณัฐธยาญ์ สังข์ทอง3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สละสิทธิ์
2432156เด็กหญิงนพวรรณ ตรีวิมลโอภาส3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ สละสิทธิ์
2531877เด็กชายสหรัฐ โพธิ์วงค์3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
2631878เด็กชายอัครพล พูลสวัสดิ์3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
2732173เด็กหญิงพรสรัณย์การย์ ใจเสือ3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
2832182เด็กหญิงศุภิสรา ลาดก้อม3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
2931815เด็กชายสิทธิมงคล บุญถึง3/1กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
3031928เด็กหญิงอริสา ป้องนาน3/2กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
3131945เด็กหญิงภควรรณ เดื่อไธสง3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
3231948เด็กหญิงศยามล แก้วเลิศ3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
3331949เด็กหญิงศุภัชยา ชาเนตร3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
3431951เด็กหญิงสุรัญชนา จิตคติ3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
3531952เด็กหญิงอภิญญา ตรีศักดิ์3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
3631953เด็กหญิงออมพลอย พุฒสันเทียะ3/3กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
3731737เด็กชายณพชร ยอดมงคล3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
3831955เด็กหญิงกัลยาณี ด่านแก้ว3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
3931967เด็กหญิงพรรณฑิตา เกษตรกุล3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
4031969เด็กหญิงภรทิพย์ กองชัยชนะ3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) สละสิทธิ์
4131974เด็กหญิงสมฤดี อำมาคะ3/4กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
4231760เด็กชายพงศภัค ช้างศรี3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
4331764เด็กชายวิศววิทย์ คมสูงเนิน3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
4431981เด็กหญิงเขมจิรา เปาวิมาน3/5กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
4532009เด็กหญิงนทรรศวรรณ อ้นคง3/6กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
4632017เด็กหญิงวันนลิน รามศิริ3/6กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
4732021เด็กหญิงสุนันทา แก้วสิงห์3/6กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
4832022เด็กหญิงอคัมสิริ วงษ์ทวีพานิช3/6กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
4932030เด็กหญิงณัชชา พันธ์สำโรง3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์
5032033เด็กหญิงนภสร พงษ์สมบูรณ์3/7กลุ่มเน้นภาษา - เพิ่มเติมภาษาเกาหลี (IKP) ยืนยันสิทธิ์

Total 399 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

เกี่ยวกับระบบ

ติดต่อ-สอบถาม

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th

ออกแบบและพัฒนาระบบ