โรงเรียนปากช่อง :: Pakchong School.


ระบบยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2564


จำนวนทั้งสิ้น 399 คน
ยืนยันสิทธิ์ 345 คน
สละสิทธิ์ 54 คน
ยังไม่ดำเนินการ 0 คน

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลชั้นแผนการเรียนสถานะ
132052เด็กหญิงญาณิศา เทืองสันเทียะ3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
232054เด็กหญิงณิชกุล ศรีวิเศษ3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
332055เด็กหญิงธนพร โป๊ะสูงเนิน3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
432095เด็กหญิงกมลชนก สมพงษ์3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
532112เด็กหญิงนัทธมน โพยนอก3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
632118เด็กหญิงวนัสรา โลหะกุล3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
732120เด็กหญิงสุปรียา แก่นนาคำ3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
832123เด็กหญิงกชพรรณ ตองจริง3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
932126เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีม่วง3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1032129เด็กหญิงณัฐวดี ประดับศรี3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
1132130เด็กหญิงณิชนัน จงจุลกลาง3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1232135เด็กหญิงพรทิพย์ พิพัฒน์3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1332136เด็กหญิงพิมพ์ชนก มณีโชติ3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
1432137เด็กหญิงพิมพ์พิชฌา เซียงคำ3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1532142เด็กหญิงวรัญณิฎา บุญเพลิง3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
1632144เด็กหญิงวิพากร ลักภูกลาง3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1731864เด็กชายณัฏฐพล ยอดจะบก3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1831865เด็กชายธนัชย์ธรณ์ กันทรสุรพล3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
1931866เด็กชายปุณณัตถ์ มังคะจา3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
2031867เด็กชายพชธกร ไพพร3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
2131872เด็กชายเล็กซิงตัน ไชยศักดา กาลาน3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
2231874เด็กชายวีรภัทร เลขานุกิจ3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
2331875เด็กชายสาธิก งานพีรพงศ์3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
2432148เด็กหญิงกัญวศา พิพัฒนสกุลวงศ์3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2532151เด็กหญิงณัชมาศ กันทรสุรพล3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
2632155เด็กหญิงธนภรณ์ อุดมเดช3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
2732157เด็กหญิงประพิชญา บุญเป็ง3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
2832158เด็กหญิงปาณิสรา เต็งศุภกุล3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2932159เด็กหญิงวรัญญา ใจลักษณ์3/12วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3031876เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีวิชัย3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3132163เด็กหญิงกาญจณี จันทรวราภร3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3232167เด็กหญิงณัฏฐชา ลีระวีเกียรติ3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3332168เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วบุตรา3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
3432169เด็กหญิงณัฐพร พรหมผล3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
3532174เด็กหญิงพลอยน้ำเงิน น้ำทิพย์3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3632176เด็กหญิงภฤศภร พรมลอย3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3732177เด็กหญิงภัทรากนิษฐ์ นิติสมสุข3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3832179เด็กหญิงรุจิรดา กาฬปักษ์3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3932181เด็กหญิงศมนภร พรมลอย3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4032184เด็กหญิงอรณิช เพชรรัตน์3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4132185เด็กหญิงอรณิชา เพชรรัตน์3/13วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4231858เด็กชายศุภพล บริเพชร์3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
4331964เด็กหญิงนันท์นภัส ถินเกื้อ3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
4432098เด็กหญิงกัลยารัตน์ รอดพันดุง3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
4531775เด็กชายนักปราชญ์ สืบสำราญ3/6วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
4631803เด็กชายชยานันท์ ศิริสวัสดิ์3/8วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
4731840เด็กชายปวริศร พ่วงโพธิ์3/8วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
4832051เด็กหญิงชญาดา เกรียงมงคล3/8วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
4932059เด็กหญิงไปรยา เปลี่ยนอารมณ์3/8วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์
5032061เด็กหญิงพีรยา แนบเนียม3/8วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์

Total 399 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

เกี่ยวกับระบบ

ติดต่อ-สอบถาม

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th

ออกแบบและพัฒนาระบบ