โรงเรียนปากช่อง :: Pakchong School.


ระบบยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2564


จำนวนทั้งสิ้น 399 คน
ยืนยันสิทธิ์ 345 คน
สละสิทธิ์ 54 คน
ยังไม่ดำเนินการ 0 คน

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลชั้นแผนการเรียนสถานะ
132043เด็กหญิงสิริขวัญ อิ่มเกษม3/7วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
232045เด็กหญิงอชิรญา สุระพันธ์3/7วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
332111เด็กหญิงนพรัตน์ เหล็กกล้า3/7วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
431808เด็กชายนิชิ เจริญพันธ์3/8วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
532056เด็กหญิงนภสร วงษ์สุภาพ3/8วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
632057เด็กหญิงนันทิพร เพชรขุนทด3/8วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
732060เด็กหญิงพลอยวรินทร์ กรณ์ทองเหลือง3/8วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
832063เด็กหญิงวนิดา ทองนอก3/8วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
932067เด็กหญิงสุดาลักษณ์ สิทธิศรีจันทร์3/8วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1032084เด็กหญิงพัชราภา กิจกลาง3/9วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1132087เด็กหญิงวรรณวิสา ไกล้กลาง3/9วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1232089เด็กหญิงศุจิกา บุญธรรม3/9วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1332094เด็กหญิงอารีรัตน์ โสดา3/9วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1431809เด็กชายปรเมศวร์ วรปัญญา3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1531838เด็กชายธิราชัย ปิ่นนาค3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1631839เด็กชายนิรวัชร์ ศรีสูงเนิน3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1731848เด็กชายธนาพล เกิดปัญญา3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1831849เด็กชายประชา สภาพ3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1931943เด็กหญิงพรพรรณ ยวนใจ3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2031946เด็กหญิงมุทิตา พร้อมกลาง3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2131968เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โสดาวัน3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2231973เด็กหญิงศุภิสรา เขียวแก้ว3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2331978เด็กหญิงอัญชลี จงดี3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2431983เด็กหญิงชลลดา ยิ่งวงษ์3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2531987เด็กหญิงนงนภัส มาลีลัย3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2631996เด็กหญิงศศิกานต์ มินสุวรรณ3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2731999เด็กหญิงสุวิมล กาสสกุล3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2832002เด็กหญิงกนกวรรณ เล่าสูงเนิน3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2932012เด็กหญิงปานปรีญา ชื่นโคกกรวด3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3032013เด็กหญิงพลอยนภัส ดำดอน3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3132046เด็กหญิงอรกัญญา นาบำรุง3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3232096เด็กหญิงกรภัทร์ ชาญกล้า3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3332097เด็กหญิงกันยาศิริ พรรณา3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3432101เด็กหญิงชลธิชา คำชู3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
3532107เด็กหญิงณิชกุล สาสูงเนิน3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3632108เด็กหญิงติลมล ภาวจันทึก3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3732110เด็กหญิงธัญวรัตน์ งอกงาม3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3832113เด็กหญิงปรียากมล บุญจันทร์3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3932124เด็กหญิงขวัญข้าว แพทยานนท์3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4032132เด็กหญิงนุชนาฏ โคตะนนท์3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4133025เด็กชายสิริวัจน์ มายุศิริ3/10วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4231690เด็กชายกิตติพัฒน์ ชุมพล3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4331708เด็กชายณัฐนนท์ สาลี3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4431720เด็กชายจีรายุ ปราณีตพลกรัง3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4531846เด็กชายจิรพันธ์ จันทร์เส3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4631847เด็กชายชนะชัย วัฒนวิชัยกุล3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4731852เด็กชายพสิษฐ์ ชมภู3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4831855เด็กชายภานุพงษ์ ประสพหมู่3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป สละสิทธิ์
4931886เด็กหญิงดนิตา วณิชวิชากรกิจ3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
5032007เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญเยี่ยม3/11วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์

Total 399 Record : 8 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

เกี่ยวกับระบบ

ติดต่อ-สอบถาม

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th

ออกแบบและพัฒนาระบบ