โรงเรียนปากช่อง :: Pakchong School.


ระบบยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2564


จำนวนทั้งสิ้น 399 คน
ยืนยันสิทธิ์ 345 คน
สละสิทธิ์ 54 คน
ยังไม่ดำเนินการ 0 คน

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลชั้นแผนการเรียนสถานะ
131890เด็กหญิงปรางนวล สลับศรี3/1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
231891เด็กหญิงพนิตนันท์ สืบสำราญ3/1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
331900เด็กหญิงสุภัสกริ่ง จังอินทร์3/1วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
431704เด็กชายกฤษฎา เนตรพลกลาง3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
531705เด็กชายคณพศ สุขไพบูลย์3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
631709เด็กชายเติมพงศ์ ช้างแก้ว3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
731710เด็กชายธันวา รัตนสิงห์3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
831711เด็กชายนพพล เต็มเนื้อทอง3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
931712เด็กชายบดินทร์เดชา ขมพุทซา3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1031901เด็กหญิงอภิชญา ขัดโพธิ์3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1131909เด็กหญิงฐิตาภรณ์ หงษ์จันทึก3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1232127เด็กหญิงชนิสรา ขาวชู3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1332140เด็กหญิงระพีพรรณ เล้งวิลาศ3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1432145เด็กหญิงศศิธร จอมทะรักษ์3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1533021เด็กชายเกริกก้อง ไชยลา3/2วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1631845เด็กชายอินทัช เปิดช่อง3/3วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1731934เด็กหญิงชนาดา อ่อนจันทึก3/3วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1832004เด็กหญิงเขมจิรา อัตถ์เนตรสูงเนิน3/3วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
1931734เด็กชายกษิดิศ เข็มอินทร์3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2031739เด็กชายธนกร เกสุพร3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2131965เด็กหญิงบุณยวีร์ ศรศักดิ์3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2232010เด็กหญิงนันทกานต์ โสจันทึก3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2332016เด็กหญิงรินรดา จันพรมมา3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2432077เด็กหญิงณัฎฐณิชา ญาติจันทึก3/4วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2531757เด็กชายธีรภัทร เทพมะณี3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2631761เด็กชายพันทกร พิรักษา3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2731763เด็กชายรัฐภูมิ เที่ยงอยู่3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2831857เด็กชายเมธาสิทธิ์ สมบูรณ์3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
2931979เด็กหญิงกนกชล ทำเสมอดี3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3031980เด็กหญิงกาญจนา เชยสำโรง3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3131985เด็กหญิงณัฐณิชา พิมพรม3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3231991เด็กหญิงพรรณวิสา อินทร์จำลอง3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3332100เด็กหญิงชนม์ชนัส รอดทรัพย์3/5วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3431778เด็กชายพีรพัฒน์ นรินทร์วงษ์3/6วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3532003เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วศรีนาก3/6วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3632006เด็กหญิงชารินี ภิรมรักษ์3/6วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3732011เด็กหญิงเบญจมาศ คงเพียรธรรม3/6วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3832015เด็กหญิงภัณฑิรา ลิ้มโฆษิต3/6วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
3932018เด็กหญิงวารีรัตน์ แซ่เตีย3/6วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4032019เด็กหญิงศศิธร ชัยณรา3/6วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4132105เด็กหญิงณัฐกฤตา บูรณปัทมะ3/6วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4232117เด็กหญิงรวิวรรณ สีชมภู3/6วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4332134เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลาดโลศรี3/6วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4432146เด็กหญิงศิวาพร ใจนวล3/6วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4531785เด็กชายจักริน ประจิตร3/7วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4631786เด็กชายชยพล จำปา3/7วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4731793เด็กชายปภังกร ปักกุนนัน3/7วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4832038เด็กหญิงพิยดา สกุลเตียว3/7วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
4932041เด็กหญิงวิภาดา คงเพียรธรรม3/7วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์
5032042เด็กหญิงศศิรัตน์ เป้าเพชร3/7วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ทั่วไป ยืนยันสิทธิ์

Total 399 Record : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

เกี่ยวกับระบบ

ติดต่อ-สอบถาม

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th

ออกแบบและพัฒนาระบบ