ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะวันที่สมัคร
111425เด็กชายศุภณัฐ แก้วนิยมบ้านหนอง​กะ​ทุ่ม​ ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:26
211426เด็กหญิงภาชญากร เริงจิตรโรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 15:33
311427เด็กหญิงพิมพ์เพชร เสกรัมย์โรงเรียนสายสัมพันธ์ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 15:13
411429เด็กชายปฏิพล คณาโรจน์วัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 15:04
511430เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ศิรินันทจีระกุลบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:58
611431เด็กชายภูตะวัน เพชรสิงห์แก้วบ้านคลองใบพัด ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 15:35
711432เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ทนทองบ้านหนองขวางวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:58
811433เด็กชายรพีภัทร ไกรทองวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 15:06
911434เด็กหญิงกชพร เสริมศักดิ์ศรีรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 15:09
1011435เด็กหญิงหัทยา เชื้อหงษ์พฤกษาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 15:26
1111436เด็กหญิงชาลิสา นบพะแก้วบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 15:24
1211437เด็กหญิงภูริชญา เอี่ยมยังโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 13:48
1311438เด็กหญิงศิริบูรณ์ สุดโตโรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 15:58
1411440เด็กชายพุฒิพงศ์ กองเกตุใหญ่บ้านหนองกะทุ่ม ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 12:19
1511441เด็กชายณัฐพงศ์ จันทเพ็ชรโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 16:02
1611442เด็กชายณัฐวุฒิ สุริยะ กำลังตรวจสอบข้อมูล 3 พ.ค. 2563 16:22
1711443เด็กหญิงชนันชิดา สิณฐาอมรรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 16:08
1811444เด็กชายศิวกร อยู่กล่ำเติมแสงไขปากช่องวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:14
1911445เด็กหญิงอุทุมพร จันทเพ็ชรโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 16:11
2011447เด็กหญิงพรรณรวี จันดาหงส์โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 16:22
2111448เด็กชายฉัตรนรินทร์ วงษ์ทองรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 16:27
2211449เด็กชายพิชยกร ทาสานะตังบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 13:21
2311450เด็กชายราเมศวร์ ประจิมนอกโรงเรีบนบ้านหนองคุ้มวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 16:25
2411451เด็กชายธานัท อภิรดาดลพรโรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร) ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 16:38
2511452เด็กชายจิตรคุปต์ อยู่คง จงแจ้งกลางโรงเรียนเรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:54
2611453เด็กหญิงอรนันท์ มันขุนทดถนอมศิษย์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 17:00
2711454เด็กหญิงกชพร นกสันเทียะเทศบาล๑(บ้านหนองสาหร่าย) ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 09:58
2811455เด็กหญิงโชติกา สืบเสาะจบบ้านหนองตะกู ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:26
2911457เด็กหญิงนันทนี คลอมเหลาเสนารัฐวิทยาคาร ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 09:30
3011458เด็กชายวรพล คำภิรานนท์กิรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:36
3111459เด็กหญิงเปมิกา เชนรัมย์ไตรรัตน์วิทยาคาร ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 13:19
3211460เด็กหญิงฐนิทชา สีทอนวัดวชิราลงกรณวราราม ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 09:06
3311461เด็กหญิงปุณยานุช วงศ์ประกรณ์กุลเทศบาล1(บ้านหนองสาหร่าย) ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:10
3411462เด็กชายชนาธิป นาสำแดงรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 09:32
3511463เด็กชายภูวเดช อ้วนสันเทียะโรงเรียนกีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:00
3611464เด็กหญิงรุจิรดา พิกุลทองสกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 13:07
3711465เด็กหญิงนิชาภัทร ศรีทองวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:02
3811467เด็กหญิงกวินทรา วัฒกปัญญาโรงเรียนวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 09:54
3911468เด็กชายพิชญพงษ์ เหรียญทองโรงเรียนวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 09:40
4011469เด็กหญิงณิชาภัทร จันทดวงรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 09:42
4111470เด็กหญิงแพรวา เชื้อนุ่นอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:32
4211471เด็กหญิงอุ้มรัก พรหมแก้วโรงเรียนบ้านท่าช้าง ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:33
4311472เด็กหญิงกชมน เถื่อนวงษ์โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:34
4411473เด็กชายภัทร สมบูรณ์รร.เรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 09:52
4511474เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ จันหอมโรงเรียนวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 09:59
4611475เด็กชายวรวิช แสนโตบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:01
4711476เด็กชายศิลา พินิจมนตรีบ้านโป่งกะสัง ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 09:54
4811477เด็กหญิงณัชชา โชสูงเนินโรงงเรียนเรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 09:57
4911478เด็กหญิงรัญชิดา นามวงษาโรงเรียนบ้านท่าช้าง ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:22
5011479เด็กชายจิรศักดิ์ สอนนอกถนอมศิษย์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:09

Total 734 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 097-0397619
3. 081-8775811
4. 090-4136318

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th