ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะวันที่สมัคร
111372เด็กหญิงกวิสรา แก้วกันรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:27
211373เด็กหญิงจอมขวัญ เดชดีสกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:21
311374เด็กหญิงจิรภา กันตาสารัตถ์นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:06
411375เด็กหญิงชล​ลดา​ สมใจเพ็งโรงเรียนบ้านบ่อทอง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:03
511376เด็กชายสีหราช แบขุนทดโรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:04
611377เด็กหญิงอนุธิดา นันธิโยโรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:37
711378เด็กชายศิรสิทธิ์ หวังซอกลางสัญลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:57
811379เด็กหญิงเบญจมาศ ปรีชาคงโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:24
911380เด็กชายณัฐพล ตูมนอกเเสงสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:09
1011381เด็กหญิงปาณิสรา เผ่าเสถียรพันธุ์โรงเรียนสกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:44
1111382เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขำชัยภูมิบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:28
1211384เด็กหญิงสุกัญญา เธอจันทึกบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:30
1311385เด็กหญิงณิชนันท์ ไพเราะห์โรงเรียนบ้านซับน้อย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:31
1411386เด็กชายภัทรวัต ซุ้มปรึกษารุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:28
1511387เด็กหญิงชญาทิพย์ จิตรหนักบ้านปรางคล้า ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:45
1611388เด็กหญิงขวัญข้าว บุญจงเทศบาล๑(บ้านหนองสาหร่าย) ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:12
1711389เด็กชายวิชชุ สว่างวงค์โรงเรียนกรีติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:31
1811390เด็กชายธนวัฒน์ ศรีชนะวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:37
1911391เด็กชายกฤตเมธ ราชสมบัติรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:31
2011392เด็กหญิงสิภัคศรณ์ จรกระจ่างรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 15:33
2111393เด็กหญิงวรวรรณ วอสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:34
2211394เด็กหญิงสุพิชญา ชูเมฆโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:11
2311395เด็กหญิงวิลัยรัตน์ เชื้อกลางบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:51
2411396เด็กหญิงชลธิชา ประดับศรีรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:37
2511397เด็กชายธัชตะวัน เลิศฤทธิ์ศิริกุลสกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 08:44
2611398เด็กหญิงศุภจิตรา พันธุ์เอกโรงเรียนบ้านลำทองหลาง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:52
2711399เด็กชายธนกฤต บริบูรณ์รุ่งเดชโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:45
2811400เด็กหญิงศศิชา คงสิบโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:48
2911401เด็กหญิงณัฐธิตา นกแก้วบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:05
3011402เด็กชายโชคอนันต์ วชิรเกยูรโรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 10:31
3111403เด็กชายอโนชา แตงโสภาโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:00
3211405เด็กหญิงชนินาถ เขือนอกนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:53
3311406เด็กหญิงกานพลู ประเสริฐพงษ์ โรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:00
3411407เด็กชายสันติ แชกระโทก กำลังตรวจสอบข้อมูล 3 พ.ค. 2563 14:20
3511408เด็กหญิงธันยกานต์ อำลารุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:42
3611409เด็กหญิงสร้อยฟ้า อิ่มวิบูลย์สกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:55
3711410เด็กชายพีระพัฒน์ มักการุณ กำลังตรวจสอบข้อมูล 3 พ.ค. 2563 14:12
3811411เด็กหญิงพิชญาดา มั่นทองบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 15:54
3911412เด็กชายพรรษวัฏ คำแก้วโรงเรียนสายสัมพันธ์ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:15
4011414เด็กหญิงมนัสวี ปรีเปรมรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:33
4111415เด็กชายภูชิตพล สังข์ทองโรงเรียนบ้านคลองเดื่อ ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 09:22
4211416เด็กชายพชรดล วลสันเทียะสกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:24
4311417เด็กหญิงพีรชญา รอดนิยมรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:36
4411418เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ติถาบ้านคลองเดื่อ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:31
4511419เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีอุดมโรงเรียนบ้านคลองเสือ ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 14:21
4611420เด็กหญิงลักษิกา ดวงสุวรรณ์สัญญาลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:25
4711421เด็กชายภานรินทร์ ขวัญยืนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:47
4811422เด็กชายศรัณยพงศ์ บรรลือรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:43
4911423เด็กหญิงนันท์นภัส ศิรินันทจีระกุลบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:49
5011424เด็กชายชู เอกถาวรเจริญ​กิจ​โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:51

Total 734 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 097-0397619
3. 081-8775811
4. 090-4136318

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th