ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะวันที่สมัคร
111318เด็กหญิงเบญญาภา นิธิกุลกิจรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 13:55
211319เด็กหญิงปาริชาติ ศรีเมืองโรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:03
311320เด็กหญิงนงนภัส คชรัตน์โรงเรียนสกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:48
411321เด็กหญิงปุณณัฐดา บัวจำนงค์บุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:18
511322เด็กหญิงชนินาถ ยอมเยาว์ไตรรัตน์วิทยาคาร ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 15:23
611323เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โพธิ์ภัยบ้านวังสีสด ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:56
711324เด็กหญิงชนัญชิดา ดวงจันทร์โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:49
811325เด็กชายกวินภพ จันทร์ทองหน่องสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:10
911326เด็กหญิงพรชนก เจ๊กพูนสัญลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:24
1011327เด็กชายเอกสิทธิ์ กรมรินทร์โรงเรียนกีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:32
1111328เด็กหญิงกุลธิดา จันทร์บุรีบ้านโป่งตาลอง ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 11:44
1211329เด็กหญิงภัทรนัดดา เเสงทองบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:55
1311330เด็กชายณัฐดนัย อ่องเนียมโรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:00
1411331เด็กชายคุณคริษฐ์ พร้อมทรัพย์รุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 14:59
1511332เด็กชายธนทัต สุภเดชบ้านระเริง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:41
1611335เด็กชายพลรัตน์ ถนอมพลกรังโรงเรียนหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:45
1711336เด็กชายไชยวัฒน์ ผิวขำรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 14:36
1811338เด็กหญิงพัฒน์นรี วิริยะกุลโรงเรียนวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:37
1911339เด็กชายธีรภัทร เศษวงษ์บ้านวังสีสด ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:23
2011340เด็กชายภควพร นุชพรมราชโรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:08
2111341เด็กชายอชิตะ ต่อสันเทียะ 3 พ.ค. 2563 12:12
2211342เด็กชายปุณณภพ แค่มจันทึกเติมแสงไขปากช่องวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:41
2311344เด็กหญิงด.ญ.ชลลดา ชุมจิตต์โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:15
2411345เด็กหญิงสุทธิกานต์ พลจันทึกโรงเรียนวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:16
2511346เด็กชายดนุพล มณีสิงห์บุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:22
2611347เด็กชายณฐวัฒน์ ลีระวีเกียรติโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 14:44
2711348เด็กชายศิวกร อินน้อยบ้านปรางคล้า ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:59
2811349เด็กหญิงหทัยภัทร ธัญญาภัคโรงเรียนบ้านโป่งตาลอง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:51
2911350เด็กหญิงณัฐธิดา ภักดีโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:42
3011351เด็กหญิงนวินดา ทองไพลินรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:49
3111352เด็กหญิงกนกวรรณ พ่วงอินทร์แสงสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:40
3211353เด็กหญิงชนิตา วรรัมย์วัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:18
3311354เด็กชายนนท์ปวิธ นุมยองใยโรงเรียนเรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:37
3411355เด็กชายภาณุวัฒน์ พันธ์โนโรงเรียนเเสงสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:29
3511356เด็กหญิงธรียา ดีเทียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:35
3611357เด็กหญิงปิ่นแก้ว อรุณโรจน์วานิชโรงเรียนบ้านลำทองหลาง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:37
3711358เด็กหญิงสุชาดา ตุ่นสระน้อยบ้านซับน้อย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:12
3811359เด็กหญิงมีสุข หลี่อินทร์ไตรรัตน์วิทยาคาร ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:34
3911360เด็กหญิงพิชญาภา แดงสันเทียะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:37
4011361เด็กชายชานนท์ ถนอมพลกรังโรงเรียนบ้านซับหวาย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 16:21
4111362เด็กชายอภิโชติ อินทรโชติบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:53
4211363เด็กหญิงภคพร โสกขุนทดเทศบาล ๒ บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ์) ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 09:12
4311364เด็กหญิงสุรัสวดี มีสัจบ้านวังไทร ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:47
4411365เด็กชายสิทธิพงษ์ ยิ่งสวัสดิ์พฤกษาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:51
4511366เด็กหญิงสุพิชชา ตูมนอกไตรรัตน์วิทยาคาร ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:51
4611367เด็กชายชุติพนธ์ พืชหมอไทย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:48
4711368เด็กหญิงอริสรา เคระนันโรงเรียนบ้านลำทองหลาง ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:38
4811369เด็กชายธันวา สุวรรณปักษ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:01
4911370เด็กชายทินภัทร จงมณีบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:16
5011371เด็กชายอนุชิต ชาติพิมายรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 17:10

Total 734 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 097-0397619
3. 081-8775811
4. 090-4136318

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th