ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะวันที่สมัคร
111210เด็กชายชัยภัทร รชปัญญานนท์รุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:17
211211เด็กหญิงสุวิสา กะเช่ารัมย์ กำลังตรวจสอบข้อมูล 3 พ.ค. 2563 10:46
311212เด็กหญิงพิชญ์สินี อินทศรพฤกษาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:15
411213เด็กชายสรวิชญ์ หงษ์กลายบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงคราะห์) ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:29
511214เด็กชายณัฏฐพล ผุยประกอบบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:40
611215เด็กชายวศกร เฉลยชลโรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:02
711216เด็กชายเพชรรุ้ง ทุ่มกระโทกเทศบาล1(บ้านหนองส่าหราย) ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 12:58
811217เด็กหญิงพัชราพร บมขุนทดบ้านหนองคุ้มวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:11
911218เด็กชายปกรณ์เกียรติ อินทร์ศรรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:04
1011219เด็กหญิงธัญ​ชนก​ แมบจัน​ทึก​บุญเจริญ​วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:19
1111220เด็กหญิงธนภรณ์ บุสดีรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 09:42
1211221เด็กหญิงศิขรินทร์ ทองรัตน์โรงเรียนบ้านลำทองหลาง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:26
1311222เด็กหญิงปวิภา โพธิสุทธิ์บุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:08
1411223เด็กชายปฏิภาณ ทองงิ้วโรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:32
1511224เด็กหญิงสุดารัตร์ ปางสุข​บ้านระเริง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:47
1611226เด็กหญิงปุณยวีร์ คชเสนีรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 11:17
1711227เด็กชายอาชานนท์ ประจงโรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:41
1811228เด็กชายชัยพฤกษ์ โฮมละครโรงเรียนแสสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:45
1911229เด็กชายธนอรรถ ฟื้นชมภูโรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:10
2011230เด็กหญิงพรรษา โชติวงศ์รุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:09
2111231เด็กหญิงนภัสสรา พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:54
2211232เด็กหญิงชาลิสา สมาฤกษ์โรงเรียนเทศบาล1(บ้านหนองสาหร่าย) ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:26
2311233เด็กหญิงรัฐชฎา แก้วฤทธิ์โรงเรียนบ้านระเริง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:12
2411234เด็กหญิงจินดาพร คนหลักโรงเรียนกีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:16
2511236เด็กชายสิรวิชญ์ จันต๊ะเรืองโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:22
2611237เด็กชายสิทธิศักดิ์ กาสสกุลบ้านวังไทร ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:33
2711238เด็กหญิงมนัสนันท์ ภูมิวิลัยบุญเจริญ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:27
2811239เด็กชายคุณานนต์ ทาทองรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:55
2911240เด็กหญิงณพัชชาภา ถีระแก้วโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 14:40
3011241เด็กชายนราวิชญ์ เสาวคนธ์เสถียรโรงเรียนวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:28
3111242เด็กชายจิรภัทร พวงสำเภาบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:09
3211243เด็กหญิงขวัญจิรา อาจขำบ้านวังสีสด ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:32
3311244เด็กชายอภิสิทธิ์ เชื้อสายสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 12:36
3411245เด็กหญิงชัฎติยาภรณ์ เฟื่องห้อยโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:32
3511246เด็กชายกิตติทัต เฉลียวโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:38
3611247เด็กชายภาณุมาศ จูอินทร์บุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:31
3711248เด็กชายปัญญวิชญ์ เจียมวัฒนาเลิศนิคมชลประทานสงเคราะห์ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:26
3811249เด็กชายวัชระพนธ์ กระบัตรทองบ้านวังไทร ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:28
3911250เด็กหญิง สุภาสินี นนทภาขนงพระใต้ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:55
4011252เด็กหญิงศุภลักษ์ ฉาดพรมราชโรงเรียนบ้านกุดโง้ง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:29
4111253เด็กชายฐณฐณาสุชล ทิวัตถ์สุรนันท์โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:59
4211254เด็กหญิงณัฏฐณิชา คำดีพงษ์โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:31
4311255เด็กหญิงแก้วมณี คำจันทึกโรงเรียนบุญเจริญ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:14
4411256เด็กหญิงจันทกานต์ ปิ่นนาคเรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:25
4511257เด็กชายณัฐดนัย อนันต์บัณฑิตกุลสกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:45
4611258เด็กชายฟัยศ็อล อิหมำ่ฟัดวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:35
4711259เด็กหญิงพรรณแพรวา ศรีสว่างพีระวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:43
4811261เด็กหญิงวิภาวี อำพันธ์ร.ร.บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:51
4911262เด็กหญิงเนตรนภา ปราณีตพลกรังโรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:59
5011263เด็กหญิงณัชชา พฤทธยานันต์สกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:40

Total 734 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 097-0397619
3. 081-8775811
4. 090-4136318

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th