ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะวันที่สมัคร
111155เด็กหญิงธิติการณ์ สาระสระน้อยโรงเรียนบ้านกุดโง้ง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:21
211156เด็กหญิงวรัชญา ภู่อยู่เทศบาล ๑(บ้านหนองสาหร่าย) ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:56
311157เด็กหญิงฑิฆัมพร สาครบ้านวังสีสด ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:23
411158เด็กชายบวรวิช โตคีรีโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:37
511159เด็กหญิงไพลิน จันทรเติมแสงไขปากช่องวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:09
611160เด็กหญิงปานระพี เถื่อนนุชแสงสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 19:13
711161เด็กชายภูมิรพี เตือนจิตต์เรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:26
811162เด็กหญิงพรทิวา นันต๊ะรัตน์บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:40
911163เด็กหญิงเกสร สุภาดีบ้านวังไทร ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:35
1011164เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมโสภาโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:56
1111165เด็กชายธนพัฒน์ คงตระกุลแสงสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:12
1211166เด็กหญิงมนัสนันท์ นามกลางบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 14:35
1311167เด็กชายนวกุล อรุณวงษ์บุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:40
1411168เด็กหญิงนิจจารีย์ ศิลปยอดสง่าบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:35
1511169เด็กหญิงไอลดา มาตราชเติมแสงไขปากช่องวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:52
1611170เด็กชายธนภัทร ชูเกียรติโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:56
1711171เด็กหญิงกัลยากร ชอมขุนทดรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:41
1811172เด็กชายยศวรรษ หาญณรงค์บุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:04
1911173เด็กชายธนกฤต ตะกรุดเงินโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:19
2011174เด็กหญิงนฤมล นพรัตน์วัฒนาโรงเรียนเรืองศรี ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:53
2111175เด็กชายสุรชา เก่งเดชาวัดวชิราลงกรณวราราม ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:55
2211176เด็กหญิงอัญญา เฉยกลางเติมแสงไขปากช่องวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:17
2311177เด็กหญิงณัฐฐา ยอดมณีบ้านวังสีสด ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:21
2411178เด็กชายรัฐศาสตร์ ลานอกวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 14:57
2511179เด็กชายพีรวัฒน์ วรรณหนองคูโรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 16:56
2611180เด็กหญิงจิราภา บุญจูบุตรบ้านหนองกะทุ่ม ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:08
2711181เด็กหญิงปานชนก เทพประสิทธิ์บุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:40
2811182เด็กหญิงปิยฉัตร อินอิ่มสัญลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:59
2911183เด็กหญิงอุรัสยา หมื่นสาเทศบาล1หนองสาหร่าย​ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:37
3011184เด็กหญิงจิรัชยา ซึ่งรัมย์ถนอมศิษย์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 12:34
3111185เด็กหญิงณัฐธยาน์ สร้อยพานรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:02
3211186เด็กชายภูริภัทร กระดาษทองบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:31
3311187เด็กหญิงภูษณิศา สายชมภูบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:08
3411188เด็กชายพัชรภูมิ หนันคำจรสายสัมพันธ์ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:29
3511190เด็กหญิงธัญจิรา​ บุญอารีย์พฤกษาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:14
3611191เด็กหญิงธนชพร แสงสุริยาโรงเรียน รุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:23
3711193เด็กชายกลวัชร มั่นคงเทศบาล1(บ้านหนองสาหร่าย) ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:14
3811194เด็กหญิงรมย์นลิน สีหอำไพโรงเรียนบ้านนา ประสิทธิ์วิทยาคาร ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:05
3911195เด็กหญิงณัชชา พรานไพรบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:20
4011196เด็กชายวานิกูล นันขุนทดนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 11:39
4111198เด็กชายเอกพล พิมพ์โคตรโรงเรียนสายสัมพันธ์ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:15
4211200เด็กชายณัฐชยานนท์ อัครบุตรโรงเรียนเรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:58
4311201เด็กหญิงฐิติภรณ์ ภูลายเรียบเติมแสงไขปากช่องวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:01
4411202เด็กหญิงศศิกานต์ การเกตุกิจโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:04
4511204เด็กหญิงณัชชา ติ๊บปัญญารุ่งอรุ่นวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 16:25
4611205เด็กชายธนกร เลิศสูงเนินโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคลอง 4 ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:58
4711206เด็กหญิงชมพูนุท คงเกษมเรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:05
4811207เด็กหญิงญาณิศา อนันตริยะทรัพย์บุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 14:04
4911208เด็กชายภาณุพงษ์ สัจจวิรานนท์โรงเรียนเรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:51
5011209เด็กชายกิติกร เจียมจำเริญโรงเรียนประชานุสรณ์ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:14

Total 734 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 097-0397619
3. 081-8775811
4. 090-4136318

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th