ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะวันที่สมัคร
111594เด็กชายตะวัน ราวเรืองไตรรัตน์วิทยาคาร ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:32
211595เด็กหญิงญาตาวี อาจสูงเนินโรงเรียนสกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 12:34
311596เด็กหญิงโชติรส สามฮ่อุบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 09:59
411597เด็กชายศุภกร ด่านเจริญจิตโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 11:09
511598เด็กชายณัฐวรรธน์ แย้มสายโรงเรียนขนงพระใต้ ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:59
611599เด็กหญิงธิญาดา บวรธนสารบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1) ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 12:30
711600เด็กหญิงศิริวรรณ ชุดกลางบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:04
811601เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน สายบุตร ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:42
911602เด็กชายคงเดช กุลพิมายโรงเรียนวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:06
1011603เด็กหญิงภาวิดา ดำพิทักษ์รุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:12
1111604เด็กชายพงศ์พัฒน์ แพ่งพิพัฒน์สกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 11:50
1211606เด็กชายทินพัฒน์ เพ็ชรนิลเรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:29
1311608เด็กชายศราวุธ สุวรรณปักษ์ 5 พ.ค. 2563 10:36
1411609เด็กหญิง อรพิชญ์ พูลถนอมโรงเรียนสกุลศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:50
1511610เด็กชายจิราเจต คำหล้าบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 11:32
1611611เด็กหญิงธนัชญา โนนตูมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 12:31
1711612เด็กชายณัฐชัย จันโท2562 ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 11:39
1811613เด็กหญิงปวริศา พ่วงโพธิ์โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 11:31
1911615เด็กชายนำชัย ฟังสันเทียะโรงเรียนบ้านซับหวาย ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 14:17
2011616เด็กชายกรฤทธ์ บุญกลางรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 11:50
2111617เด็กหญิงปาณัท ขันสันเทียะโรงเรียนเเสงสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 13:43
2211618เด็กหญิงพิรัลรัตน์ พันธุ์ฟุกฟักถนอมศิษย์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 11:32
2311619เด็กหญิงพัชราภา น้อยกลางโรงเรียนเทศบาล1(บ้านหนองสาหร่าย) ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 12:50
2411620เด็กหญิงจิราภา บุญน่วมโรงเรียน บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 11:41
2511621เด็กชายศักรินทร์ กลิ่นบัวบ้านเขาแก้ว ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 11:58
2611622เด็กชายกรภัทร์ บุญกลางรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 12:11
2711623เด็กหญิงปลายฝน เเก้วมุกดา 5 พ.ค. 2563 12:11
2811624เด็กหญิงบัณฑิตา ภู่ดาดโรงเรียนเรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 12:30
2911625เด็กชายคุณพัฒน์ จันทร์สว่างบ้านหนองส่าหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 14:11
3011626เด็กชายชัยภัทร วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองยาง ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 14:11
3111628เด็กหญิงจิรัชญา ศรีจันทร์โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 14:19
3211629เด็กชายธีรภัทร์ ปานนอกรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 13:41
3311630เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ไพรศรีบ้านโป่งตาลอง ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 14:07
3411631เด็กหญิงรติกานต์ นันทมาตย์บุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 13:55
3511632เด็กชายกิตติพศ ศักดิ์ดีโรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 13:56
3611634เด็กชายปารเมศ เรื่อศรีจันทร์กีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 14:32
3711635เด็กชายศิวกร ใจดีวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 16:34
3811636เด็กชายวีรภัทร จันทร์​ดาโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 13:50
3911637เด็กชายปฏิภาณ ดวงดีบ้านหนองกะทุ่ม ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 14:27
4011639เด็กหญิงพรพิมล บุญราศรีเพ็ญพัฒนา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 15:04
4111641เด็กหญิงยศวดี เพ็งแพงโรงเรียนโป่งตาลอง ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 15:41
4211644เด็กชายเนติธร เพ็งคำศรีบ้านคลองใบพัด ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 15:49
4311645เด็กหญิงจิราพร บุญจันทึกบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 15:59
4411646เด็กหญิงณัฐกมล ปิติการรอดณรงค์ศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 17:03
4511647เด็กหญิงมณีรัตน บุญจันทึกบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 16:13
4611648เด็กชายภัทรพงษ์ สถิตชัยรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 16:21
4711649เด็กหญิงจิรัชญา เภสัชชา รุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 16:35
4811650เด็กหญิงสินิทธา รักกิจโรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 17:34
4911654เด็กชายไกรวิชญ์ เนตรวงษ์บ้านคลองใบพัด ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 18:09
5011655เด็กชายนัฐวุฒิ โตใยวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 18:49

Total 734 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 097-0397619
3. 081-8775811
4. 090-4136318

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th