ระบบรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปากช่อง ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้สมัคร

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุลโรงเรียนสถานะวันที่สมัคร
111001เด็กหญิงชญานุช สุขเพ็งโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:40
211002เด็กหญิงปาริชาติ ภู่จันทร์โรงเรียนบ้านวังไทร ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:38
311003เด็กชายพฤกษ์ ศักดิณากรบ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:36
411004เด็กชายปารมี ปราบพินาศโรงเรียนวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 09:37
511005เด็กชายธนาวุฒิ รุ่งสัมฤทธิ์วัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:26
611006เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ตั้งสุขสวัสดิ์โรงเรียนจำรัสวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:45
711007เด็กชายศิวัช โกฏค้างพลูโรงเรียนเรืองศรีวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:50
811008เด็กหญิงชวิศา จินตะลัยโรงเรียนบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:53
911009เด็กชายภคพล จำเริญดีรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:53
1011010เด็กหญิงณิชานันท์ ละออรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:29
1111011เด็กหญิงณัฐสิณี สาเอิ้งโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:10
1211012เด็กหญิงอารีย์รัตน์ ลิมสกุลโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:40
1311013เด็กชายกัณ์นที มณีสิงห์ถนอมศิษย์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:30
1411014เด็กหญิงพรไพลิน ประสพหมู่หนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:30
1511015เด็กชายศุขภสัณห์ กระจายศรีเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:34
1611016เด็กชายนรา แก้วดี 3 พ.ค. 2563 08:30
1711017เด็กหญิงปรางทิพย์ กลิ่้นศรีสุขโรงเรียนบ้านวังไทร ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:31
1811018เด็กชายพีระวิชญ์ พันธุ์ขะวงศ์บุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:48
1911019เด็กหญิงนันทิชา เรตสันเทียะโรงเรียน หนองมะค่า ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:50
2011020เด็กหญิงวรันธร ครุธหอมนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4 ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:39
2111021เด็กชายธันวา จอดนอกเทศบาล๑บ้านหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 09:58
2211022เด็กหญิงปิยะธิดา ดำละกอโรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:59
2311023เด็กหญิงสุชานันท์ ดงขาวรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:40
2411024เด็กหญิงเกวลิน แสงนิลวัดบันไดม้า ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 12:21
2511025เด็กชายกฤติน เที่ยวจันทึกกีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:42
2611026เด็กหญิงธมลวรรณ เทพศิริ​โรงเรียนรุ่งอรุณ​วิทยา​ ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:42
2711027เด็กหญิงปนัดดา แสงตรงนิคมสร้างตนเองลำตะคอง2 ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 14:16
2811028เด็กหญิงพรินพร ร่มศาลากีรติศึกษา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:32
2911029เด็กหญิงจารุภา มะลิวรรณ์รุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:59
3011030เด็กชายรัฐภูมิ ต้นคำโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:43
3111031เด็กหญิงโศภิษฐา ชายกลางบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 13:26
3211032เด็กชายธนชาติ เรืองเกษมวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 16:15
3311033เด็กชายสิทธิโรจน์ สนธิโรงเรีบนบ้านหนองคุ้มวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:48
3411034เด็กหญิงอรัญญา ตินานพโรงเรียนบ้านบุ่งเตย ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:33
3511035เด็กหญิงธวัลรัตน์ จงกลกลางบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:51
3611036เด็กชายกีระติ สิทธิสุทธิวัดสร้อยทอง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:49
3711037เด็กหญิงนลินทิพย์ พิทยภูวไนยเเสงสุริยาวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 5 พ.ค. 2563 10:48
3811038เด็กชายธนพล ศรีวิเชียรบุญเจริญวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:51
3911039เด็กหญิงปิยธิดา น้อมสูงเนินโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:34
4011040เด็กหญิงน้ำฝน คงคำบ้านลำทองหลาง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:45
4111041เด็กหญิงปัญญาพร กลิ่นจันทร์โรงเรียนบ้านคลองยาง ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:20
4211042เด็กชายณัฐภัทร กลัดปรีโรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:28
4311043เด็กชายณัฐนันท์ ภาคย์กระโทกหนองสาหร่าย ผ่านการตรวจสอบ 4 พ.ค. 2563 11:31
4411044เด็กหญิงชาลิสา เสริฐสูงเนินบ้านหนองกะทุ่ม ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:47
4511045เด็กชายนันทวุฒิ แพนพานวัฒนวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 10:09
4611047เด็กชายณฐกร คำจาดนิคมสร้างตนเองลำตะคลอง4 ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:02
4711048เด็กหญิงกาญน์เกล้า ปราณีตพลกรังรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:09
4811049เด็กชายณัฏฐพล พิจารย์สัญลักษณ์วิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 08:55
4911050เด็กหญิงนุชนาฎ ทองคำพันธ์โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:38
5011051เด็กหญิงณัฐชยา เหล็กดีโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ผ่านการตรวจสอบ 3 พ.ค. 2563 09:18

Total 734 Record : 15 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย / ปัญหาการสมัคร / การใช้งานระบบ
ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
1. 044-313589
2. 097-0397619
3. 081-8775811
4. 090-4136318

โรงเรียนปากช่อง

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Website: http://www.pcschool.ac.th