Hello ! Welcome Back ระบบบริหารกิจกรรม "ชุมนุม วิชาการ" ภาคเรียนที่ 1 / 2563
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3041 คน
 จำนวนกิจกรรมที่เปิด 156 กิจกรรม
จำนวนนักเรียนที่เลือก 3026 คน
  คงเหลือ(ไม่เลือกกิจกรรม) 15คน
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

หาก เข้าระบบไม่ได้ หรือมีปัญหาใด ๆ กรุณาแจ้งที่งานชุมนุมวิชาการ
( อ.วันวิสาข์ แสนเสริม หรือ อ.ประทุมทิพย์ สุขชูศรี หรือ อ.ชูศักดิ์ ชูหมื่นไวย) ครับ

ขอบคุณครับ

ปฎิทินการดำเนินงาน

11-13 ก.ค. 2563 ครูกรอกข้อมูลกิจกรรมชุมนุมในระบบ โดยแยกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย หากมีความจำเป็นต้องสอนทั้งสองระดับ กรุณาติดต่อที่งานชุมนุมวิชาการ

พร้อมรายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม ปี 2562
*** ขอให้ครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุมวิชาการที่ต้องการกำหนดรายชื่อนักเรียน ส่งรายชื่อนักเรียนที่ต้องการระบุให้อยู่ในชุมนุมวิชาการของตน เพื่อลงทะเบียนในระบบล่วงหน้า ที่ฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563


14-17 ก.ค. 2563 เปิดให้นักเรียนเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ

18-22 ก.ค. 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นลงทะเบียนเลือกกิจกรรม (ตั้งแต่เวลา 8.30 น.)

19-23 ก.ค. 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียนเลือกกิจกรรม (ตั้งแต่เวลา 8.30 น.)

24 ก.ค. 2563 ปิดระบบการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมวิชาการ (เวลา 12.50 น.)

25-31 ก.ค. 2563 ติดตามนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนเลือกกิจกรรม

21 ก.ค. 2563 เริ่มเรียน

10 ส.ค. 2563 ประกาศ/แจ้งครูที่ปรึกษารายชื่อนักเรียนในแต่ละกิจกรรม

พ.ย. 2563 ประเมินผลการจัดกิจกรรม


โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31