รายชื่อกิจกรรม "ชุมนุมวิชาการ"
ภาคเรียนที่ 1 / 2563

คำชี้แจง

นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ  ในเมนูด้านบนขวามือก่อน
กิจกรรม- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่
รหัส
ชื่อกิจกรรม
ครูผู้สอน
ข้อตกลง
คำอธิบาย
ระดับชั้น
สถานที่
จำนวนรับ
เหลือ
1 A163-101 เปเปอร์มาเช่รักษ์โลก นางขนิษฐา เรืองเศรษฐี นักเรียนหญิง ระดับชั้น ม.1 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีสมาธิในการทำงาน นำเทคนิคและขั้นตอนการทำเปเปอร์มาเช่ที่นำมาประยุกต์ใช้ให้กลายเป็นของแต่งบ้านน่ารัก ๆ ม.ต้น ห้องเรียน อาคารเกษตร 25 10
2 A163-102 งานประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษ นางวรีรัตน์ เลิศฤทธิพงศ์ รับเฉพาะนร.หญิง ม.ปลาย นร.ที่สนใจงานประดิษฐ์ ม.ปลาย ห้องสมุด 25 0
3 A163-103 อาหารจานเดียว นางสาวอณัฐภิชา เสงี่ยมศรี นักเรียนมีพื้นฐานในการทำอาหารหรือชอบทำอาหาร ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรียมประกอบอาหารจานเดียว ส่วนผสม วิธีการประกอบอาหาร เทคนิคต่างๆ ในการประกอบอาหารจานเดียว การเก็บรักษาอาหารที่ปรุงแล้วอย่างปลอดภัย ปฏิบัติการประกอบอาหารจานเดียวและจัดตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ ม.ปลาย อาคารคหกรรม 25 2
4 A163-104 สวนสีสวย นางสาวอรุนี ระลึกมูล มีฝีมือด้านศิลปะ. จัดเตรียมอุปกรณ์ ต้นไม้. ทรายสี วัสดุประกอบเอง สามารถออกแบบและจัดสวนแก้วแบบแห้งตามจินตนาการได้สวยงาม มีใจรักในงานศิลปะ งานสร้างสรรค์งานสวนสีสวยได้ ม.ปลาย ห้องกลุ่มสาระการงานอาชีพ 25 0
5 A163-106 ชุมนุมปลูกผัก นายปัญญา กิจเจริญปัญญา หญิงก็ได้ชายก็ดี ที่รักการเกษตร ชอบปลูกผัก สามารถปลูกผักชนิดต่างๆได้ รู้จักวิธีการเตรียมดิน ให้ปุ๋ย ดูแลรักษาผัก จนได้ผลผลิต นำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ เช่น บริโภคหรือจำหน่าย ม.ต้น แปลงผักข้างต้นไทร หลังโรงอาหาร 25 0
6 A163-107 ตัวเลขหรรษา นายวิทยา เถาว์ทิพย์ - ทั้งม.ต้นและม.ปลาย - 25 25
7 A163-108 อาหารจานเดียว นางยุภาพร ศรีพิมาย 1. นักเรียนมีพื้นฐานในการทำอาหารหรือชอบประกอบอาหาร 2. รับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกการเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการเตรียมประกอบอาหารจานเดียว ส่วนผสม วิธีการประกอบอาหาร เทคนิคต่าง ๆ ในการประกอบอาหารจานเดียว การเก็บรักษาอาหาร ที่ปรุงแล้วอย่างปลอดภัย ปฏิบัติการประกอบอาหารจานเดียวและจัดตกแต่งพร้อมเสิร์ฟ ม.ต้น อาคารคหกรรม 25 0
8 A163-109 งานประดิษฐ์สร้างอาชีพ(108อาชีพ) นายจิรวัฒณ์ รักปัญญาสุทธิกุล การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่าง เหมาะสม โดยนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นแปลกใหม่ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ การทำงานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าผลงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน ม.ต้น ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 25 0
9 A163-201 เพื่อนช่วยเพื่อน 2 YC (Youth Counselor) นางบุษราพร กิจสุวรรณ 1. ใจกว้างยอมรับความคิดเห็น 2. เก็บความลับได้ 3. มีจิตใจในการช่วยเหลือ 4. ใช้คำพูดเหมาะสม เนื่องจากการงานของครูที่ปรึกษาค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีเวลที่จะดูแลนักเรียนหรือให้คำปรึกษาได้อย่างทั่วถึง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสามารถจะช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนๆ ในห้องเรียนได้และสามารถรายงานให้ครูที่ปรึกษาทราบได้ทันท่วงที ว่าเพื่อนในห้องคนใดกำลังประสบปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง ม.ต้น ห้องแนะแนว 25 0
10 A163-202 ยุวบรรณารักษ์ นางภาวศุทธิ์ วัฒนา ยุวบรรณารักษ์เป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมนักเรียนที่มีจิตอาสามาเป็นผู้ช่วยงานบรรณารักษ์ ซึ่งนอกจากยุวบรรณารักษ์จะได้การเรียนรู้วิธีการดำเนินงานและการให้บริการของห้องสมุดแล้ว ยุวบรรณารักษ์ยังเป็นผู้นำ เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ในการขับเคลื่อนการสร้างนิสัยรักการอ่าน ม.ต้น ห้องสมุด 25 0
11 A163-203 ปิงปอง นางศิรินิภา วณิชชากร -ให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นเทเบิลเทนนิส -ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ -นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น อาคาร 5 ชั้น 1 (ห้อง504) 25 0
12 A163-204 เพื่อนช่วยเพื่อน 3 YC (Youth Counselor) นางสาวสมหวัง หมั่นนอก 1. ใจกว้างยอมรับความคิดเห็น 2. เก็บความลับได้ 3. มีจิตใจในการช่วยเหลือ 4. ใช้คำพูดเหมาะสม 5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนช่วยเพื่อน เนื่องจากการงานของครูที่ปรึกษาค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลนักเรียนหรือให้คำปรึกษาได้อย่างทั่วถึง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสามารถช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนๆ ในห้องเรียนได้และสามารถรายงานให้ครูที่ปรึกษาทราบได้ทันท่วงที ว่าเพื่อนในห้องคนใดกำลังประสบปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง ม.ปลาย - 25 0
13 A163-205 เพื่อนช่วยเพื่อน 2 YC (Youth Counselor) นางสาวสุนทรี วงษ์จำปา 1. ใจกว้างยอมรับความคิดเห็น 2. เก็บความลับได้ 3. มีจิตใจในการช่วยเหลือ 4. ใช้คำพูดเหมาะสม 5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนช่วยเพื่อน เนื่องจากการงานของครูที่ปรึกษาค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลนักเรียนหรือให้คำปรึกษาได้อย่างทั่วถึง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสามารถช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนๆ ในห้องเรียนได้และสามารถรายงานให้ครูที่ปรึกษาทราบได้ทันท่วงที ว่าเพื่อนในห้องคนใดกำลังประสบปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง ม.ปลาย - 25 0
14 A163-206 เพื่อนช่วยเพื่อน 4 (Youth Counselor) นางสาวอธิชา มีศักดิ์ เนื่องจากงานของครูที่ปรึกษาค่อนข้างมาก ทำให้ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนหรือให้คำปรึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสามารถช่วยสอดส่องดูแลเพื่อนๆในห้องเรียนได้และสามารถรายงานให้ครูที่ปรึกษา ทราบได้ทันท่วงที ว่าเพื่อนในห้องเรียนคนใดกำลังประสบปัญหาหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง ม.ต้น ห้องแนะแนว 25 0
15 A163-207 งานใบเตย ใบตอง นางสุภัทชา ศิริเกรียงไกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศหญิง เพื่อพัฒนาทักษะงานฝีมือด้าน ใบเตย ใบตอง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องสมุด 25 4
16 A163-301 จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 2 นางจุฑารัตน์ ดลพิมาย เป็นนักเรียนที่มีใจรักและจิตอาสา มีจุดมุ่งหมายในการค้นคว้าเรียนรู้ให้นักเรียนมิจิตอาสาธารณะ จาการร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเนื่องจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมใหเ้กิดความรักใคร่ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะทำงาน และเกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเองและสังคมรวมถึงเพื่อให้นกัเรียนสามารถนา ความรู้และวิธีการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น หน้าโดมศิลปะ โรงเรียนปากช่อง 25 0
17 A163-302 Math Art ม.ปลาย นางฐิตินาฎยา เชื้อปรุง - เป็นชุมนุมที่นักเรียนได้นำทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นฐานความรู้ และการนำ “คณิตศิลป์” มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่เกิดจาก พื้นฐานทางเรขาคณิต เช่น โมบายลูกเต๋า โมบายรูปหลายเหลี่ยม ภาพ abstract art ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ห้องทะเบียน อาคาร 1 25 18
18 A163-303 การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ นางประทิน อินทิตานนท์ 1. นักเรียนชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทย์คณิต 2. มีความสนใจในคณิตคิดเร็ว คณิตคิดวิเคราะห์ การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ มีลักษณะเฉพาะ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร การแก้สมการ การแก้โจทย์ปัญหา โดยนำกระบวนการเหล่านี้มาฝึกฝน พัฒนาทักษะ ตอบโจทย์ในลักษณะต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น ม.ปลาย อาคาร 5 25 22
19 A163-304 Math Art ม.ต้น นางพาสุข บุญแต่ง นักเรียนมาเรียนทุกครั้งและส่งงานตามกำหนด นักเรียนนำวิชาคณิตศาสตรมาประยุกต์ร่วมกับวิชาศิลปะ และสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ ม.ต้น ห้อง 522 25 0
20 A163-305 เกม24 นางรุ่งอรุณ โตหนึ่ง นักเรียนสามารถใช้ทักษะในการคิดคำนวณและทักษะในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ม.ต้น ห้อง513 25 0
21 A163-306 คณิตศาสตร์ นางศุภลักษณ์ มณีจักร์ รับเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/9 มีความรู้ความเข้าใจ อธิบาย คิด วิเคราะห์ แสดงวิธีทำ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สมการเชิงส้นตัวแปรเดียว ทศนิยมและเศษส่วน โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ทักษะ มีเหตุผลประกอบในการตัดสินใจและสรุปผล ใช้ภาษาสื่อสารสื่อความหมายและนำเสนอเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ กับศาสตร์อื่นๆ อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ในกระบวนการเรียน ม.ต้น 713 25 5
22 A163-307 ซูโดกุ ม.ปลาย นางสาวกฤติยาภรณ์ นุชกระโทก 1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจการเล่นซูโดกุ 2. มีทักษะการคิดที่ดี Sudoku หมายถึง “ตัวเลขเดี่ยว” ซึ่งเลขในตารางปริศนา Sudoku นั้นใช้สำหรับความเหมาะสมของความสัมพันธ์ของเลขคณิต กับตัวเลข โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะของตัวเลข , รูปร่าง, สี สามารถใช้ได้โดยไม่ยึดกติกาใด ๆ โดยทำการเปลี่ยนแปลงกฎใด ๆ จุดสนใจของเกมตัวเลขปริศนา ก็คือ กฎที่ง่าย แต่ถ้าใช้ในการแข่งขันก็จะมีระดับที่ยากขึ้น เป็นแบบฝึกหัดของการใช้ logic (ตรรกะ) และเหตุผล ซึ่งสามารถเลือกความยากง่ายของตารางเลขปริศนานี้ให้เหมาะสมกับผู้เล่นได้ ม.ปลาย ห้อง 517 25 3
23 A163-308 Math Puzzles นางสาวทักษพร พูนสระน้อย - ปริศนาคณิตศาสตร์ต้องใช้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา ม.ปลาย ห้อง 517 25 23
24 A163-309 บูรณาการคณิตศาสตร์ ม.ต้น นางสาวธนัญญา ยุวผล นักเรียนสามารถบูรณาการคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น ห้อง 515 25 5
25 A163-310 บูรณาการคณิตศาสตร์ นางสาวโนรี บ่อเงิน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ การนำความรู้ ทักษะทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานต่างๆ และเรียนรู้ความสำคัญของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ม.ปลาย ห้อง 515 25 18
26 A163-311 ซูโดกุ ม.ต้น นางสาวรัชนีวรรณ พิมพ์ปรุ เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 - ม.ต้น ห้อง 424 25 0
27 A163-313 A-Math (เกมต่อเลขคํานวณ) ม.ปลาย นางสาวอ้อย ทองภู - 1.เรียนรู้เกี่ยวกับกติกาการเล่นเอแม็ท และเทคนิคการเล่นเอแม็ท 2. ฝึกเล่นเอแม็ท 3. จำลองการแข่งขันเอแม็ท ม.ปลาย ห้อง 427 25 20
28 A163-314 A-Math (เกมต่อเลขคำนวณ)ม.ต้น นางหัทยา บัวคำแสง นักเรียนต้องมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 1.เรียนรู้เกี่ยวกับกติกาการเล่นเอแม็ท และเทคนิคการเล่นเอแม็ท 2. ฝึกเล่นเอแม็ท 3. จำลองการแข่งขันเอแม็ท ม.ต้น ห้อง 704 25 0
29 A163-315 สนุกกับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ นายจำเริญ อนันตธรรมรส ชุมนุมสนุกกับเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์จะ มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา โดยนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยครูที่ปรึกษาจะให้ความรู้และคำแนะนำในการใช้งาน ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 25 19
30 A163-316 GSP ม.ปลาย นายชูศักดิ์ ชูหมื่นไวย เรียนรู้การสร้างสรรค์งานทางคณิตศาสตร์ด้วย GSP ( Geometry Sketpad) ม.ปลาย ห้อง ICT 20 14
31 A163-317 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น นายธนวิชญ์ ขาวสว่าง นักเรียนมีความสามารถในการจัดทำโครงงานและนำเสนอได้ ม.ต้น ห้อง 513 25 12
32 A163-318 คนสร้างภาพ นายนิรันดร์ ทองภักดี 1.หากนักเรียนมีกล้องถ่ายรูปให้เตรียมมาด้วย 2.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี) เป็นชุมนุมที่ต้องมีใจรักเป็นพิเศษ สามารถสละเวลาส่วนตัวมาทำกิจกรรมได้ เช่น เวลาช่วงพัก ม.ปลาย หอประชุมตะโกรายและหอประชุมประดู่แดง 25 0
33 A163-319 PAT1 (วิทย์-คณิต ม.ปลาย) นายพิชัย สอนพิมพ์สัมผัส 1. มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี 2. มีความใฝ่เรียนรู้ รู้จักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ฝึกทำโจทย์ PAT1 โจทย์ประยุกต์วิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.ปลาย ห้อง 518 25 -2
34 A163-320 คณิตศาสตร์โอเน็ตม.6 นายสมศักดิ์ บุญช่วยสุวรรณ นักเรียนต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุมนุมคณิตศาสตร์โอเน็ตม.6 เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึุกษาปีที่ 6 ที่สนใจการผึกฝนการทำโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ม.ปลาย ห้อง 518 25 0
35 A163-321 หมากฮอส นางสุดตา จำรัสแนว หมากฮอส ม.ต้น ห้อง 524 30 0
36 A163-322 หมากรุกไทย นางสาวสุพิจาร์จารี สุขตังไตยกุล - หมากรุกไทย ม.ต้น ห้อง 523 30 0
37 A163-401 ลายมือสวยรวยเสน่ห์ นางกัณวิศรณ์ แก้วเจริญสันติสุข ข้อตกลงเบื้องต้นของกิจกรรมชุมนุมลายมือสวยรวยเสน่ห์ นักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ควรเป็นนักเรียนที่มีความสนใจและต้องการพัฒนาลายมือของตนเองให้สวยขึ้น เกณฑ์การผ่านกิจกรรมชุมนุมลายมือสวยรวยเสนห์ มีดังนี้ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเวลาเรียนทั้งหมดหรือขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อหนึ่งภาคเรียน 2. นำอุปกรณ์ที่กำหนดมาเข้าร่วมกิจกรรม และ 3. มีลายมือที่สวยขึ้น ชุมนุมลายมือสวยรวยเสน่ห์นี้เป็นชุมนุมที่เน้นการเขียน ฝึกเขียนคำ กลุ่มคำ ประโยคบทความ หรือเนื้อเรื่อง ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเขียนทั้งหัวกลมและหัวเหลี่ยมหรือตัวอาลักษณ์ ภาษาอังกฤษเขียนทั้งแบบตัวพิมพ์และตัวเขียน โดยฝึกเขียนทั้งตัวเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด ม.ปลาย ห้อง 312 20 18
38 A163-402 Multiskill นางณิชารีย์ เทียมรักษ์ 1.สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทางด้านภาษา 2. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 80 ฝึกทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ม.ต้น ห้อง 717 25 15
39 A163-404 Picture Vocabulary Club นางพรทิพย์ อานามนารถ 1. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 2.นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้เองตามความสนใจ นักเรียนศึกษาค้นคว้าคำศัพท์จากหนังสือ Oxford Picture Dictation ตามความสนใจ บันทึกลงสมุด และฝึกสนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนคำตอบ ม.ปลาย ห้อง 653 20 18
40 A163-405 Engkish through grammar นางพิชญาพร อักษร เรียนรุ้พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย หน้าอาคาร 3 25 0
41 A163-406 China Style สไตล์จีน นางสาวกนกวรรณ ศิริชัย ชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับ จีน จีน ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ภาษา วัฒนธรรม ภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์จีน เพลงจีน เน้นกิจกรรมผ่อนคลาย ม.ปลาย โต๊ะม้าหินหน้าอาคาร 3 25 23
42 A163-407 English with movie นางสาวนัสภิชา พูลเพิ่ม นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือพร้อมอินเทอร์เน็ต นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ วลี สำนวนภาษาอังกฤษจากภาพยนต์ที่รับชม ม.ปลาย ห้อง316 25 4
43 A163-408 คัดเขียนจีนพาเพลิน นางสาวประทุมทิพย์ สุขชูศรี นักเรียนสนใจในการเรียนภาษาจีน ฝึกทักษักการเขียนอักษรจีน​ เขียนอักษรจีนได้ถูกต้องตามหลักการ​ สอนเทคนิค​การจำศัพท์จีน​ เพื่อพัฒนา​การเรียนภาษาจีน ม.ปลาย ห้อง​ 317 25 0
44 A163-409 Photos and Quotes Club นางสาวปรานดา ปทุมวิริทธิ์ นักเรียนต้องมือSmart Phoneที่สามารถถ่ายรูปได้ และมีอินเตอร์เน็ตสำหรับอัพรูปPhotos and Quotes นักเรียนต้องมีความรักในการถ่ายรูปและรักการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถถ่ายภาพให้เข้ากับหัวข้อที่ครูตั้งให้และสามารถคัดเลือกคำคมภาษาอังกฤษ(Quotes)จากหนังสือหรืออินเตอร์เน็ตที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และเป็นคำคมที่ให้ความรู้สึกคล้อยตามกับรูปภาพ ม.ต้น จุดรวมตัวคือ โดมหอประชุม 50 ปี จากนั้นแยกย้ายถ่ายรูปตามหัวข้อที่ครูกำหนด 30 0
45 A163-410 ชุมนุมร้องเพลงสากล ม.ต้น นางสาวพรทิพย์ จิตจักร - รับเฉพาะนักเรียน ม.ต้น เพียง 25 คน - นักเรียนมีใจรักในการร้องเพลงและอยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - มีความรับผิดชอบ เข้าเรียนสม่ำเสมอ ชุมนุมร้องเพลงสากลภาษาอังกฤษ สำหรับ ม.ต้น เน้นสอนทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง พร้อมการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลินในเสียงดนตรี ม.ต้น ห้องเรียน 326 25 -2
46 A163-411 Exotic English นางสาววันวิสาข์ แสนเสริม นักเรียนที่มีใจรักในการเรียนภาษาอังกฤษ และต้องการพัฒนาตนเองในทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน พัฒนาตนเองในทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้าน ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้กิจกรรม เกมส์ เพลง หนัง ละคร สื่อออนไลน์ ใบกิจกรรม และสามารถศึกษาด้วยตนเองได้จากโปรแกรม LMS ม.ปลาย ห้อง 315 20 11
47 A163-412 Skit นางสาววาลุกา สุภาพ ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมชุมนุมนี้คือผู้ที่ 1. ชื่นชอบหรืออยากพัฒนาภาษาอังกฤษ 2. กล้าเเสดงออก ชุมนุม Skit คือชุมนุมที่ทำกิจกรรมเกี่ยวการเเสดงละครสั้นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมต้น โรงเรียนปากช่อง ม.ต้น อาคาร 7 25 0
48 A163-413 Singing Contest ม.ปลาย นางสาววิภาวี พิมานธาตรี กล้าร้องเพลง กล้าแสดงออก เข้าเรียนครบตรงตามเวลา เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงและเข้าประกวด ม.ปลาย 317 25 16
49 A163-414 วัฒนธรรมญี่ปุ่น นางสาวสุจิตรา นันตระกูล 1.นักเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2.เป็นนักเรียนหญิง/ชาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 3.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในกิจกรรมชุมนุมตามที่มอบหมาย ชุมนุมวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นชุมนุมที่จะได้เรียนรู้ ศึกษาวัฒนธรรมต่างๆของญี่ปุ่น รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้อง 318 30 0
50 A163-415 สนุกกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นางสาวสุจิตรา สู้ศึก 1. ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวญี่ปุ่นอย่างง่าย 2. ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น 3. ฝึกปฏิบัติการทำอาหารญี่ปุ่น การใส่ชุดยูกาตะ การพับกระดาษแบบญี่ปุ่น เป็นต้น ม.ปลาย ห้อง 226 25 4
51 A163-416 Crossword ม.ต้น นางสาวสุภารี กว่างสนิท นักเรียนที่สนใจและต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเล่นเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(Crossword) ม.ต้น ห้อง 323 30 0
52 A163-418 Smart นศท. นางสาวอัจฉราพร ภิมุขมาตยา เป็นนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปากช่องเท่านั้น ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และการมีจิตสาธารณะ ม.ปลาย ห้อง บก.นศท. โรงเรียนปากช่อง 25 21
53 A163-419 Young Narrator (นักเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.ต้น) นางสาวอุดมลักษณ์ เรืองมะเริง นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นผู้ชื่นชอบการเล่าเรื่อง แสดงออกท่าทาง เมื่อนักเรียนเล่านิทานได้ 1 เรื่อง ถือว่าผ่านกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ชุมนุม Young Narrator (นักเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.ต้น) เป็นชุมนุมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการเล่านิทาน และได้รู้คำศัพท์ที่น่าสนใจมากมาย ม.ต้น ห้อง 314 25 0
54 A163-421 เกาหลีKPop นายวสวัฒน์ พงษ์พันธ์ ศึกษาวัฒนธรรม การดำรงชีวิตผ่านเพลงเกาหลี ศึกษาวัฒนธรรม การดำรงชีวิตผ่านเพลงเกาหลี ม.ปลาย 328 30 -6
55 A163-422 ภาษาอังกฤษพาเพลิน โดย ครูอำพล นายอำพล เหงขุนทด 1. นักเรียนต้องมีความชอบในวิชาภาษาอังกฤษ 2. นักเรียนต้องมีความมั่นใจและมอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และสร้ามความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ม.ปลาย ห้อง 313 25 0
56 A163-423 Crossword Games (ม.ปลาย) นายอิสริยะ อิ่มกระโทก -ต้องมีการร่วมการแข่งขันที่ โรงเรียน หรือ จังหวัด หรือ เขต หรือสมาคม จัดขึ้น อย่างน้อย1 รายการ ชุมนุมCrossword Games ระดับม.ปลาย เป็นชุมนุมที่ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้ฝึกใช้ความรู้ ความจำ ความสามารถ เทคนิค ต่างๆ ในเกมส์ ม.ปลาย ห้อง 322 30 16
57 A163-429 Business Mathematics T.Ryan Students learn how to apply Mathematics in real life especially in business like solving income taxes, interest rates, profit/loss, and many others. ม.ต้น building 7 25 0
58 A163-431 Discovery Science Club Miss Reina This club is for those students who are more interested in learning different scopes of science. ม.ต้น Computer Room (Building 7) 30 3
59 A163-433 chinese is fun นางสาวจุฑาธิปดิ์ แสงใส สาระหลักของกิจกรรมชุมนุม Chinese is fun เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน การเขียนพู่กัน การตัดกระดาษจีนต่างๆ ม.ปลาย 225 30 -1
60 A163-434 Youth guide นางสาววารตี งามประเสริฐ นักเรียนชอบการท่องเที่ยว และสนใจสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก ศึกษาการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลกเพื่อให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านภาษา และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น ึ716 25 0
61 A163-435 การฝึกภาษาอังกฤษด้วยดนตรี นายวัศรัช จันทร์เทศ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีความสนใจทางด้านภาษาอังกฤษ เพลง และดนตรี พัฒนาทักษะการฟัง และพูด ภาษาอังกฤษ ผ่านดนตรี และบทเพลง ม.ปลาย 313 25 14
62 A163-436 ภาษาอังกฤษวันละคำ นางสาวรภัสสร ปัตตาเทสัง 1.นักเรียนสามารถท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับของตนเอง ให้ได้วันละ 1 คำ 2. นักเรียนต้องท่องและ สามารถเขียนคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง นักเรียนที่เข้าร่วมนุม ต้องเลือกคำศัพท์ในระดับของตนเอง และฝึกหัดท่องจำ และเขียน คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง อาทิตย์ละ 7 คำ พร้อมส่งสมุดคำศัพท์ รับการตรวจสอบจากครูที่ปรึกษาชุมนุม ม.ต้น ม.1/7 25 10
63 A163-437 Korean Music นางสาวศศิประภา ศาลางาม ศึกษาผ่านบทเพลงในโลกดนตรีของชาวเกาหลี แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับเพลงเกาหลี รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากบทเพลงเกาหลี ม.ปลาย ห้อง224 25 0
64 A163-438 Advanced English Club Malgorzata Krzeckowska This club is for highly motivated students who want to improve their English communication skills. During the meetings we will have debates, conversation and role play. ม.ต้น building 7, room 716 (M2/13 room) 25 19
65 A163-501 การอ่านพิจารณาวรรณกรรม นางจงใจรัก ไชยกุฉิน นักเรียนต้องนำสีไม้หรือสีเมจิกในการปฏิบัติกิจกรรมมาเอง 1) อ่านวรรณกรรมที่นักเรียนชอบ แล้ววิเคราะห์ ประเมินค่า พิจารณาจากการอ่าน 2) ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการพิจารณาวรรณกรรมที่อ่าน 3) นักเรียนกลุ่มอื่นบันทึกผลการพิจารณาวรรณกรรมจากการฟัง 4) แต่ละกลุ่มสรุปผลงานของตัวเองนำเสนอครู ครูเสนอแนะเพิ่มเติมข้อบกพร่องตามผลงานของนักเรียน ม.ปลาย ห้อง 657 อาคาร 6 ชั้น 5 25 23
66 A163-502 รักษ์วาดการ์ตูน นางปิยะธิดา อาจิณกิจ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 2. เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีใจรักและอยากหัดวาดการ์ตูนต้องหยิบดินสอและดาษเพื่อร่วมสร้างจินตนาการและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น ห้อง 656 อาคาร 6 ชั้น 5 25 0
67 A163-503 ภาษาโคราชวันละคำ นางพัชนี บัณฑิตไพบูลย์ นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนรู้ภาษาโคราชอย่างแท้จริง ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาโคราชได้มาก่อน ภาษาถิ่นโคราช เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาที่นักเรียนควรตระหนักและอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติให้อยู่คู่กับคนโคราชตลอดไป ม.ปลาย ห้องศูนย์ภาษาไทย ชั้น 4 อาคาร 6 25 8
68 A163-504 สำนวนไทยใช้สนุก นางแวว บำรุงนา ศึกษาสำนวนภาษาเพื่อรำไปประนุกต์ใช้ ม.ปลาย โต๊ะม้าหินอ่อนข้างสนามบาสหน้าโรงเรียน 25 21
69 A163-505 เขียนไทย นางศรินยา กายสิทธิ์ นักเรียนที่มีปัญหาในการเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง ฝึกทักษะการเขียนไทยให้ถูกต้อง ม.ต้น ใต้ถุนอาคาร 6 25 8
70 A163-506 คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทย ม.ปลาย นางศิริพร สุพรรณรัง 1.นักเรียนชั้น ม.ปลาย มีใจรักภาษาไทย 2.นักเรียนเล่นคำคมเกมต่ออักษรภาษาไทยได้ คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทย เป็นเกมกีฬาภาษาไทยที่ฝึกให้นักเรียนมีความรู้เข้าใจในคำศัพท์ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้ทักษะชีวิติ ลดปัญหาความขัดแย้ง ด้วยการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ม.ปลาย ห้องโถงใต้ถุนอาคาร 6 และ อาคาร6ชั้น4 ห้องศูนย์ภาษาไทย 25 15
71 A163-507 วรรณกรรมทำมือ นางสาวธัญญารัตน์ ไทยเดิม - งานเขียนที่แต่งขึ้นหรืองานศิลปะ ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการ แล้วเรียบเรียง นำมาบอกเล่า บันทึกและวาดภาพระบายสีให้สวยงามและเข้าเล่มได้เหมือนหนังสือ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 653 25 22
72 A163-508 คัดสวยด้วยมือเรา (ภาษาไทย) นางสาววรรณภา ล่ำสัน เป็นนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการคัดลายมือ ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของลายมือ และพัฒนาทักษะการคัดลายมืออย่างต่อเนื่อง ม.ปลาย ห้อง 611 / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (โต๊ะครูวรรณภา) 20 0
73 A163-509 ภาษาพาสนุก นางสุจรี วัฒนชนสรณ์ เป็นนักเรียนที่ชอบภาษาไทยกล้าแสดงออกรักการอ่านการพูดและการเขียนภาษาไทย เป็นชุมนุมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องแฝงความสนุกสนานและมีสาระ ม.ต้น ห้อง513 30 17
74 A163-510 รักการอ่านนะจ๊ะ นางเสาวณี แก้วแจ้ง 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.นักเรียนต้องนำหนังสือที่นักเรียนชอบอ่านมาสัปดาห์ละ 1 เล่ม กิจกรรมในการเข้าชุมนุมรักการอ่าน นักเรียนต้องมีหนังสือที่นักเรียนชอบ นำมาอ่านในแต่ละสัปดาห์ คนละ 1 เล่ม เพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสือมากขึ้นและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจและรักการอ่านหนังสือมากขึ้น ม.ปลาย 642 25 15
75 A163-511 นักเขียนน้อย นางหทัยรัตน์ บวกโพธิ์ นักเรียนต้องรักการเขียน การนำคำมาแต่งเป็นเรื่อง เพื่อใช้เป็นข้อเขียนที่แสดงความคิด ความรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เขียนถ่ายทอดสู่ผู้อ่าน เรียงความประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ๓ ส่วน ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๕๒:๒๔-๒๘) (คำนำ, ความนำ, เปิดเรื่อง) ส่วนที่เป็นคำนำ ม.ปลาย 656 30 15
76 A163-512 คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทย ม.ต้น นางหทัยวรรณ โหจันทึก 1.นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ที่มีใจรักภาษาไทย 2.มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในพจนานุกรม คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทย เป็นเกมกีฬาต่ออักษรภาษาไทยที่มีการแข่งขันถึงระดับประเทศ ในระดับชั้น ม.ต้น จะมีผู้เล่นจำนวน 2 ทีม ทีมละ 2 คน โดยให้ผู้เล่นหยิบเบี้ยตัวอักษร จำนวน 9 ตัว นำมาสร้างเป็นคำที่มีความหมายวางเรียงต่อกับบนกระดาน แล้วนับคะแนนจากตัวเลขในเบี้ยและคะแนนพิเศษบนกระดาน ผู้ใดมีคะแนนสะสมมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ ม.ต้น ใต้ถุนอาคาร 6 25 0
77 A163-513 วรรณกรรมสำหรับเยาวชน นายรุ่งโรจน์ อ่อนศรี นักเรียนเตรียมนิยาย นวนิยาย เรื่องสั้น หรืออื่น ๆ ที่นักเรียนชื่นชอบมาใช้ในการเรียนชุมนุม ศึกษาแนวคิด โครงเรื่อง การใช้ภาษาในการเล่าเรื่องของนิยาย นวนิยาย เรื่องสั้นที่นักเรียนชื่นชอบ และลงมือปฏิบัติการเขียนวรรณกรรมสำหรับเยาวชนสู่การสร้างสรรค์งานเขียนของตนเอง ม.ปลาย ม้านั่ง หอประชุม 50 ปี โรงเรียนปากช่อง 20 6
78 A163-514 ประชาสัมพันธ์ นายศักดิ์ดา พระอารักษ์ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์มีความสามารถด้านการพูดการประกาศ เป็นชุมนุมที่ฝึกนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการประชาสัมพันธ์ ม.ปลาย ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากช่อง 25 10
79 A163-515 ชีวิตเด็กมหาวิทยาลัย นายเสริมศักดิ์ ปรายกระโทก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ที่มีความสนใจในวิชาภาษาไทย เเละเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชุมนุมชีวิตเด็กมหาวิทยาลัย จะให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์ข้อสอบภาษาไทย ข้อสอบ GAT เชื่อมโยง PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เเละเทคนิควิธีการทำข้อสอบต่าง ๆ เพื่อให้ได้คะเเนนเต็ม เเละเรียนรู้วิถีชีวิต การเตรียมพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา ม.ปลาย ห้อง 641 30 0
80 A163-516 ชุมนุมร้อยกรองแห่งประเทศไทย นายเอกธนวัฒน์ รัตนะปัญญานันท์ เป็นคนไทย ร้อยกรอง เป็นงานศิลปะการแต่งคำประพันธ์ที่มีคุณค่ามหาศาล การเป็นนักร้อยกรองจะทำให้ผู้เรียนได้รับการฝึกหัดให้เป็นปราชญ์ด้านภาษารู้ศิลปะการประพันธ์ รู้ศาสตร์ทางภาษา และเป็นการสืบทอดมรดกทางภาษาของไทยให้ยั่งยืนยาวนานต่อไป ม.ปลาย สวนสุนทรภู่ หน้าอาคาร 6 30 30
81 A163-517 รักษ์ภาษาไทย นายศรัญยู วิศิษฏ์ศิลป์ 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความสนใจทางด้านวิชาภาษาไทย ชุมนุม รักษ์ภาษาไทย จัดขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอ่าน การเขียน และการพูดภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 642 25 25
82 A163-601 Science Show and MC นางกนิษฐา ศรีเอม - นักเรียนที่สนใจกิจกรรม science show - นักเรียนที่มีความมั่นใจในตนเอง พร้อมที่จะเป็นพิธีกร ชุมนุม Science Show and Master of Ceremony: MC รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ที่สนใจในกิจกรรม Science Show และมีทักษะและความใฝ่ฝันด้านการเป็นพิธีกร ม.ปลาย ห้อง 631อาคาร 6 ชั้น 3 30 27
83 A163-602 พืช-พฤกษ์ นางกิตติมา มหาสะโร นักเรียนศึกษษข้อมูลพืช ม.ปลาย ศูนย์วิทย์ม.ต้น 30 1
84 A163-604 เคมีพิชิตเชื้อโรค นางจุฑามาศ ชูสกุล - กิจกรรมที่จะจัดให้กับนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับการเตรียมและผลิตเจลแอลกอฮอล์/สบู่เหลวสำหรับใช้ล้างมือทำความสะอาดเชื้อโรค ม.ปลาย 227 25 25
85 A163-605 วอลเลย์บอลชายหาด นางชูชื่น ศาสตรา - - ม.ปลาย สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด 30 0
86 A163-606 นักพฤกษศาสตร์น้อย นางณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์ นักเรียนที่เป็นแกนนำ ที่ผ่านการเข้าค่ายนักพฤกษศาสตร์ รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1 งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน ศึกษา สืบสาน จัดกระทำข้อมูล ด้านที่ 4 ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดทำข้อมูลพรรณไม้. รหัสพรรณไม้ ถ่ายภาพพรรณไม้. วาดภาพ. ทำพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง. ป้ายพรรณไม้ ในพื้นที่ศึกษา ม.ปลาย ห้อง งานสวนพฤกษศาสตร์ 221 อาคาร 2 30 1
87 A163-607 นักอ่านเคมี นางนิตยา ทองประภา นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 %ของเวลาทั้งหมด นักเรียนอ่านควารู้ทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประำวันและและนำมาอภิปราย ม.ต้น 218 25 16
88 A163-608 พรรณพฤกษา นางปริชาติ บุญช่วยสุวรรณ - พืชมีส่วนประกอบได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และมีโครงสร้างและหน้าที่แตกต่างกัน มนุษย์นำพืชมาใช้ในการดำรงชีวิตในด้านอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย ดังนั้นกิจกรรมชุมนุมนี้จึงจะได้พานักเรียนได้มาเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของพืช ม.ปลาย ห้อง 217 25 16
89 A163-609 DIY วัสดุเหลือใช้ นางปารินทร์ มัฆวิมาลย์ นักเรียนมีความสนใจทำกิจกรรม diy โดยทำสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ และตระหนักในการใช้สัสดุอย่างคุ้มค่า วัสดุเหลือใช้เป็นวัสดุที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์และใช้อย่างคุ้มค่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า ม.ปลาย ห้อง 215 อาคาร 2 25 10
90 A163-610 สนุกคิดกับวิทย์ใกล้ตัว นางสาวขนิษฐา ปิ่นจัตุรัส นักเรียนต้องมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการทดลอง สร้างสรรค์ชิ้นงานจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ห้อง702 25 11
91 A163-612 วิทย์คิดประดิษฐ์ นางสาวดารารัตน์ นกขุนทอง -หาอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์มาด้วยตนเอง ค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ จากวัสดุเพื่อใช้ฝึกทักษะกระบวนการคิดให้ได้ชิ้นงานที่เกิดประโยชน์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น ห้อง 222 อาคาร 2 25 15
92 A163-613 หนังสือเปลี่ยนชีวิต นางสาวธัญญา เกื้อหนุน หนังสือหนึ่งเล่มสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ ชุมนุมหนังสือเปลี่ยนชีวิตเป็นชุมนุมที่ให้นักเรียนที่รักการอ่านได้มาแนะนำหนังสือที่ดีและน่าสนใจแก่ผู้อื่น พร้อมทั้งร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้จากหนังสือลงในสมุดพกของชุมนุม ม.ปลาย ห้อง 634 30 20
93 A163-614 พิมพ์สัมผัส นางสาวนนทยา เพิ่มยศ นักเรียนที่ต้องการฝึกทักษะด้านการพิมพ์ นักเรียนต้องฝึกพิมพ์สัมผัสตามโจทย์ที่กำหนดให้ด้วยความเร็วที่กำหนดและมีความถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป ม.ปลาย 612 25 5
94 A163-615 การทดลองทางวิทยาศาสตร์ นางสาวปฐมพร ฟูใจ ชุมนสำหรับนักเรียนที่สนใจเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการทดลอง ม.ต้น อาคาร 2 ห้องศูนย์วิทยุ ม.ต้น 25 0
95 A163-616 เสริมทักษะการคำนวน นางสาวพิมล บุสดี ฝึกทักษะการคำนวนเบื้องต้น ม.ปลาย อ.2 25 24
96 A163-617 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน นางสาวยุพาพรรณ ใยบัว นักเรียนได้ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น อาคาร 2 ห้อง 213 25 0
97 A163-618 สนุกกับวิทยาศาสตร์ นางสาวสุกานดา สีทา อาจมีค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ห้อง 702 25 0
98 A163-619 Design Scishow นางสาวสุจิตตรา เจนงาน เป็นการนำหลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาทิ เรื่องของตัวเรา แสง เสียง ไฟฟ้า เคมี ฯลฯ มาประยุกต์เป็นการแสดงที่เข้าใจง่าย โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการแสดง การแสดงนี้ทำให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนเก่งเท่านั้น ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นความรู้เกี่ยวกับตัวเราและสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา การเรียนรู้หรือการทดลองนั้นก็ไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ แต่สามารถที่จะศึกษาเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ ม.ปลาย ห้อง 633 25 24
99 A163-620 TO BE NUMBER ONE นางสาวสุดา จันทราช 1. มีจิตอาสา 2. มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน 3. สามารถร่วมกิจกรรมนอกเหนือเวลาเรียนได้ “การทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น” ม.ปลาย ห้อง 228 30 26
100 A163-621 ฟิสิกส์ O-Net นางสาวสุดากาญจน์ รัตนสุข ทบทวนวิชาฟิสิกส์ พื้นฐาน เพื่อเตรียมสอบ O-NET 1.เรียนเนื้อหาฟิสิกส์พื้นฐาน 2.ทำโจทย์ฟิสิกส์ O-Net 3.ทำแบบฝึกหัด ม.ปลาย ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น 2 อาคาร 6 25 0
101 A163-622 Biology นางสาวอรนุช เฉยฉิว ม.4 -6 นักเรียนที่มีความสนใจและตั้งใจ เตียมความพร้อม ฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ ม.ปลาย 633 25 10
102 A163-623 สบาย...สไตล์ฟิสิกส์ นางสุภัค เจียระกุล - ศึกษาองค์ความรู้ทางฟิสิกส์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตามรูปแบบของนักเรียนแต่ละคน ม.ปลาย ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย อาคารเรียน 6 ชั้น 2 25 0
103 A163-624 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ นางอรพินท์ พรหมคุณ นักเรียนมีความสนใจ ในการใช้อุปกรณ์ด้านดาราศาสตร์ นักเรียนมีความสนใจความรู้ด้านดาราศาสตร์ มีความรักในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น มีจิตอาสาในการบริการด้านวิชาการ ม.ปลาย ห้อง 214 25 9
104 A163-625 IT CLUB นางอาทิตยา แสนใหม่ ค้นคว้าหาความรู้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และนำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่มและนอกกลุ่ม ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. สืบค้นและศึกษาหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต 2. Facebook สังคมออนไลน์ 3. รอบรู้เรื่อง IT ม.ปลาย ห้อง 613 30 -1
105 A163-626 เคมีหรรษา นายคงพจน์ คงวิมลสวัสดิ์ นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่มีคาบเรียน กิจกรรมชุมนุมเคมีหรรษาเป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเคมีจากครูผู้สอน ม.ปลาย ห้อง 634 25 0
106 A163-627 เคมีแห่งรัก (Chemistry of Love) นายณัฐชา พัฒนา 1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE หรือ แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ IP 2. เป็นนักเรียนที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรักของตนเอง กับเพื่อนร่วมกิจกรรมชุมนุมได้ ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ "ความรัก ความผูกพัน ความร่วมมือ และความเกลียดชัง" พร้อมทั้งร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเหตุการณ์ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถพัฒนาตนเอง และแก้ปัญหาตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม ม.ปลาย ห้องเรียน 645 20 4
107 A163-628 E-sport และ เกมการ์ด นายธนบดี ชาญขุนทด 1.ต้องมีสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตส่วนตัว 2.ต้องมีการ์ดส่วนตัว 3.เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนี้ ห้ามเล่นเกมหรือเกมการ์ดในชั้นเรียน (ยกเว้น เรียนชุมนุม) ชุมนุม E-sport และเกมการ์ด จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเล่มเกมอย่างถูกต้องและเหมาะสม และมองเห็นว่ากิจกรรมการแข่งขันของเกมเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ม.ปลาย ห้อง 634 25 0
108 A163-629 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ นายนันทวัฒน์ จิระวัฒนพงศ์ ฟิสิกส์สัประยุทธ์เป็นการแข่งขันวิชาการด้านฟิสิกส์โดยการสัประยุทธ์กันในปัญหาที่กำหนดให้ นักเรียนที่ทำการสัประยุทธ์จะได้ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ ทักษะในการสืบเสาะ การทดลอง เพื่อแก้ปัญหาที่กำหนดให้ แล้วนำมาข้อมูลที่ได้มาเสนอ ซักค้าน และวิพากษ์ นักเรียนที่ทำการสัประยุทธ์นอกจากจะได้ความรู้ทางฟิสิกส์ผ่านการแก้ปัญหาแล้ว ยังจะได้ฝึกทักษะการทดลอง การนำเสนอ ซักค้านด้วยเหตุผล วิพากษ์ และการนำฟิสิกส์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ม.ปลาย ห้อง 632 25 22
109 A163-630 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ นายบุญโย มัดทะปะนัง เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะ ม.ปลาย 621 25 0
110 A163-631 เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ 2 นายพสุพล ท้าวจัตุรัส มีการเข้าค่ายเครื่องบินช่วงเทอม 2 เป็นชุมนุมเกี่ยวกับการออกแบบ สร้าง บิน เครื่องบินบังคับ ม.ปลาย ห้อง 622 25 0
111 A163-632 ท่องโลกกว้าง นายวชิระชัย ชาวสันเทียะ ท่องโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ ไปกับสุดยอดสารคดีในยูทูป ม.ปลาย ห้องคอมพิวเตอร์614 30 0
112 A163-633 pre-cadet นักเรียนนายร้อย นายวรเศรษฐ์ เอกอัครชวกิตติ์ นักเรียนหญิง-ชาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนของเหล่าทหาร,ตำรวจ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องคอมพิวเตอร์ 611 25 6
113 A163-634 ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ นายวิษณุพงศ์ นาดี มีใจรักงานบริการ พัฒนาระบบ​ บริหารจัดการห้องสมุดวิทยาศาสตร์​ ให้น่าสนใจ​ ทันสมัย ม.ต้น ห้องสมุดวิทยาศาสตร์​ อาคาร2 25 8
114 A163-635 จิตอาสากิจการนักเรียน นายสมควร อินทสังข์ นักเรียนเข้าชุมนุมและทำกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นชุมนุมที่ต้องการให้นักเรียนมีจิตอาสาในการทำความสะอาดหรือเก็บขยะในส่วนที่ไม่มีคนรับผิดชอบของโรงเรียน ม.ปลาย ข้างห้องงานวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน 25 14
115 A163-636 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ นายแสนชัย การงาน นักเรียนชั้นม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เป็นการนำสถานการณ์ ปรากฏการทางธรรมชาติในชีวิตประจำวันหรือแปลกประหลาด มาอธิบาย เสนอคำตอบ สร้างแนวคิด ทฤษฎี หรือสร้างแบบจำลองทางความคิด ด้วยการทดลองหรือคำนวณโดยใช้คณิตศาสตร์ สืบค้นหาข้อมูล สร้างแบบจำลอง สมการ โมเดล เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการนำเสนอ ซักค้าน วิพากษ์ บนพื้นฐานของเหตุและผลที่เรียกว่า สัประยุทธ์ ร่วมกัน ม.ปลาย ห้อง 632 อาคาร 6 ชั้น 3 25 22
116 A163-639 English with Netflix นายกิตติกรณ์ หงษ์ยิ้ม การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการดูหนัง โดยแอพพลิเคชัน Netflix ซึ่งจะเน้นการฟังและการบรรยายที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ภาพยนต์ที่ฉายจะเป็นภาพยนต์จากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันและสำเนียงบริทิชเป็นหลัก ม.ปลาย 631 25 0
117 A163-640 เคมีพิชิตเชื้อโรค นายธนสาร สีรักษ์ - กิจกรรมที่จะจัดให้กับนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับการเตรียมและผลิตเจลแอลกอฮอล์/สบู่เหลวสำหรับใช้ล้างมือทำความสะอาดเชื้อโรค ม.ปลาย 227 25 20
118 A163-641 ภาพสวยด้วยมือถือ นายกิตติ โพธิ์อ่อน ใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพต่างๆ ม.ปลาย ใต้อาคาร6 25 0
119 A163-701 นาฏศิลป์-โปงลาง นางเพ็ญแข กิจเจริญปัญญา 1. นักเรียนผู้มีความสนใจด้านนาฏศิลป์ ดนตรีพื้นเมืองโปงลาง ดนตรีไทยและขับร้อง 2. นักเรียนที่เวลาฝึกซ้อมในคาบชุมนุมและเวลาอื่นๆได้ไม่น้อยกว่า2 วัน/สัปดาห์ 3. นักเรียนที่มีเวลาฝึกซ้อมในวันหยุดและสามารถแสดงงานต่างๆ ในวันหยุดได้ 4. นักเรียนโคว์ต้าด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์ ศึกษา/เรียนรู้/ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองโปงลาง และขับร้อง กล้าแสดงออกมีจิตอาสา ให้บริการด้านการแสดงกับโรงเรียน/ชุมชนในโอกาสต่างๆ ด้วยความรักชื่นชม ตลอดทั้งพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นเลิศเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย 504 40 0
120 A163-702 สภานักเรียน นางสาวพัชรินทร์ สพฤกษ์ นักเรียนต้องเป็นคณะกรรมการนักเรียน ชุมนุมสภานักเรียนเป็นชุมนุมที่ให้คณะกรรมการนักเรียนได้เรียนรู้การการทำงานของสภานักเรียน ใช้ประชุม ปรึกษาหารือในการทำงานเพื่อนักเรียนโรงเรียนปากช่อง เตรียมงานในกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน ม.ปลาย ห้องสภานักเรียน อาคาร 4 30 6
121 A163-703 ศิลป์สร้างสรรค์ นางสาวภีรวรรณ สุพรรณภพ นักเรียนนำอุปกรณ์ศิลปะมาเอง เช่น สี ดินสอ เป็นชุมนุมที่ให้นักเรียนเรียนรู้พื้นฐานเทคนิคต่างๆของงานศิลปะ หรือเป็นศิลปะประยุกต์ที่เน้นเรื่องความแปลกใหม่เพื่อต่อยอดทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ม.ต้น หน้าห้องพักครูศิลปะ(ริมสระมรกต) 25 0
122 A163-704 สีน้ำพื้นฐาน นายกัมปนาท ชัยศิรินทร์ ต้องการนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องสีน้ำโดยเฉพาะ นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนสีน้ำ ที่หลากหลาย สามารถไปประยุกต์ใช้ในการหารายได้ เช่น การวาคนเหมือน,การ์ตูนล้อเลียน,วาดรูปทิวทัศน์,ฯ ม.ปลาย โดมศิลปะ 30 0
123 A163-705 วาดภาพการ์ตูน นายวิวรรธน์ เสารยะวิเศษณ์ นักเรียนต้องเตรียมกระดาษวาดรูป ดินสอ สี มาเอง ความเป็นมาของการ์ตูน ประเภทของการ์ตูน การออกแบบภาพการ์ตูน การเขียนใบหน้าท่าทาง การเคลื่อนไหวของการ์ตูน เทคนิคการวาดและการระบายสี สืบค้นข้อมูลภาพการ์ตูนและวิธีการสร้างการ์ตูนจากแหล่งความรู้ต่าง ๆเห็นคุณค่าของภาพการ์ตูนและจริยธรรมของการนำเสนอสื่อการ์ตูน ปฏิบัติกิจกรรมสร้างการ์ตูนเรื่องและการ์ตูนภาพ วิเคราะห์วิจารณ์ภาพการ์ตูนของไทยและต่างประเทศ เพื่อนำข้อดีมาใช้ในการทำงาน วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานของตนเองและผลงานของเพื่อนเพื่อให้ทราบข้อดีและข้อบกพร่อง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขผลงาน สามารถนำความรู้ในการเขียนภาพการ์ตูนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น โดมศิลปะ 30 0
124 A163-706 ชุมนุมศิลปะ นายสนิท มณีรัตน์ เตรียมอุปกรณ์มาเอง เช่น กระดาษวาดภาพ ดินสอ สี ฝึกพื้นฐานในงานศิลปะ สร้างประสบการณ์ทางด้านงานศิลปะ ให้มีจินตนาการสร้างสรรค์งานศิลปะ ม.ปลาย หอศิลปะและวัฒนธรรมโรงเรียนปากช่อง 25 -6
125 A163-707 Art club นายสมพงษ์ สิงแก้ว ชุมนุสำหรับนักเรียนที่รักและชื่นชอบในกิจกรรมศิลปะ ม.ต้น อาคารศิลปะ 25 0
126 A163-708 วงโยธวาทิต นายสุพจน์ ศรีจันทร์ มีพื้นฐานทางด้านดนตรีสากล กิจกรรมวงโยธวาทิต เป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกฝนปฏิบัติเป็นประจำ สามารถปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากลได้ ออกรับใช้ชุมชนได้ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องดนตรี อาคารศิลปะ 40 0
127 A163-709 จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ช่างตัดผมชาย นายไสว ดลพิมาย เป็นนักเรียนที่มีใจรักและจิตอาสา มีจุดมุ่งหมายในการค้นคว้าเรียนรู้ให้นักเรียนมิจิตอาสาธารณะ จาการร่วมทา กิจกรรมจิตอาสา ผู้จัดทำ ได้เลือกหัวข้อการทำ กิจกรรมจิตอาสาพฒันาโรงเรียนเนื่องจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมใหเ้กิดความรักใคร่ความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะทำ งาน และเกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเองและสังคมรวมถึงเพื่อให้นกัเรียนสามารถนา ความรู้และวิธีการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น หน้าโดมศิลปะ โรงเรียนปากช่อง 30 0
128 A163-710 รักษ์ศิลป์ นางสาวศุภรักษ์ ศรีสมบัติ สาระหลักของกิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการโดยวิธีการ ที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมมุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ม.ต้น หอศิลปะและวัฒนธรรมโรงเรียนปากช่อง 25 0
129 A163-801 ก้าวทันโลก นางธัญพร เคหะเจริญ เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ม.ปลาย ห้องการเงิน 25 21
130 A163-803 สวดมนต์แปล นางประทุม เดื่อไธสง ไม่มี เป็นกิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติการเป็นศาสนิกชนที่ดี ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องเรียน 412 25 0
131 A163-804 มนุษย์กันสิ่งแวดล้อม นางปิยนาถ วัฒนสาครศิริ 1. นักเรียนมีจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ เรื่องส่ิงแวดล้อมและสามารนำความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน ทั้งม.ต้นและม.ปลาย สนามบาส 30 0
132 A163-805 ประวัติศาสตร์สัญจร นางพิมวดี รับขวัญ 1. รู้และเข้าใจในพระราชกรณียกิจที่ทำให้ได้รับสมัญญา "มหาราช" 2. รู้และเข้าใจในเอกลักษณ์ศิลปะไทยสมัยต่างๆ ม.ปลาย โดมอาคาร 4 25 20
133 A163-806 มารยาทไทย นางศรีวิภา ศรีหาญ 1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. เพศ ไม่จำกัด 3. สนใจ และอยากศึกษาจริงๆ ฝึกมารยาทไทยที่ถูกต้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกำหนด และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม สามารถแนะนำผู้อื่นได้ ม.ปลาย อาคาร 4 ห้อง 422 25 18
134 A163-808 พยาบาล นางสาวเคียงตะวัน สุวรรณศร นักเรียนต้องมาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำห้องพยาบาล มีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ม.ปลาย อาคารพยาบาล 25 0
135 A163-809 สวดมนต์สร้างสุข นางสาวฐิภาพรรณ โถมใย 1.นำหนังสือสวดมนต์มาในคาบที่เรียน 2.ตรงต่อเวลา การสวดมนต์เป็นประจำ เป็นการสร้างสติ และสมาธิ และเป็นการสร้างกุศลแห่งความดี ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ห้องเรียนอาคาร 4 25 22
136 A163-810 ปัจจุบันทันข่าว นางปริชาติ มิกขุนทด เป็นนักเรียนปากช่อง ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ม.ต้น อาคาร 4 ห้อง 413 25 0
137 A163-811 ธรรมชาติสร้างสมาธิ นางสาวพิชญ์สินี ถมยา ฝึกการสร้างสมาธิจากการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ม.ต้น ห้องกิจการนักเรียน 25 6
138 A163-812 ก้าวทันโลก นางสาวรัตนา เสนสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ม.ต้น 421 25 8
139 A163-813 ธนาคารโรงเรียนปากช่อง นางสาวสุพิน ใจเย็น 1.มีคุณสมบัติพร้อมทำงานธนาคาร 2เป็นบุคคลไม่ทำผิดกฎระเบียบใดๆ มีใจรักงานธนาคาร ทั้งม.ต้นและม.ปลาย ธนาคารโรงเรียนปากช่อง 30 0
140 A163-814 มารยาทไทย นางอุษา วิเชียรณรัตน์ มีความสนใจและสามารถปฏิบัติตามแบบอย่างได้ ฝึกมารยาทไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าสู่การแข่งขันทางวิชาการในระดับต่างๆได้ ม.ต้น อาคาร 4 25 0
141 A163-815 ภูมิศาสตร์น่ารู้ นายกฤต รชตการย์กุล เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่มีพื้นฐานมาจากการสร้างองค์ความรู้ที่ต้องอาศัยความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ดังกล่าวมาใช้อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงต้องอาศัยการนำความรู้ในสาขาวิชาต่างๆมาประกอบเพื่อสร้างเหตุและผลในการสืบค้นจนได้รับคำตอบที่สามารถพิสูจน์ได้ ดังนั้นธรรมชาติและเนื้อหาของวิชาภูมิศาสตร์ถือได้ว่า เป็นวิชาที่เกิดจาการสังเคราะห์ความรู้ที่มาจากความสัมพันธ์ของประกฎการณ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ทั้งม.ต้นและม.ปลาย อาคาร 4 25 16
142 A163-816 ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ นายฐาปกรณ์ รามเกียรติศักดิ์ เป็นชุมนุมที่เปิดโอดาสให้ผู้เรียนได้มีการศึกษา สืบค้น วิพากษ์ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่างๆที่ตนสนใจ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ม.ปลาย ห้องประวัติศาสตร์ 416 25 0
143 A163-818 เรื่องเล่าคุณธรรม นายภาณุพันธ์ พรมสวัสดิ์ นักเรียนต้องมีความสามารถในการสืบค้น และนำเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยี และสามารถสรุปและจับประเด็นสำคัญจากเรื่องที่ได้รับชม รับฟังได้ เป็นการนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ประสบการ์ตรงของผู้เล่าเรื่อง หรือเรื่องราวประสบการณ์ของผู้อื่น ที่แฝงไปด้วยข้อคิด คติธรรม ที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น ห้อง 426 30 15
144 A163-819 ภาพยนตร์สั้นสังคม นายสมศักดิ์ เดื่อไธสง นักเรียนใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ นักเรียนสามารถทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ความยาวไม่เกิน 7 นาที ม.ปลาย อาคาร 4 25 0
145 A163-820 โมเดลกระดาษสร้างสรรค์ นายสิทธิพร ตั้งยอดชมญาณ - สร้างสรรค์โมเดลกระดาษด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง รูปแบบตามความสนใจ ม.ปลาย ห้องกิจการนักเรียน 30 0
146 A163-821 นักศึกษาวิชาทหารมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ นายสุพจน์ โนนจุ้ย 1.มีจิตอาสา พัฒนาความรู้สู่ตนเองและสังคม ม.ปลาย ห้องนักศึกษาวิชาทหาร 25 6
147 A163-822 เที่ยวทั่วไทย นางสาวจิตินภา สังกรณีย์ ชุมนุมเที่ยวทั่วไทย มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้า ศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนสนใจในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปะวิทยาการ ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม หรือเพื่อนันทการ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ม.ปลาย 428 30 0
148 A163-823 ท่องโลกกว้าง นางสาวธทรานิน เซ็นกลาง กิจกรรมชุมนุมท่องโลกกว้าง เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจทางด้านสังคมทั้ง 5 สาระที่นักเรียนสนใจ รู้จักการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สามารถอธิบาย วิเคราะห์ และ สังเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ที่สืบค้นมา บอกเล่า และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยใช้กระบวนการคิด ปฏิบัติ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกิดวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีในชีวิต สามารถนำความรู้มาปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาจากสื่อต่างๆ ม.ต้น 722 25 0
149 A163-824 ท่องเที่ยว อุทยานไทย นายวัฒนา ศิริสาขา ชุมนุมท่องเที่ยวอุทยานไทย มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย และให้นักเรียนได้เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยและตระหนักถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ม.ต้น 423 25 -1
150 A163-901 To Be 1 นางณัฏฐนันท์ อยู่พร้อม - - ม.ปลาย ห้อง 504 25 -12
151 A163-902 กรีฑาสู่ความเป็นเลิศ นางณัฐวดี แก้วกุศลวิวัฒน์ เป็นนักกรีฑา ระดับชั้น ม.ต้น ชุมนุมกรีฑาสู่ความเป็นเลิศ เป็นขุมนุมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการเป็นนักกรีฑา เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึก ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ม.ต้น สนามฟุตบอล 30 3
152 A163-903 มวยไทยมวยสากล นายชัยวัฒน์ พงศ์ภูพนา มวยไทยเป็นทั้งกีฬาพื้นบ้านไทย ที่พัฒนาต่อเนื่องจากสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ในยุคปัจจุบัน เเละเป็นทั้งศิบปะการต่อสู้ประจำชาติไทยที่จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจ รวมทั้งเป็นกีฬาสากลชนิดหนึ่งที่ผู้ที่ชื่นชอบในชนิดกีฬาการต่อสู้นิยมเรียนรู้เเละฝึกฝนกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก การฝึกฝนเเละเรียนรู้มวยไทย นอกจากเป็นการสารต่อศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยซึ่งเป็นมรกดกทางวัฒนธรรมของชาติในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ม.ต้น ห้อง 504 40 0
153 A163-904 กีฬาบาสเกตบอล ฺBasketball Club นายประสิทธิ์ชัย ศิริเกรียงไกร 1. มีทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล/แชร์บอลหรือแฮนด์บอล 2. ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 3. แต่งกายชุดนักกีฬาบาสเกตบอล 4. ชุมนุมกีฬาบาสเกตบอล เป็นกิจกรรมที่เสริมความรู้ ทักษะและการนำไปใช้ในสภานการณ์จริง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างร่างกาย เพิ่มพูน พัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลของตนเองสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ต้น สนามบาสเกตบอล (หน้าโรงเรียน) 30 0
154 A163-906 วอลเล่ย์บอลชายหาด นายวิริยะ ศาสตรา - เล่นวอลเล่ย์บอลชายหาดอย่างมีความสุข ม.ต้น สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด 30 0
155 A163-907 แบดมินตัน นางสาวณัฐภัสสร วงษ์ยี่หวา ให้นักเรียนนำไม้แบดมินตันและลูกแบดมาด้วย ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมกายบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมแบดมินตัน ในเรื่องการเคลื่อนที่เข้าหาลูกขนไก่ การตีลูกหน้ามือและการตีลูกหลังมือ การส่งลูก การรับลูก การตบ ลูกการตีลูกหยอด การเล่นทีมเดี่ยว การเล่นทีมคู่ ทั้งในขณะเป็นผู้เล่นฝ่ายรับและฝ่ายรุก การ อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกัน การแก้ไข การเสริมสร้างสุขภาพเพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่า และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ม.ปลาย หอประชุม 50 ปี 25 0
156 A163-908 กรีฑาสู่ความเป็นเลิศ นางสาวปภาดา ทองขาว 1.นักเรียนต้องเข้าเรียนทุกชั่วโมง - ม.ปลาย สนาม 30 1

คำแนะนำการสมัคร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สามารถเข้าใช้งานระบบ เพื่อสมัครเข้าเรียนกิจกรรมได้

นักเรียนที่สมัครเรียนก่อน มีสิทธิ์ได้รับบริการก่อน

ดังนั้น นักเรียนควรเลือกสมัครเรียนกิจกรรมตามความชอบ

และความถนัดของตนเอง โดยเร็วที่สุด

ติดต่อ-สอบถาม

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนปากช่อง
ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4431 1098

Email: pakchongschool1@gmail.com
Website: http://www.pcschool.ac.th

ออกแบบและพัฒนาระบบ